Dansk-engelsk oversættelse af "dukke"

DA

"dukke" engelsk oversættelse

DA

dukke {en}

volume_up
dukke
volume_up
doll {substantiv}
Lad os forestille os, at denne dukke er den omtalte forordning om åbenhed.
Let us imagine that this doll is the Regulation on transparency in question.
Det er ikke engang muligt at finde en dukke, der er fremstillet på en europæisk fabrik.
You cannot find as much as a doll which is manufactured in a European factory.
Når vi åbner dukken, finder vi nye dukker inden i den.
When we open up the doll we find new dolls inside.
dukke (også: marionet)
dukke (også: lille mand)

Eksempelsætninger "dukke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishGennem udvikling, demokrati og velstand vil de positive resultater dukke frem.
Positive results will emerge through development, democracy and prosperity.
DanishDer er stadig tydeligere tegn på, at der er ved at dukke to klasser op i samfundet.
There are ever increasing signs of the emergence of two classes in society.
DanishDet er ikke engang muligt at finde en dukke, der er fremstillet på en europæisk fabrik.
You cannot find as much as a doll which is manufactured in a European factory.
DanishLad os forestille os, at denne dukke er den omtalte forordning om åbenhed.
Let us imagine that this doll is the Regulation on transparency in question.
DanishDer kan stadig dukke alle mulige nye tilfælde af svig og andre uregelmæssigheder op.
All manner of new frauds and other irregularities may yet come to light.
DanishHvor håner og hænger man en dukke, der skal forestille den økumeniske patriark?
Where is the effigy of the Ecumenical Patriarch mocked and hanged?
DanishEndnu en gang ser vi konflikten mellem industri, beskæftigelse og miljø dukke op.
Once again, we see the conflict between industry, employment and the environment rear its head.
DanishDer er ved at dukke nogle oplysninger op, som angiver, at situationen ændrer sig.
The latest information indicates that the situation is improving.
DanishMen hvis et sådant skulle dukke op, er vi altid rede til at gøre noget ved det.
But if one should occur, we are always prepared to deal with it.
DanishJeg er sikker på, at så vil princippet om solidaritet dukke op igen som en trold af en æske.
I am sure that then, like a jack in-the-box, the principle of solidarity will re-emerge.
DanishJeg ventede halvt om halvt at se ham dukke op i denne uge eller måske endda at se ham stemme.
I was half expecting to see him put in an appearance this week, or possibly even to vote.
DanishTværtimod mærker vi i betænkningen spørgsmålet om den berømte polske blikkenslager dukke op igen.
Rather, what we can detect in the report is the theme of the notorious Polish plumber.
DanishSå emnet skal nok dukke op et eller andet sted, men jeg skal viderebringe Deres ønske til dem.
So I think the issue will come up in one place or another, but I will convey your wish to them.
DanishSom det ser ud nu, må vi nøjes med spekulationer og frygt for, at nationalegoismen skal dukke op igen.
In the meantime, we can only speculate on and fear the resurgence of national selfishness.
DanishJeg er sikker på, at disse spørgsmål vil dukke op igen ved den videre beslutningstagning om dette spørgsmål.
I am sure that these issues will come back during further decision-making on this issue.
DanishVi erkender, at der er begrænsninger, og spørgsmålet vil utvivlsomt dukke op igen om nogle få år.
We recognise that there are limitations and the issue will no doubt come back in a few years ' time.
DanishI forbindelse med dette nye kvalitative skridt fremad er der ved at dukke tvivl op hos medlemmerne af EU.
Alongside this new qualitative step forward, doubts are emerging among the members of the EU.
DanishDet kan meget vel have gjort det, fordi det var bange for, at der ikke ville dukke nogen op.
Another concern that might well have motivated him is: would anybody have turned up out of lack of interest?
DanishProfiler på Google+ kan sommetider dukke op i autofuldførelse, når du søger efter en persons navn.
In addition, Google+ profiles can sometimes appear in autocomplete when you search for a person's name.
DanishDisse spørgsmål vil dukke op igen i nærmeste fremtid.
These issues will be coming up before us again in the near future.