Dansk-engelsk oversættelse af "drivhusgas"

DA

"drivhusgas" engelsk oversættelse

DA

drivhusgas {en}

volume_up
drivhusgas
Methan er den næststørste drivhusgas efter CO2.
Methane is the second most important greenhouse gas after CO2.
Standardeksemplet er blevet nævnt af flere talere, nemlig Haag-konferencen om udledningerne af drivhusgas, der finder sted til efteråret.
The typical example mentioned by a number of speakers was the Hague Conference to be held in autumn on greenhouse gas emissions.
EU har rigtigt nok reduceret sine emissioner af drivhusgas med 4 % fra 1990-1999, men de fleste medlemsstaters indsats lader faktisk stadig meget tilbage at ønske.
Between 1990 and 1999 the European Union already achieved a 4 % reduction in its greenhouse gas emissions.

Eksempelsætninger "drivhusgas" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg hvilken af de energiformer, der findes i dag, producerer kun lidt drivhusgas?
And what is currently the energy which produces the least greenhouse gases?
DanishLuftfart er en af de hastigst voksende kilder til drivhusgas.
Aviation is one of the most rapidly growing sources of greenhouse gases.
DanishMethan er den næststørste drivhusgas efter CO2.
Methane is the second most important greenhouse gas after CO2.
DanishFor det andet er biobrændstoffer miljøvenlige, og de afgiver mellem 40 og 80 % mindre drivhusgas end fossile brændstoffer.
Secondly, biofuels are environmentally friendly and they emit between 40 and 80 % fewer greenhouse gases than fossil fuels.
DanishStandardeksemplet er blevet nævnt af flere talere, nemlig Haag-konferencen om udledningerne af drivhusgas, der finder sted til efteråret.
The typical example mentioned by a number of speakers was the Hague Conference to be held in autumn on greenhouse gas emissions.
DanishEU har rigtigt nok reduceret sine emissioner af drivhusgas med 4 % fra 1990-1999, men de fleste medlemsstaters indsats lader faktisk stadig meget tilbage at ønske.
Between 1990 and 1999 the European Union already achieved a 4 % reduction in its greenhouse gas emissions.
DanishUden et ægte globalt samarbejde, navnlig fra verdens største producent af drivhusgas, USA, vil enhver aftale være meningsløs.
Without genuine global cooperation, particularly from the world’ s largest producer of greenhouse gases, the US, any agreement will be meaningless.
DanishReduktioner af methanemissioner, den næststørste drivhusgas, vil bestemt udgøre vigtige overvejelser i Fællesskabets strategi efter Kyoto.
Reductions in methane, as the second most important greenhouse gas, will certainly be an important consideration in the Community's post-Kyoto strategy.
DanishDette gælder emissionerne af drivhusgas, som blandt andet er skyld i overophedningen af Jorden, et særdeles farligt fænomen for planetens økosystem.
This is true of emissions of greenhouse gases, responsible amongst other things for global warming, a highly dangerous phenomenon for the planet's eco-system.
DanishDe omfatter svovlhexafluorid, der er over 23.000 gange stærkere som drivhusgas end CO2, og alligevel vil de være tilladt i nogle applikationer.
They include sulphur hexafluoride, which is over 23 000 times more powerful as a greenhouse gas than carbon dioxide and yet will still be permitted in some applications.
DanishDet giver en reduktion i energiudgifterne kombineret med et garanteret højt sikkerhedsniveau, og miljøet nyder godt af, at udledningen af drivhusgas skæres ned til et absolut minimum.
An approach based on responsible use, with the same rules for all the Member States, has the clear advantage of being a win-win solution.
DanishGas bliver brugt til at slukke ild og er ligesom ild en kilde til drivhusgas, så virkningerne af både gassen og emissionerne fra ilden må evalueres.
The systems I am referring to are, for instance, mobile air conditioners, fixed air conditioners, and the system comprising the gas plus the energy needed to make the equipment work.
DanishI New York erkendte Clinton selv, at amerikanerne med kun 4 % af verdens befolkning forårsager 20 % af emissionerne af drivhusgas, og at dette skal ændres.
In New York, Clinton himself admitted that the Americans contribute only 4 % of the world's population but 20 % of its emissions of greenhouse gases, and that that must change.
DanishKyoto-protokollen fastlægger den maksimumsmængde af kulstofdræn, som staterne må anvende for at opfylde målene for reduktion af udledningen af drivhusgas.
The Kyoto Protocol lays down the maximum quantity of carbon sinks which may be used by States with a view to compliance with their objectives for reductions in greenhouse gas emissions.
DanishDisse gasser har ikke blot høje GWP ' er, men den mest potente - svovlhexafluorid eller SF6 - har en GWP, der er næsten 24.000 gange større end CO2, der er den mest almindelige drivhusgas.
Not only do these gases have high GWPs, the most potent – sulphur hexafluoride or SF6 – has a GWP of almost 24 000 times that of CO2, the most common greenhouse gas.
DanishDer skal løses enorme opgaver for at overholde vores forpligtelser fra nu af og frem til det skæbnesvangre år 2008, hvor vi bør være nået ned på 1990-niveau med hensyn til udslip af drivhusgas.
There is an enormous amount of work to be done to keep to our commitments by the fateful year 2008, by which time we shall have to return to 1990 levels of greenhouse gas emissions.