Dansk-engelsk oversættelse af "dristig"

DA

"dristig" engelsk oversættelse

DA

dristig {adjektiv}

volume_up
Ja, Kommissionen må være dristig og modig, og det er den ikke i øjeblikket.
Yes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
Jeg beder Dem være mere fast, mere skarp og mere dristig over for Rådet.
I would ask you to be firmer, more incisive and more audacious in your dealings with the Council.
Jeg mener, at hans erfaringer er vigtige, og at vi har brug for en dristig politisk gestus meget hurtigt, hvis vi ikke vil være vidner til, at det hele falder sammen omkring ørerne på os.
I believe that his kind of experience is vital and that we need some kind of audacious political gesture very quickly if we are not to see the whole thing fall down around our ears.
dristig
volume_up
nervy {adj.} [am.eng.]

Eksempelsætninger "dristig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJa, Kommissionen må være dristig og modig, og det er den ikke i øjeblikket.
Yes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
DanishPå dette punkt beklager jeg dog, at Kommissionen ikke har været mere dristig.
On this point, however, I regret the fact that the Commission did not make bolder proposals.
DanishI Gemelli-betænkningen søger man at vælge en ny fremgangsmåde, en dristig fremgangsmåde.
The Gemelli report attempts to take a fresh approach, a bold approach.
DanishJeg beder Dem være mere fast, mere skarp og mere dristig over for Rådet.
I would ask you to be firmer, more incisive and more audacious in your dealings with the Council.
DanishHan viede sit liv til Frankrig, naturligvis, og til Europa, til en gavmild og dristig idé om Europa.
He devoted his life to France, of course, and Europe, a bold and noble idea of Europe.
DanishEn af dem var så dristig at sige, at der ikke fandtes nogen beviser.
One of them even had the gall to say that there is no evidence.
DanishFru formand, vil denne betænkning være for overilet og for dristig?
Madam President, could this report be too reckless, too daring?
DanishTillad mig at ønske Dem held og lykke, for vi ved, hvor dristig De er med Deres politiske projekt.
I would like to wish you good luck, because we know full well how demanding your political task is.
DanishDet er tvingende nødvendigt, at Kosovo fører en dristig politik for at kunne tiltrække investeringer.
Kosova needs urgently to be enabled to pursue an imaginative policy in order to attract investment.
DanishDen Globale Sundhedsfond er udtryk for en dristig ny fremgangsmåde - hurtiggående, samarbejdsbetonet og ansvarlig.
The global fund represents a bold new approach - fast-moving, participatory and accountable.
DanishHr. formand, det er en dristig titel, der er valgt til betænkningen og emnet:« Unionens rolle i verden«.
Mr President, the title of the report, " The role of the Union in the world ', is nothing if not grandiose.
DanishFor det første er tiden inde til dristig tænkning.
DanishUddelegeringen af beføjelser og ansvar er stadigvæk ikke dristig nok, og der er stadig langt igen til aktivitetsbaseret administration.
There is still a great deal of bureaucracy, however, and there are considerable controls and checks in place.
DanishHvis vi vil have, at dette skal påvirke miljøet i en retning af større bæredygtighed, så kan vi overveje en lidt mere dristig linje.
If we wish to move in the direction of environmental sustainability, we would do well to consider a slightly bolder approach.
DanishHvis Europa skal blive et symbol på fred og broderskab, skal der føres en dristig og generøs politik til fordel for de dårligst stillede.
For Europe to become the symbol of peace and fraternity, we need a bold and generous policy to come to the aid of the most disadvantaged.
DanishHr. formand, Tongue-betænkningen - og hvordan kan den hedde andet med en så ildfuld ordfører - er en dristig og udtømmende betænkning.
Mr President, the Tongue report - and how could it be called anything else with such a fervent author? - is a courageous and exhaustive report.
DanishMen allerførst vil jeg gerne slutte mig til lykønskningerne af professor Monti, der har haft modet til at gå videre med sådan en dristig og vidtrækkende reform.
But, first of all, I want to join in the congratulations to Professor Monti on having the courage to move ahead with such a bold and a wide-ranging reform.
DanishJeg vil ikke citere, hvad den tidligere belgiske premierminister sagde, da jeg var så dristig at formulere dette forslag i mit eget nationale parlament.
I will not quote the former Prime Minister of Belgium when I had the temerity to formulate this suggestion in my own national parliament but I can tell you in private afterwards.
DanishMen mellem de to omtalte faser befinder sig den, der giver nyt håb for EU ' s fremtid, nemlig processen i forsamlingen, som er mindre dristig, end den umiddelbart kan forekomme.
Between these two stages, though, what will revive hope within Europe is nevertheless the adventure of the convention, which is no longer that adventurous.
DanishMed udvidelsen bydes 10 nye stater og mange millioner nye europæiske borgere velkommen i EU, og den er både en dristig handling og en fuldførelse af vores egentlige europæiske skæbne.
Enlargement to welcome ten new States and tens of millions of new European citizens into the EU is both a bold gesture and the accomplishment of our true European destiny.