Dansk-engelsk oversættelse af "dukke op"

DA

"dukke op" engelsk oversættelse

DA

dukke op {verbum}

volume_up
Der er stadig for mange fejl eller de vil dukke op i praksis, når det skal gennemføres og anvendes.
Too many inconsistencies remain and others will emerge in the course of transposition and application.
Jeg er sikker på, at så vil princippet om solidaritet dukke op igen som en trold af en æske.
I am sure that then, like a jack in-the-box, the principle of solidarity will re-emerge.
På et bestemt udviklingstrin kan bestemte problemer dukke op og kræve en løsning, selv om det ikke altid er muligt at løse dem alle.
At a certain stage of development, several issues may emerge and require solution, while it is not always possible to resolve all of them.
dukke op (også: opstå)
dukke op (også: blive nævnt)
Så emnet skal nok dukke op et eller andet sted, men jeg skal viderebringe Deres ønske til dem.
So I think the issue will come up in one place or another, but I will convey your wish to them.
Jeg er sikker på, at problemet vil bestå i mange år fremover, og selv om det skulle blive løst, vil et nyt dukke op.
I am sure this issue will be with us for many more years to come and even if this is resolved, another one will come up.

Eksempelsætninger "dukke op" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er stadig tydeligere tegn på, at der er ved at dukke to klasser op i samfundet.
There are ever increasing signs of the emergence of two classes in society.
DanishEndnu en gang ser vi konflikten mellem industri, beskæftigelse og miljø dukke op.
Once again, we see the conflict between industry, employment and the environment rear its head.
DanishDer er ved at dukke nogle oplysninger op, som angiver, at situationen ændrer sig.
The latest information indicates that the situation is improving.
DanishMen hvis et sådant skulle dukke op, er vi altid rede til at gøre noget ved det.
But if one should occur, we are always prepared to deal with it.
DanishJeg er sikker på, at så vil princippet om solidaritet dukke op igen som en trold af en æske.
I am sure that then, like a jack in-the-box, the principle of solidarity will re-emerge.
DanishJeg ventede halvt om halvt at se ham dukke op i denne uge eller måske endda at se ham stemme.
I was half expecting to see him put in an appearance this week, or possibly even to vote.
DanishTværtimod mærker vi i betænkningen spørgsmålet om den berømte polske blikkenslager dukke op igen.
Rather, what we can detect in the report is the theme of the notorious Polish plumber.
DanishSå emnet skal nok dukke op et eller andet sted, men jeg skal viderebringe Deres ønske til dem.
So I think the issue will come up in one place or another, but I will convey your wish to them.
DanishSom det ser ud nu, må vi nøjes med spekulationer og frygt for, at nationalegoismen skal dukke op igen.
In the meantime, we can only speculate on and fear the resurgence of national selfishness.
DanishJeg er sikker på, at disse spørgsmål vil dukke op igen ved den videre beslutningstagning om dette spørgsmål.
I am sure that these issues will come back during further decision-making on this issue.
DanishVi erkender, at der er begrænsninger, og spørgsmålet vil utvivlsomt dukke op igen om nogle få år.
We recognise that there are limitations and the issue will no doubt come back in a few years ' time.
DanishI forbindelse med dette nye kvalitative skridt fremad er der ved at dukke tvivl op hos medlemmerne af EU.
Alongside this new qualitative step forward, doubts are emerging among the members of the EU.
DanishDet kan meget vel have gjort det, fordi det var bange for, at der ikke ville dukke nogen op.
Another concern that might well have motivated him is: would anybody have turned up out of lack of interest?
DanishProfiler på Google+ kan sommetider dukke op i autofuldførelse, når du søger efter en persons navn.
In addition, Google+ profiles can sometimes appear in autocomplete when you search for a person's name.
DanishDisse spørgsmål vil dukke op igen i nærmeste fremtid.
These issues will be coming up before us again in the near future.
DanishDer er stadig for mange fejl eller de vil dukke op i praksis, når det skal gennemføres og anvendes.
Too many inconsistencies remain and others will emerge in the course of transposition and application.
DanishHvis man ikke bringer følelsen af straffrihed til ophør, vil dette problem dukke op år efter år.
If we do not get rid of this sense of impunity, the same problem will continue to crop up year after year.
DanishDet gælder ikke mindst i den globale økonomi, hvor vi vil se milliarder af mennesker dukke op som stærke forbrugere.
We must instead open the way for European companies to be active throughout the world.
DanishEllers kan oplysningerne dukke op i vores indeks igen efter 90 dage, også selvom din anmodning efterkommes.
Otherwise, even if your request is successful, the information could reappear in our index after 90 days.
DanishSkulle der dukke belastende bevismateriale op, vil de relevante procedurer naturligvis blive iværksat.
Should incriminating evidence emerge, it goes without saying that the relevant procedures would be implemented.

Lignende oversættelser "dukke op" på engelsk

dukke substantiv
op adverbium
tage op verbum
rydde op verbum
tanke op verbum
English
ringe op verbum
English
bakke op verbum
følge op verbum
hænge op verbum
English
trække op verbum
English
vågne op verbum
English
fyldt op adjektiv
English