Dansk-engelsk oversættelse af "droge"

DA

"droge" engelsk oversættelse

EN
DA

droge {en}

volume_up
droge (også: lægemiddel, medicin, medikament)
volume_up
drug {substantiv}

Eksempelsætninger "droge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen også disse seks Brødre droge med mig og vi gik ind i Mandens Hus.
Moreover these six brethren accompanied me, and we entered into the man's house:.
DanishMen de rystede Støvet af deres Fødder imod dem og droge til Ikonium.
But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium.
DanishOg hans Forældre droge hvert År op til Jerusalem på Påskehøjtiden.
Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.
DanishMen efter disse Dage gjorde vi os rede og droge op til Jerusalem.
And after those days we took up our carriages, and went up to Jerusalem.
DanishOg da de havde talt Ordet i Perge droge de ned til Attalia.
And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:
DanishMen den næste Dag stod han op og drog bort med dem og nogle af Brødrene fra Joppe droge med ham.
And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.
DanishMen de gik ud og droge fra Landsby til Landsby idet de forkyndte Evangeliet og helbredte alle Vegne.
And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.
DanishOg de droge igennem Pisidien og kom til Pamfylien.
And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.
DanishMen da en stor Skare kom sammen og de droge til ham fra de forskellige Byer sagde han ved en Lignelse:
And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable:
DanishDa de nu således vare udsendte af den Helligånd droge de ned til Seleukia og sejlede derfra til Kypern.
So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.
DanishOg de droge bort i Skibet til et øde Sted afsides.
And they departed into a desert place by ship privately.
DanishDe droge da Mysien forbi og kom ned til Troas.
DanishDisse droge forud og biede på os i Troas;
DanishMen de droge videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidien og gik ind i Synagogen på Sabbatsdagen og satte sig.
But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.
DanishMen de droge igennem Frygien og det galatiske Land da de af den Helligånd vare blevne forhindrede i at tale Ordet i Asien.
Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,
Danishog havde tilendebragt de Dage blev Barnet Jesus i Jerusalem medens de droge hjem og hans Forældre mærkede det ikke.
And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it.
DanishOg de droge frem over Jordens Flade og omringede de helliges Lejr og den elskede Stad.
And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.
DanishOg da de vare blevne advarede af Gud i en Drøm at de ikke skulde vende tilbage til Herodes droge de ad en anden Vej tilbage til deres Land.
And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
DanishMen som de droge frem ad Vejen kom de til noget Vand; og Hofmanden siger: "Se her er Vand hvad hindrer mig fra at blive døbt?
And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
DanishMen alt som de droge igennem Byerne overgave de dem de Bestemmelser at holde som vare vedtagne af Apostlene og de Ældste i Jerusalem
And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem.