Dansk-engelsk oversættelse af "dristighed"

DA

"dristighed" engelsk oversættelse

DA

dristighed {en}

volume_up
dristighed (også: frækhed, vovemod)
Det, der skal til, er dristighed, forståelse og hjerte.
We need audacity, intelligence and compassion.

Eksempelsætninger "dristighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg vi støtter især denne strategiske vision, men der er behov for mod og dristighed.
We are certainly in favour of this strategic vision but we need to be brave and ambitious.
DanishHertil er det nødvendigt med mod, vovemod, dristighed og risikovillig kapital.
This requires courage, moral fibre, boldness and risk capital.
DanishDet ville være et initiativ, som i dristighed ville overgå, hvad denne institution hidtil har præsteret.
This would be an incredibly bold experiment for our institution to undertake.
DanishAt tilføje mere effektivitet og måske også mere dristighed til Rådets tekst.
To make the Council's text more effective, if not bolder.
DanishHvis det skal lykkes, er det nødvendigt med større tilstedeværelse og dristighed fra Parlamentets side.
In order to achieve that, we must have a little more self-confidence and even courage.
DanishOg den bedste måde, hvorpå man undgår at være konservativ, er ved at møde virkeligheden med dristighed.
And the best way to avoid being conservative is to face reality boldly.
DanishBare også de sunde og raske ville kompensere lidt mere for deres dristighed med forsigtig kørsel.
I think that the public will come to realise that the European Union also serves very concrete purposes.
DanishDet er en løsning, der forener dristighed og forsigtighed, og som jeg opfordrer alle mine kolleger her til at støtte.
It is a solution that combines boldness with caution and I ask all my fellow Members to support it.
DanishDet, der skal til, er dristighed, forståelse og hjerte.
DanishHvilken dristighed, og især hvilken forsinkelse!
Danishog de fleste af Brødrene fik i Tillid til Herren ved mine Lænker end mere Dristighed til at tale Guds Ord uden Frygt.
And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.
DanishDerfor påskønner jeg også ordførerens dristighed og mod til at fremsætte kritik, fremsætte vanskelig kritik i Den Paritetiske Forsamling.
That is why I admire the courage of the rapporteur to offer criticism, difficult criticism in a Joint Assembly.
DanishTør jeg sige, hr. premierminister, at den sociale dristighed i disse arbejdsområder ikke springer i øjnene.
Secondly, an independent business-led advisory group should be set up ‘ to give business a central role in the EU rule-making and simplification process’.
DanishHvis Europa ikke på længere sigt skal blive en endnu mere underlegen partner, kræver det større dristighed i det europæiske samarbejde.
We need to be bolder within the framework of European co-operation if Europe is not to become an even more of an inferior partner in the long term.
DanishSanter havde den dristighed at påstå, at konvergenskriterierne som led i Den Monetære Union ikke udgør nogen modsætning til kravet om fuld beskæftigelse.
President Santer presumed to claim that the convergence criteria of monetary union do not conflict with the requirement of full employment.
DanishDet er beklageligt, at der nu i fru Christa Randzio-Plaths fremragende betænkning kun findes små spor af denne dristighed, jævnført med hendes oprindelige forslag.
Now, unfortunately, Christa Randzio-Plath's splendid report has little left in it of this courage, and little left of the proposals she originally made.
DanishJeg synes oprigtig talt, at der stadig er for megen forsigtighed og frygtsomhed, og i sandhedens time mangler der dristighed i Kommissionens konkrete oplæg.
It is my sincere belief that there is still too much caution and hesitation when what is needed, when it comes down to it, is a bold move on the part of the Commission.
DanishJeg vil stemme for denne betænkning, men jeg håber, at Kommissionen vil udvise større dristighed med sine forslag end Europa-Parlamentets Landbrugsudvalg har gjort.
I am going to support this report but I hope that the Commission is going to be more daring in its proposals than the European Parliament Committee on Agriculture.
DanishTiden er derfor knap, men jeg mener, og det vil jeg afslutte med, at tidsmangelen ikke må hindre os i at se ind i den europæiske fremtid med dristighed og mod.
So time is short, but I believe, and I should like to end on this note, that shortage of time must not prevent us from looking to the future of Europe with daring and courage.
DanishDerfor glæder det mig, at Udvalget om Regionalpolitik har udvist dristighed og ambition med hensyn til statsstøtte, skattepolitik og de konsekvenser, der er forbundet med udvidelsen.
I am therefore pleased that the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism has adopted a bold and ambitious stance on state aid, tax schemes and the implications of enlargement.