Dansk-engelsk oversættelse af "dumhed"

DA

"dumhed" engelsk oversættelse

DA

dumhed {en}

volume_up
dumhed
En regnskabsmæssig dumhed i min valgkreds har straffet mine landmænd urimeligt.
My Euro-seat accounts stupidity has unduly penalised my farmers.
Den handler om de grundlæggende love for menneskelig dumhed.
It deals with the basic laws of human stupidity.
Vi har brug for nogen, som kan beskytte disse mennesker mod deres egen dumhed og deres egne fejl.
We need someone to guard those people from their own stupidity and errors.
dumhed
Er det frugten af simpel dumhed eller mere sandsynligt af en velovervejet strategi, der er den samme overalt i verden?
Is it the product of mere foolishness or, more probably, of a deliberate strategy, which is the same throughout the world?

Eksempelsætninger "dumhed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har her i formiddag oplevet en særlig pinlig parlamentarisk dumhed.
This morning we witnessed a moment of particularly extreme parliamentary idiocy.
DanishDet var den gamle Kommissions dumhed, og Parlamentet var ikke til nogen hjælp dengang.
This was stupid of the old Commission, and Parliament was of no help on that occasion.
DanishEn regnskabsmæssig dumhed i min valgkreds har straffet mine landmænd urimeligt.
My Euro-seat accounts stupidity has unduly penalised my farmers.
DanishVi har brug for nogen, som kan beskytte disse mennesker mod deres egen dumhed og deres egne fejl.
We need someone to guard those people from their own stupidity and errors.
DanishNu lader jeg ganske enkelt Dem selv og plenarforsamlingen dømme den eventuelle dumhed i dette ændringsforslag.
I will let you and this House judge whether there is anything stupid in this amendment.
DanishKun på grund af en dumhed som at glemme tallet» 19« i årstallet opstår der en livstruende situation.
A mere trifle like leaving out the digits '19 ' from the year gives rise to a life-threatening situation.
DanishDen handler om de grundlæggende love for menneskelig dumhed.
It deals with the basic laws of human stupidity.
DanishMen tilbage stod dog den ideologiske ultraliberale dumhed og den blinde frihandelstanke.
When foot and mouth disease swept through Great Britain ’ s cattle and pig farms in 2003, there was no longer any kind of health barrier.
DanishEr det frugten af simpel dumhed eller mere sandsynligt af en velovervejet strategi, der er den samme overalt i verden?
Is it the product of mere foolishness or, more probably, of a deliberate strategy, which is the same throughout the world?
DanishAt modarbejde tjenesteydelsesdirektivet af valgtaktiske grunde og true med at blokere dette i Rådet er en historisk dumhed.
To oppose the Services Directive for reasons to do with election tactics and to threaten to block it in the Council is an historic act of folly.
DanishDet politiske hykleri med at pynte en mere og mere uhæmmet kapitalisme med adjektivet " social " forværres her af en reel dumhed.
The political hypocrisy of using the word'social ' to dress up an increasingly rampant capitalism is compounded here by a very foolish error.
DanishFor det andet ville det være en politisk dumhed, hvis vi udvider dette program til at omfatte Østeuropa og så ikke kan stille midlerne til rådighed dertil.
Secondly, it would be an act of political folly to extend this programme to Eastern Europe and then be unable to fund it.
DanishFred, der redder tusinder af menneskeliv, der betyder, at børn ikke længere dør på grund af voksnes dumhed og brutalitet, kan aldrig være skammelig.
Peace, which would save thousands of lives, which would mean that children no longer die because of the stupidity and brutality of adults, cannot be shameful.
DanishJeg vil gerne slå tre ting fast rent politisk: For det første er det meget tydeligt, at menneskelig fejlen eller dumhed er vores faste følgesvend på alle aktivitetsområder.
I want to make three political points: firstly, it is very clear that human error or human stupidity is continually with us in all areas of endeavour.
DanishJeg ønsker derfor at gøre klart over for dem, der ønsker at bruge min dumhed og hybris som anledning til at angribe EU og Europa-Parlamentet, at det alene er min fejl.
I wish, therefore, to make it clear to those who would use my stupidity and hubris to attack Europe and its Parliament, that the fault is mine and mine alone.
DanishVi gentager vores venskab med og personlige værdsættelse af rådsformanden, men vi mener, at det var en dumhed at ratificere den fælles holdning.
We would like to once again express our friendship and personal respect for the President-in-Office of the Council, but I have to say that we think it was a mistake to ratify the common position.
DanishTil Rådets forsvar skal det dog siges, at det ikke er nogen ny dumhed, for det eksisterende direktiv er langt værre end det kompromis, som Rådet kom frem til.
Unfortunately, I sometimes have the feeling that the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety then sees its task as that of turning mediocre proposals into bad ones.
Danish- grænser det til dumhed.
When otherworldliness reaches such proportions and produces such absurdities - how can terrorists be equated with ordinary prisoners under common law? - it is bordering on stupidity.
DanishSom følge af min egen dumhed kan det ske, at Spencer-betænkningen om en CO2 -afgift, som jeg har været arveordfører for i næsten 10 år, ikke når frem til Parlamentet i min tid.
As a consequence of my own stupidity, it may be that the Spencer report on CO2 Energy Tax, for which I have been hereditary rapporteur for nearly ten years, will not reach Parliament in my time.