DA

[går|gik] {verbum}

volume_up
Hvis vi vil videre, vil vi så samlet eller kun nogle af medlemsstaterne?
If we want to go further, do we want to go all together or do just a few of us want to go?
Med denne type retningslinjer kan det ikke helt galt i årets løb.
With this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.
Og dersom nogen tvinger dig til at een Mil da to med ham!
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain!
Vi skal frem i fællesskab, vi skal sammen ind i den europæiske fremtid.
We must walk together; together we must take the road that leads to Europe ’ s future.
Thi hvilket er lettest at sige: Dine Synder forlades dig eller at sige: Stå op og ?
For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
" ikke for tæt på ejendommene, du kan få en potteplante i hovedet!
'Do n't walk near blocks of flats or something might fall on your head!
Why were four weeks allowed to elapse?
Selvom områder på størrelse med Holland er forurenede, har vi ladet tiden unødigt.
Although areas of land the size of the Netherlands are contaminated, we have allowed time to elapse without taking action.
Der vil kunne meget lang tid, før der sker noget, hvis Kommissionen nu fastsætter en lang overgangsperiode.
If the Commission now introduces a long transition period, there is a risk that a long time will elapse before there is any action.
En sådan bevægelig pionerfront skaber den nødvendige dynamik til at videre.
That kind of stirring, pioneering front provides the impetus to move further on.
Vi ønsker at i denne retning, men vi er for øjeblikket en smule isolerede.
We hope to move in this direction since we are relatively isolated at the moment.
Tyrkiet kan nu i gang med at se på de kurdiske borgeres berettigede klager.
Turkey could now move to address the legitimate grievances of its Kurdish citizens.
volume_up
to leg it [brit.eng.] [talemåde]
Den kan ikke fremad på kun ét ben der er monetært.
The Union cannot move forward on a single monetary leg.

Eksempelsætninger "gå" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er stor bekymring vedrørende indholdet, hvilket jeg om lidt skal ind på.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
DanishEU ' s ledere bør have det fornødne mod til at imod de store våbenproducenter.
EU leaders should have the courage to face up to the key defence manufacturers.
DanishEller skal vi måske så vidt, at vi afskaffer mobiltelefoner og nødtelefoner?
Or should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
DanishDet drejer sig ikke, mine damer og herrer, om at imod konklusionerne fra Köln.
It is not, ladies and gentlemen, a matter of challenging the Cologne conclusions.
DanishEn sådan bevægelig pionerfront skaber den nødvendige dynamik til at videre.
That kind of stirring, pioneering front provides the impetus to move further on.
DanishHvem af os ville betale en biografbillet og så lade en anden ind og se filmen?
How many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?
DanishEU vil ikke se på toldsatserne igen før 2013, og kostbar tid vil til spilde.
The EU will not look again at tariffs before 2013 and precious time will be lost.
DanishDet koster mange penge at til Domstolen, og behandlingen tager meget lang tid.
It costs a lot of money to go to court and the proceedings take a very long time.
DanishOg han sagde til mig: " ind og se hvilke grimme Vederstyggeligheder de øver der!
And he said unto me, Go in, and behold the wicked abominations that they do here!
DanishMen der var nogle Grækere af dem som plejede at op for at tilbede på Højtiden.
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
DanishGår vi direkte fra det femte til det syvende og lader det sjette i glemmebogen?
Are we moving straight on from the fifth to the seventh and ignoring the sixth?
DanishHvordan skal vi i gang med tingene, når De ganske enkelt nægter at gøre noget?
How are we to get to grips with the issue if you simply refuse to do anything?
DanishDet er nytteløst for mig at tilbage til kompromiser, der aldrig kom på bordet.
It is pointless for me to go back to compromises that were never on the table.
DanishDen eneste måde at bevare lidt velstand i Storbritannien på er at ud af EU.
In the UK Independence Party we have recognised that this will not be possible.
DanishVi benytter os af lejligheden til at en lille smule tilbage i tiden, til 1996.
And we are taking this opportunity to evaluate the legislative programme for 1996.
DanishVi vil gerne ud over rammeprogrammet og ind på det europæiske forskningsområde.
We want to go beyond the framework programme and into the European research area.
DanishHvis vi opnår konsensus i morgen ved afstemningen, vil vi over i historien.
If we achieve a consensus here tomorrow at the vote, we will be making history.
DanishJeg vil videre med at beskrive en smule, hvordan der ser ud på min hjemegn.
I shall continue by describing a little of how things look in my home district.
DanishHan svarede: Jeg vil hen og blive en Løgnens Ånd i alle hans Profeters Mund!
And he said, I will go out, and be a lying spirit in the mouth of all his prophets!
DanishJeg har en anden aftale nu, og jeg ved, han vil forstå min grund til at nu.
I have another engagement now and I know he will understand my reason for leaving.