DA

foranstaltning {en}

volume_up
foranstaltning
Det er ikke kun en forebyggende foranstaltning, det er sund fornuft.
That is not just a precaution, it is common sense.
Jeg mener derfor, det er malplaceret, at der allerede nu som en forebyggende foranstaltning tales om krav om øgede bevillinger.
I therefore think it inappropriate to be already, as a precaution, articulating demands for the replenishment of funds.
Det er kort sagt en forebyggende foranstaltning for de skibe, der et vist antal gange har udvist svagheder i forbindelse med kontrol.
In short, it is a precaution for ships that have shown a number of weaknesses when controls were carried out.
Vi ønsker ligeledes i tide at få kendskab til de planlagte foranstaltninger i forbindelse med Tampere II.
Such an arrangement could be, as one can well imagine, a recipe for social dumping.
De politiske grupper er en praktisk foranstaltning, der skal give medlemmerne mulighed for at arbejde sammen med mere eller mindre ligesindede.
The political groups constitute a practical arrangement for giving MEPs the opportunity to work in conjunction with more or less like-minded people.
De transeuropæiske net er umiddelbart en fornuftig foranstaltning, der øger såvel forsyningssikkerheden som konkurrencen på energimarkedet.
Trans-European networks are, on the face of it, a sensible arrangement which improves both security of supply and competition in the energy market.

Eksempelsætninger "foranstaltning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSanktioner fra EU ' s side synes her at være den mest effektive foranstaltning.
Sanctions by the Union itself would appear here to be the most effective measure.
DanishSamtidig tjener denne foranstaltning både forbrugernes og industriens interesser.
At the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
DanishEn foranstaltning er f.eks. den igangværende antidumpingundersøgelse af fodtøj.
One measure, for instance, is the ongoing anti-dumping investigation on footwear.
DanishTror Kommissionen virkelig, at forældre har forståelse for en sådan foranstaltning?
Does the Commission somehow believe that parents will comprehend such a measure?
DanishFolk, der køber bil i andre lande, vil også vinde tillid fra denne foranstaltning.
People buying cars in other countries will also gain confidence from this measure.
DanishEr denne Union en fælles foranstaltning til opnåelse af nye markeder i tredjelande?
Is this Union a common organization for gaining new markets in third countries?
DanishKommissionens indførelse af en eksportafgiift var en uheldig foranstaltning.
The introduction of an export levy by the Commission was an unfortunate measure.
DanishDet er udelukkende en ideologisk foranstaltning uden direkte konsekvens for miljøet.
This is a purely ideological measure, with no direct effect on the environment.
DanishMen den praktiske anvendelse af den nye foranstaltning skal afklares yderligere.
However, the practical implementation of the new measure needs further clarification.
DanishNæsten alle medlemsstaterne ser positivt på princippet i denne foranstaltning.
Almost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
DanishVi har et komplet og godt direktiv herom, altså en lovgivningsmæssig foranstaltning.
We have a complete and correct guideline for this, i. e. a legislative measure.
DanishDet er også en foranstaltning, der åbner markedet uden at skyde spurve med kanoner.
It is also a market-opening measure without using sledgehammers to crack nuts.
DanishDet betragter jeg som en uforholdsmæssig kraftig foranstaltning i forhold til målet.
I consider that to be a disproportionate action for what we are trying to achieve.
DanishDen " rejsetilladelse ", som Kommissionen foreslår, ville omgå denne foranstaltning.
The 'travel authorisation ' proposed by the Commission would erode this mechanism.
DanishSiden sidste sommer har sidstnævnte foranstaltning imidlertid været omdiskuteret.
However, since last summer the measure just mentioned has been in dispute.
DanishGenève-konventionen af 1951 blev udarbejdet som en midlertidig foranstaltning.
The Geneva Convention drafted in 1951 was conceived as a temporary measure.
DanishMan kan tvivle på, om en sådan foranstaltning sikrer den underskrivendes fortrolighed.
It is doubtful whether such a measure guarantees the confidence of the signatories.
DanishDe grundlæggende forbedringer i denne sektor vil ikke skyldes en enkelt foranstaltning.
Fundamental improvements in this sector will not result from just one measure.
DanishMed henblik på en udvidet Union havde en sådan foranstaltning været ekstra værdifuld.
A measure of this sort would be of additional value in view of the EU's enlargement.
DanishFor enhver foranstaltning, vi træffer, forventes vi at lave en beskæftigelsesanalyse.
For every measure we take here, we are supposed to have an employment audit.