Dansk-engelsk oversættelse af "fare"

DA

"fare" engelsk oversættelse

EN

"fare" dansk oversættelse

volume_up
fare {substantiv}
DA

fare {verbum}

volume_up
Og de bade ham om at han ikke vilde byde dem at fare ned i Afgrunden;
And they besought him that he would not command them to go out into the deep.
Der er alvorlig fare for, at det er, hvad der vil ske, efterhånden som vi går frem.
There is a grave danger as we go forward that is what will happen.
Men du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom.
And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
fare (også: køre)
Er Rådet enig i, at arbejdspladser inden for rejsebranchen vil blive bragt i fare ved afskaffelse af toldfrit salg?
Would the President-in-Office not agree that jobs will be jeopardized in the travel industry on the abolition of duty-free.
Konkurrencen inden for luftfarten har bidraget til, at det i mange tilfælde er muligt at flyve billigere end med en full fare -billet.
Competition in air travel has meant that in many cases it is considerably cheaper to fly than to buy a full-fare rail ticket.
De mennesker, der er i fare for at få sygdommen, bliver ikke undersøgt og isoleret i tide, og der har alt for længe været rejseaktivitet til de sygdomsramte områder.
People who may be at risk of contracting this disease are not being examined and isolated in time, and travel to the sources of the infection has continued for too long.
fare (også: køre, ride)
fare (også: drøne)
EN

fare {substantiv}

volume_up
1. generel
There will be an additional£17 per fare for the many hard-pressed citizens throughout the Union.
Billetprisen vil stige med GBP 17 for de mange hårdtpressede borgere i hele Unionen.
There is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Der er overhovedet ingen sammenhæng mellem flyveafstanden og billetprisen.
In fact, they blatantly said to about ten of us who had paid full fare that it was the airline's policy to overbook, that all airlines did it.
Faktisk forklarede personalet helt uanfægtet omkring ti af os, som alle havde betalt fuld billetpris, at det er flyselskabets politik at overbooke, det gør alle flyselskaber.
2. finans
Commissioner, the problem is that those travelling from Europe to the United Kingdom find that there are two separate fares; a much reduced one for UK citizens and a normal fare.
Hr. kommissær, problemet består i, at rejsende, som rejser til Storbritannien fra Europa, møder to forskellige takster, nemlig en stærkt nedsat takst for Storbritanniens borgere og en normaltakst.

Eksempelsætninger "fare" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen denne ret var altid i fare for at blive ændret, indskrænket eller afskaffet.
But this right was always in danger of being changed, restricted or abolished.
DanishEn nedsættelse på 2 decibel er teknisk muligt uden at bringe sikkerheden i fare.
A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
DanishTilbagesendte politiske flygtninge udsættes derimod for den størst tænkelige fare.
Returning political refugees, however, exposes them to the worst possible danger.
DanishMed fare for at blive fortabt kan og skal Europa slås, med viljen til at vinde.
If Europe is not to lose its way, it can and must fight, and be determined to win.
DanishEuropa må ikke længere være et område, hvor der råder en konstant nuklear fare.
The territory of the European Union cannot remain a permanent nuclear danger zone.
DanishDet vil være den store fare, der tynger den endelige beslutning om dette projekt.
This is the great danger that will affect the final decision on this project.
DanishAllerede nu er der fare for, at EU-målsætningen for år 2000 overskrides med 5 %.
Already the EU objective is in danger of being exceeded by 5 % before the year 2000.
Danish- Hr. formand, mine damer og herrer, terrorisme udgør en ekstremt alvorlig fare.
Mr President, ladies and gentlemen, terrorism constitutes an extremely grave danger.
DanishKonkurrencesituationen er meget ulige, og der er fare for en yderligere skævvridning.
The situation is very unequal, and there is a risk of its deteriorating further.
DanishFor at afværge denne fare er den tvunget til kun at være halvt så gennemsigtig.
And to stave off this danger, it is forced to be that much less transparent.
DanishVi må ikke fare frem på en måde, som er skadelig for fungerende nationale systemer.
They suggest that the bank should in future be liable for a basic transaction.
DanishJeg beder Parlamentet, og jeg beder Kommissionen og Rådet om at fare frem med lempe.
I ask the House and I ask the Commission and the Council to proceed with caution.
DanishVi må derfor ikke gå ind for en løsning, som bringer deres levebrød i fare.
We must not therefore promote a solution which puts their livelihoods in danger.
DanishIfølge CPN-rapporten skal EU fare med lempe i sit forsøg på at påvirke Kina.
The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.
DanishVi har konsekvent undgået enhver indgriben, der kunne bringe denne tro i fare.
We have scrupulously avoided any intervention that might prejudice that expectation.
DanishJeg mener faktisk, at Forskningsudvalgets beslutning rummer denne fare i sig.
It is my opinion that the Research Committee's resolution conceals the same danger.
DanishI flere dage har der bogstaveligt talt været fare for, at lyset slukkes i Moldova.
For days now, there has been a very real risk of all the lights going out in Moldova.
DanishDe må ikke udsættes for fare, fordi man ønsker tættere politisk integration i Europa.
They cannot be put at risk for the sake for closer European political integration.
DanishMen det fører til forfald og derefter til en direkte fare for demokratiet.
This leads to the decline of, and consequently the direct threat to, democracy.
DanishHer er der fare for at skabe en monopolsituation inden for demonteringsindustrien.
There is the risk of creating a monopoly within the car dismantling trade.

Synonymer (engelsk) for "fare":

fare