Dansk-engelsk oversættelse af "drage omsorg for"

DA

"drage omsorg for" engelsk oversættelse

DA

drage omsorg for {transitivt verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "drage omsorg for" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg ser den imidlertid også som et forbud mod at drage omsorg for andre europæiske kvinder.
I also, however, view it as a ban on the provision of care to fellow European women.
DanishVi skal drage omsorg for vores ungdom og satse på arbejds- og uddannelsespladser til de unge.
We have to be concerned about our youth, and invest in youth employment and training.
DanishDerfor må man til de kommende forhandlinger drage omsorg for, at personalevedtægterne reformeres.
That is why we have to prepare carefully for the forthcoming talks regarding the reform of staff regulations.
DanishHertil må man dog tilføje, at man samtidig må drage omsorg for det administrative beredskab.
And, in addition, we really must see to it at the same time that the proper administrative practices are in place.
DanishJeg vil råde Dem til at drage omsorg for Deres fremtid!
I would advise you to make provisions for your future!
DanishVil De drage omsorg for os på samme måde som i Genova?
Will you look after us as well as you did in Genoa?
DanishDen Europæiske Union må drage omsorg for, at også regionerne i EU ' s yderste periferi følger med Unionens udvikling.
The European Union must see to it that the outermost regions are involved in the Union's development.
DanishLad os strategisk drage omsorg for at afstemme den økonomiske politik, valutapolitikken og socialpolitikken med hinanden.
We must take strategic precautions: economic policy, monetary policy and social policy must be coordinated.
DanishHvis EU skal foregå med et godt eksempel i verden, kan vi ikke bare tage skyklapper på, når vi ikke kan drage omsorg for os selv.
If the EU is to set an example to the world, we cannot put blinkers on and not put our own house in order.
DanishFormandskabet vil drage omsorg for, at dette nye forslag gennemgås, så snart Kommissionen har fået det forelagt af Rådet.
The presidency will ensure that any new proposal is examined as soon as it is submitted to the Council by the Commission.
DanishDet var også klart, at det personale, som arbejder på de rumænske børnehjem, behøver yderligere muligheder for at drage omsorg for børnene.
It was also clear that the staff who work in Romanian orphanages need further child care opportunities.
DanishVi må også drage omsorg for budgettet.
DanishMen derudover skal vi også drage omsorg for de mennesker, som bor i regionerne, for deres og deres børns sundhed!
But in addition to this we must also care for the people who live in the regions, for their health and the health of their children.
DanishVi må drage omsorg for, og det er Parlamentets opgave, at denne vanskelige sag gøres forståelig for befolkningen.
We must ensure, and this is the job of Parliament, that this difficult subject matter is put into terms which are understandable to the public.
DanishSamtidig må man imidlertid drage omsorg for, at det transeuropæiske transportnet også udbredes til de mere spredt befolkede og afsidesliggende områder.
At the same time, however, we have to ensure that the trans-European transport networks also extend to more sparsely populated and remote regions.
Danish., at mænd i Spanien bruger 52 millioner timer om året på at drage omsorg for andre, mens tallet for kvinderne er 200 millioner timer?
It is, in my view, apparent that there is a wealth of important information that is not being used effectively in political decision-making.
DanishJeg finder det meget vigtigt, at dette spørgsmål gang på gang tages op, da vi ganske enkelt har ansvar for at drage omsorg for de kommende generationer.
I believe that it is very important for us to keep on tackling this subject because, quite simply, we have a responsibility towards future generations.
DanishSå længe denne energiform findes, er det vores pligt, EU ' s pligt, som der fremgår af Euratom-traktaten, at drage omsorg for den størst mulige sikkerhed.
So long as this form of energy exists, it is our duty, the European Union's duty as it emerges from the Euratom Treaty, to ensure that the maximum degree of safety is achieved.
DanishHr. formand, i to år har Parlamentet nu kæmpet mod Kommissionen for at drage omsorg for, at dette importforbud mod skind fra dyr, der er fanget med rævesakse, nu endelig kommer.
Mr President, for the past two years this House has been fighting a Commission to bring about an import ban on fur which has been obtained by means of the leg hold trap.

Lignende oversættelser "drage omsorg for" på engelsk

omsorg substantiv
drage substantiv
English
drage verbum
English
for adverbium
for præposition
for konjunktion
English