Dansk-engelsk oversættelse af "fordømme"

DA

"fordømme" engelsk oversættelse

DA fordømme
volume_up
{verbum}

fordømme
Parlamentet kan ikke ignorere disse forbrydelser og bør fordømme attentaterne.
This Parliament cannot ignore these crimes, and we should condemn these attacks.
Vi må fordømme dette tilfælde af bedrageri og fordømme bedrageri, uanset hvor vi finder det.
We must condemn that fraud, there is no two ways about it, and condemn fraud wherever we find it.
Ved denne lejlighed må man også fordømme paramilitarismen og kriminaliteten.
In this case, we must condemn the paramilitary activities and crimes that are taking place.
fordømme (også: forbande)
Ideologisk kan man fordømme konkurrencen, eller man kan hæve den til skyerne.
Ideologically, competition can be damned or praised to the skies.
fordømme
fordømme

Eksempelsætninger "fordømme" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishTil slut vil jeg endnu en gang i Europa-Parlamentet strengt fordømme sexturismen.
To conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.
DanishParlamentet kan ikke ignorere disse forbrydelser og bør fordømme attentaterne.
This Parliament cannot ignore these crimes, and we should condemn these attacks.
DanishDet benægter holocaust og udbreder nazistisk inspirerede fordomme om udlændinge.
They deny the Holocaust and spread Nazi-inspired prejudices about foreigners.
DanishVi ønsker ikke at fordømme kassationsretten, men at understrege mangelen på kultur.
We do not wish to judge the Court of Appeal, but to highlight a lack of culture.
DanishMens alt dette sker, nøjes Parlamentet med at læne sig tilbage og fordømme terror.
While all this is going on, Parliament is happy to sit back and condemn terrorism.
DanishDet handler om menneskers frygt og håb, om chancer og risici, om fordomme og fakta.
It is about people's hopes and fears, opportunities and risks, prejudice and fact.
DanishHar vi brug for ad hoc-udvalgets resultater for at fordømme overgrebene i Tjetjenien?
Do we need the results of the ad hoc committee to condemn the abuses in Chechnya?
DanishDet er ikke tilstrækkeligt blot at fordømme Israel, der bør træffes foranstaltninger.
Mr President, the best conflict prevention measure is respect for human rights.
DanishDet her drejer sig ikke om endnu en gang at fordømme vejene på alle områder.
This is not about singling out the roads yet again for wholesale condemnation.
DanishVi skal fordømme det, hver gang det forekommer, også når det sker i EU-landene.
These must always be criticised, and when they occur in EU countries too.
DanishVi bør fordømme denne type handlinger både uden for og inden for Den Europæiske Union.
We should condemn these sort of acts outside the European Union as well as inside.
DanishSom fru Eriksson også anerkendte, har vores handling ikke noget at gøre med fordomme.
Our action, as she was good enough to acknowledge, owes nothing to prejudice.
DanishJa, det er rigtigt af os at fordømme RUF ' s brug af diamanter til krigsformål.
We are right to condemn the use of diamonds by the RUF for war purposes.
DanishSådanne fordomme burde ikke optræde i en objektiv redegørelse for en nations tilstand.
Such prejudices should not figure in an objective account of the state of a nation.
DanishNår dette er sagt, vil jeg ganske kort bringe en række fordomme ud af verden.
Having said that, I would like very briefly to eliminate a few prejudices.
DanishDe må uden tvivl i vort samfund kæmpe med mange fordomme og vanskeligheder.
They certainly have to struggle with many prejudices and difficulties in our society.
DanishVi skal alle fordømme de mord, som blev begået i Papua den 10. november.
We all have to condemn the assassinations that took place in Papua on 10 November.
DanishVi skal fordømme alle handlinger, som for kvinder har lemlæstelse eller døden til følge.
We must condemn all practices which lead to the mutilation or death of women.
DanishMen den kan heller ikke begrænse sig til blot at fordømme disse krænkelser.
Yet nor can it restrict itself to a mere denunciation of such violations.
DanishFru Albright har haft til hensigt at støtte Netanyahu, ikke at fordømme det væsentlige.
She has gone to give support to Netanyahu, not to condemn what needs to be condemned.