Dansk-engelsk oversættelse af "fremtvinge"

DA

"fremtvinge" engelsk oversættelse

DA fremtvinge
volume_up
{verbum}

fremtvinge (også: nødsage, tvinge)
Disse beslutninger kan man ikke fremtvinge ved hjælp af bestemmelser i en rammelovgivning.
We cannot force them into these decisions by adopting general regulations.
You cannot force investment to take place.
Vi har udtrykkeligt godkendt ændringsforslag, der rækker videre end den institutionelle aftale, fordi vi gerne vil fremtvinge, at vi får en ny aftale og diskussion her.
We have specifically adopted amendments which go beyond the Institutional Agreement because we want to force a new agreement and debate.
fremtvinge (også: nødsage, tvinge)
Vi må fremtvinge denne forandring hos Hamas, fordi den er nødvendig for vores sikkerhed.
This change is necessary to our own security, and we must compel Hamas to make it.

Eksempelsætninger "fremtvinge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishEuropa-Parlamentets opgave er at fremtvinge en tilsvarende udvikling.
It is our task here in the European Parliament to press for a corresponding development.
DanishDet, vi forsøger at gøre, er på den ene side at fremtvinge konkurrence.
What we are trying to do is, one the one hand, to impose competition.
DanishDenne afvejningsproces kan vi europæere imidlertid kun fremtvinge, hvis vi har en fælles holdning.
We Europeans, however, can only drive forward this process of weighing up the situation if we have a common view.
DanishJeg tror ikke, at man kan fremtvinge en øget effektivitet med meget detaljerede direktiver fra Bruxelles.
I do not believe it is possible to forcibly increase efficiency by means of highly detailed directives from Brussels.
DanishVi håber, at De dér vil fremtvinge den klare tidsplan for ny institutionel fordybelse, der er afgørende nødvendig for Europas troværdighed.
We hope you will secure a clear timetable there for new institutional 'deepening ', which is vital if Europe is to have credibility.
DanishKildeskatteprocenten må dog ikke være for høj, da den dermed vil hæmme opsparingen eller fremtvinge virksomhedsflytninger til lande uden for EU ' s område.
However, the rate of deduction at source must not be so high that it discourages saving or results in relocations outside of Europe.
DanishAt fremtvinge nye former for kommerciel dyrkning i en sådan situation er dumdristigt og kommer til at skabe meget store modsætninger.
To insist, in this situation, upon the cultivation of more GM crops for commercial purposes would be foolhardy and lead to a very great deal of opposition.
DanishI januar i år havde vi en meget alvorlig situation, hvor en amerikansk tænketank forsøgte at fremtvinge denne ændring uden europæernes deltagelse.
Bosnia-Herzegovina has at last embarked on the task of amending its constitution, because that is necessary in order that it might draw nearer to the European Union.
DanishEuropa-Parlamentet må stole på sin egen evne til at fremtvinge reelle forandringer også fremover og afholde sig fra meningsløs eller direkte skadelig demonstrationspolitik.
The European Parliament should set aside this meaningless and potentially damaging posturing and rely henceforth on its own ability to engineer true change.
DanishForslaget om at nedsætte eksportsubsidierne er både malplaceret og fejlvurderet, især fordi det sigter mod at fremtvinge en politisk beslutning, hovedsagelig færre transporter af levende dyr.
The proposal to reduce export subsidies is both misplaced and ill judged, especially since it is aimed at forcing a policy decision, mainly a reduction in the transport of live animals.
DanishKommissionen må ikke fremtvinge prioriteter ovenfra, men lytte til og fremme det arbejde, der gøres på lokalt plan, for de lokale myndigheder er ikke kun katalysatorer for Kommissionens politikker.
The Commission must not impose priorities from above but must listen to, and facilitate, the work done at local level, as the local authorities are not just facilitators of Commission policies.