Dansk-engelsk oversættelse af "drøfte"

DA

"drøfte" engelsk oversættelse

DA

drøfte {verbum}

volume_up
drøfte (også: behandle, sparre)
De skulle tilsyneladende drøfte disse grundlæggende medlemsstaters særlige ansvar.
They would supposedly discuss the special responsibility of these founding members.
Det er ikke passende at drøfte indholdet af et ændringsforslag på dette tidspunkt.
It is not appropriate to discuss the content of the amendment at this point.
Jeg anmoder Dem om at drøfte det med Kommissionen, det er ikke Rådets bord.
Please discuss that with the Commission as it is not in the Council's remit.
Min gruppe håber, at De vil drøfte den såkaldte krig mod terror.
My group hopes that you will review the so-called war on terror.
Vi kan drøfte spørgsmålet igen og drøfte den nuværende sikkerhedsmæssige situation på Formandskonferencens møde i denne uge.
We can discuss the matter again and review the current security situation at our Conference of Presidents meeting this week.
Det er umuligt at drøfte de kommende landbrugsforhandlinger inden for rammerne af WTO uden samtidig at se på Kommissionens midtvejsevaluering i sidste måned.
It is impossible to debate the forthcoming agricultural negotiations at the WTO without putting the matter in the context of the Commission's mid-term review last month.
En politisk krise kræver et politisk svar, og det skal vi drøfte.
A political crisis does require a political answer, and we must deliberate upon this.
Det giver også udvalget mere tid til at drøfte sagen og sikre, at teksten er korrekt.
That will also give the committee some more time to deliberate on the matter and make sure that the text is correct.
Det er så naturligvis Kommissionens opgave at drøfte det og blive enig om en holdning, der er acceptabel for flertallet af Kommissionens medlemmer.
It is then of course up to the Commission to deliberate on this and to agree on a position acceptable to the majority of the Members of the Commission.

Eksempelsætninger "drøfte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kan drøfte subsidiaritet, men i praksis kan to systemer ikke fungere samtidig.
We can discuss subsidiarity but in practice it cannot work with the two systems.
DanishEndelig foreslår man at oprette et midlertidigt udvalg for at drøfte disse emner.
Lastly, we propose that a temporary committee be set up to study these issues.
DanishKommissionen vil drøfte og vedtage disse rapporter i begyndelsen af november.
These reports will be discussed by the Commission and adopted in early November.
DanishJeg vil gerne drøfte med Dem, hvordan vi kan forbedre den nuværende situation.
I would like to consider with you how we can improve on the current situation.
DanishDet er imidlertid vigtigt allerede nu at drøfte, hvad der skal ske efter Nice.
However, it is important at this stage to discuss what is to happen post-Nice.
Danish- Hr. formand, det første spørgsmål, vi skal drøfte, er, hvor Europas grænser går.
   – Mr President, the first question we need to debate is, where does Europe end?
DanishJeg har haft lejlighed til at drøfte dette emne med den svenske indenrigsminister.
I had the opportunity to discuss this subject with the Swedish Prime Minister.
DanishMen man kan ikke drøfte denne sag på samme måde, som det sker i formiddagsbladene.
But one cannot conduct this debate in the terms employed by the tabloid newspapers.
DanishGrønbogen stræbte undervejs efter at drøfte aktørernes synspunkter indgående.
The Green Paper sought to canvas the views of stakeholders on the way forward.
DanishMåske skal vi endnu en gang drøfte logikken, for det kan ikke være rigtigt.
Maybe we should revisit the underlying logic, but this is impossible, of course.
DanishDet er alt sammen spørgsmål, som vi bør drøfte i vores fælles arbejdsgruppe.
We need to address all these questions in our interinstitutional working party.
DanishLad os ikke tillade, at konteksten bliver et påskud for ikke at drøfte teksten.
We must not allow the context to turn into a pretext not to debate the text.
DanishJeg mener imidlertid, at Det Europæiske Råd kan og bør drøfte krisen i dag.
But the European Council could, and in my view should, discuss the crisis today.
DanishDe skulle tilsyneladende drøfte disse grundlæggende medlemsstaters særlige ansvar.
They would supposedly discuss the special responsibility of these founding members.
DanishJeg er glad for, at jeg i dag i denne fase kan drøfte Agenda 2000 indgående med Dem.
I am glad that at this stage I can now discuss Agenda 2000 with you in detail.
DanishDet er ikke passende at drøfte indholdet af et ændringsforslag på dette tidspunkt.
It is not appropriate to discuss the content of the amendment at this point.
DanishJeg mener også, vi bør drøfte det famøse spørgsmål om ejendomsret eller tilegnelse.
I feel that sanctions are only right when they affect the people responsible.
DanishDette er ét element, og jeg mener, at vi vil skulle drøfte spørgsmålet yderligere.
This is one element of that debate, and we shall have to discuss it further.
DanishHr. formand, jeg er glad for, at vi i dag kan drøfte betænkningen af fru Jöns.
Mr President, I am pleased that we can still discuss the Jöns report today.
DanishDesuden skal vi kunne drøfte følsomme emner som f.eks. menneskerettigheder.
Furthermore, we must be able to discuss sensitive issues such as human rights.