Dansk-engelsk oversættelse af "dreje"

DA

"dreje" engelsk oversættelse

DA

dreje {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "dreje" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg får også at vide, at det vil dreje sig om meget små summer, om ubetydelige beløb.
They also tell me it will be very, very little money, the amounts will be tiny.
DanishJeg går ud fra, at det rent EU-budgetmæssigt vil dreje sig om tre job, og en løn.
I imagine that in terms of the Community budget, they will be three jobs for one salary.
DanishDen politiske debat bør dreje sig om vores forskelle, ikke om vores ligheder.
The political debate should be about our differences, not our agreements.
DanishJeg vil advare imod, at man forsøger at dreje diskussionen i en helt anden retning.
I warn against changing this discussion into something totally different.
DanishDe bliver tvunget til at dreje til siden, De rammer et træ og bliver slået bevidstløs.
You are forced to swerve and you hit a tree, knocking yourself unconscious.
DanishPutin især kommer til at dreje sig om økonomiske og sociale spørgsmål.
We assume that the discussion will primarily focus on financial and social issues.
DanishFormentlig kommer diskussionen også til at dreje sig om systemet med A- og B-aktier.
Presumably, the discussion would, then too, be focused upon the system of A and B shares.
DanishVi ved ikke, hvilke lande det kommer til at dreje sig om, eller hvor mange de vil blive.
We do not know to which countries this will apply, or how many of them there will be.
DanishJeg vil gerne tage to punkter op, som det nok ikke kommer til at dreje sig om i Pörtschach.
Let me now address two points that I am sure will not be raised at Pörtschach.
DanishDet tror jeg er de tre vigtigste punkter, som det skal dreje sig om.
These are, I believe, the three most important issues that are at stake here.
DanishGraefe zu Baringdorfs betænkning kan sætte lidt skub i sagerne, så hjulet begynder at dreje.
I hope that the report by Mr Graefe zu Baringdorf will set the wheel turning.
DanishDerudover skal krise- og forsikringsordninger dreje sig om rigtige kriser.
Firstly, crisis management and insurance schemes should be funded by the industry itself.
Danish- Hr. formand, topmødet i marts skulle dreje sig om en ny start for Lissabon-dagsordenen.
Mr President, the March summit was supposed to be about relaunching the Lisbon Agenda.
DanishI slutningen af 2000 vil det ikke dreje sig om en europæisk fælles valuta.
No question of a single European currency at the end of the year 2000.
DanishFor fremtiden vil det sandsynligvis dreje sig om, hvorledes vi kan gøre den stærkere.
In future we shall probably have to consider how to consolidate it.
DanishMen det vil i fremtiden ikke længere kun dreje sig om regional ugunstig stilling.
But in the future the result will be not only regional neglect.
DanishDe vil dreje sig om andre centrale spørgsmål af vores fremtidige handelspolitik.
These will tackle other key issues of our future trade policy.
DanishDet må vel dreje sig om, at vi skal udforske, hvad rummet har at give og ikke noget andet.
It should be about us exploring what space has to give and nothing else.
DanishMen dette kan ikke desto mindre kun dreje sig om en første fase i kampen mod aids-epidemien.
But this is just a first stage in the struggle against the Aids pandemic.
DanishHer kommer det altså til at dreje sig om et robust FN-mandat med en stærk NATO-komponent.
What we will need here is therefore a strong UN mandate with a substantial NATO component.