Dansk-engelsk oversættelse af "dramatisk"

DA

"dramatisk" engelsk oversættelse

DA

dramatisk {adjektiv}

volume_up
dramatisk
En grotesk, en tragisk, en dramatisk form for menneskelig ansvarsløshed.
It is a grotesque, tragic and dramatic form of human irresponsibility.
Det er dramatisk og kunne være en god anledning til at få rettet op på det.
This is a dramatic situation and this should be a good opportunity to put it right.
I Côte d ' Ivoire har denne nedtur været dramatisk på det økonomiske område.
In Côte d ' Ivoire the degradation has been dramatic in terms of the economy.

Eksempelsætninger "dramatisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI 1980 ' erne oplevede de fleste markeder i Europa en dramatisk deregulering.
In the course of the 1980s, most markets in Europe underwent drastic deregulation.
DanishDet seneste attentat på FN ' s hovedkvarter i Irak er et dramatisk eksempel herpå.
The recent attack against the UN headquarters in Iraq is a dramatic example of this.
DanishDet er ganske vist endnu mere dramatisk, at vi vidste det hele, før Erika gik ned.
The more appalling thing, however, is that we knew all of this before the Erika sank.
DanishI Côte d ' Ivoire har denne nedtur været dramatisk på det økonomiske område.
In Côte d ' Ivoire the degradation has been dramatic in terms of the economy.
DanishDet er dramatisk og kunne være en god anledning til at få rettet op på det.
This is a dramatic situation and this should be a good opportunity to put it right.
DanishFor det andet ved vi, at situationen i oprindelseslandene er dramatisk.
Secondly, we know that the situation in the countries of origin is a tragic one.
DanishVi står for øjeblikket over for en humanitær krise af et dramatisk omfang for Europa.
For the time being, Europe is faced with a humanitarian crisis of tragic proportions.
DanishNavnlig understregede det sandsynligheden af en dramatisk forøgelse af arbejdsløsheden.
They point out in particular the probability of drastically increased unemployment.
DanishSiden 1990 er forsknings- og udviklingsudgifterne i USA vokset i et dramatisk tempo.
Since 1990, research and development expenditure in the US has grown at a dramatic rate.
DanishVi nærmer os faktisk enden på en særdeles bevæget og dramatisk periode i Zaire.
We are in fact approaching the end of a particularly troubled and dramatic period in Zaire.
DanishPræcis som han siger, er prisen på kaffe faldet dramatisk de sidste år.
Just as he says, the price of coffee has fallen dramatically in recent years.
DanishDet er mindre dramatisk, men ikke mindre vigtigt, at chartret er dårligt formuleret.
Less dramatically, but no less important, the Charter is badly drafted.
DanishDer er tale om sidste runde, der uafværgeligt fører Zaire til en dramatisk skæbne.
It is a last lap leading Zaire ineluctably towards a tragic destiny.
DanishDen aktuelle krise er så dramatisk, at den retfærdiggør en sådan utraditionel indsats.
The problems that we are experiencing would justify this unusual step.
DanishDe regionale uligheder uddybes dramatisk inden for medlemsstaterne.
Regional disparities are becoming much more marked within the Member States.
DanishI Kroatien kom der sidste år på en lidt mindre dramatisk måde en ny regering til magten.
In somewhat less dramatic style, Croatia changed governments last year.
DanishSituationen er derfor særlig dramatisk for børnene, de gamle og de syge.
The situation is, therefore, particularly serious for children, the elderly and the sick.
DanishEn grotesk, en tragisk, en dramatisk form for menneskelig ansvarsløshed.
It is a grotesque, tragic and dramatic form of human irresponsibility.
DanishHr. formand, med Prestige-katastrofen blev der på dramatisk vis sat fokus på havforureningen.
Mr President, the Prestige disaster cast a harsh light on marine pollution.
DanishEmissionerne er øget dramatisk de seneste år, ikke mindst inden for transportsektoren.
Emissions have increased dramatically in recent years, especially within the transport sector.