Dansk-engelsk oversættelse af "hengivenhed"

DA

"hengivenhed" engelsk oversættelse

DA

hengivenhed {en}

volume_up
hengivenhed (også: bilag, tilbehør)
Det er vores mål at opbygge et mere åbent og mere sikkert Europa, som er forankret i den samme hengivenhed over for vores fælles grundlæggende værdier.
Our aim is to build a more open and secure Europe founded on an attachment to our common fundamental values.
Det franske formandskab har, og det sagde jeg allerede i starten af mit indlæg, udvist den samme hengivenhed over for sporten og dens værdier - i øvrigt på vegne af Rådet.
The French Presidency, as I said at the start of my speech, has testified to this same attachment to sport and its values on behalf of the Council.
Aftalen slår imidlertid fast, at begge parter skal bekræfte deres hengivenhed over for principperne om god regeringsførelse, og anbringer dette koncept i sammenhæng med det væsentlige element.
The Agreement does, however, state that both parties reaffirm their attachment to the principles of good governance and sets this concept in the context of the essential element.
Formandskabet vil leve op til dette ideal med engagement og hengivenhed.
The Presidency will serve that ideal with commitment and devotion.
Og nationalisme er også hengivenhed og forsvar af staten som nation.
Nationalism is also the devotion to and the defence of the nation state.
Det, der er afgørende for et barns trivsel, er kærlighed og hengivenhed fra forældrenes side, og ikke seksuel orientering.
What determines whether or not a child will develop and flourish is the parents’ love and devotion, not their sexual orientation.

Eksempelsætninger "hengivenhed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg set ud fra et personligt synspunkt ved han, at han kan regne med vores hengivenhed.
What is more, from a personal point of view, he knows we think fondly of him.
DanishOg nationalisme er også hengivenhed og forsvar af staten som nation.
Nationalism is also the devotion to and the defence of the nation state.
DanishFormandskabet vil leve op til dette ideal med engagement og hengivenhed.
The Presidency will serve that ideal with commitment and devotion.
DanishDet er derfor, at man i Timor nærer hengivenhed for det portugisiske flag.
This is why Portugal's flag in Timor is much loved.
DanishGraça Moura fortjener Den Socialdemokratiske Gruppes lykønskning, som jeg med stor hengivenhed overbringer.
And Mr Graça Moura deserves the congratulations of the Socialist Group, which I pass on to him with pleasure.
DanishEn mor bør være legemeliggørelsen af kærlighed og hengivenhed, og moders liv skal være det sikreste af alle steder.
A mother ought to be the embodiment of love and affection, and her womb should be the safest of places.
DanishJeg nærer den største hengivenhed til Dem.
I should like to say how fondly I think of you.
DanishJeg hylder ham som en af Europas store skabende kræfter, for hvem vi nærer den dybeste respekt og hengivenhed.
I salute him as one of the great driving forces behind European integration and offer him our deep respect and my affection.
DanishI de polske familiebedrifter, som for det meste er små bedrifter, behandles dyrene med stor hengivenhed og endog som individer.
In Polish family-owned farms, which are mainly small, animals are treated with great affection, and even as individuals.
DanishDet, der er afgørende for et barns trivsel, er kærlighed og hengivenhed fra forældrenes side, og ikke seksuel orientering.
What determines whether or not a child will develop and flourish is the parents’ love and devotion, not their sexual orientation.
DanishDenne demonstration af hengivenhed fandt sted på baggrund af to store trusler mod freden og verdensøkonomiens sikkerhed.
This display of affection took place against the background of two major threats to peace and the security of the world’ s economy.
DanishDet er vores mål at opbygge et mere åbent og mere sikkert Europa, som er forankret i den samme hengivenhed over for vores fælles grundlæggende værdier.
Our aim is to build a more open and secure Europe founded on an attachment to our common fundamental values.
DanishStrategien peger ligeledes på landdistrikternes økologiske rolle og hengivenhed over for landbrugsmetoder, der begunstiger biodiversitet.
The strategy also stresses the ecological role of rural areas and the devotion to agricultural methods which favour biodiversity.
DanishDet bør vise sin hengivenhed for Europa over for sine partnere ved hurtigst muligt at gennemføre de europæiske direktiver.
It should demonstrate to its partners its commitment to Europe by transposing the European directives into its national legislation as quickly as possible.
DanishDet franske formandskab har, og det sagde jeg allerede i starten af mit indlæg, udvist den samme hengivenhed over for sporten og dens værdier - i øvrigt på vegne af Rådet.
The French Presidency, as I said at the start of my speech, has testified to this same attachment to sport and its values on behalf of the Council.
DanishJeg håber, at Deres hengivenhed og åbenlyse kærlighed til Parlamentet og de europæiske institutioner virker smittende, når De taler til forsamlinger i løbet af Deres embedsperiode.
May your affection and obvious love of this Parliament, of these European institutions prove to be infectious as you address gatherings throughout your term in office.
DanishEfter min mening vil hun fremover være os et eksempel på mod og europæisk og parlamentarisk hengivenhed, og jeg beder Dem iagttage et minuts stilhed til minde om hende.
I may say that, for all of us, she will continue to be a model of courage and dedication to Parliament and to Europe, and I therefore ask you to observe a minute's silence in her memory.
DanishEndelig vil jeg gerne over for vore kolleger Samland og Brinkhorst udtrykke min mest inderlige hengivenhed for det arbejde, de har udført, selv om det kan forekomme dem en smule frugtesløst.
I should like to offer my sincere thanks to our colleagues, Mr Samland and Mr Brinkhorst, for their hard work - even if they may think that it was somewhat in vain.
DanishDet kan kun opnås gennem en oprigtig tro på Gud og gennem en ubetinget hengivenhed for Gud, og ved gennem hans nåde at overholde hans fornuftige bud, som er fortolket i Bibelen, Guds ord.
They can only be obtained by a true belief in God, by an unconditional surrender to His will, and, by His grace, obeying His healing Commandments enshrined in the Bible, God's Word.
DanishAftalen slår imidlertid fast, at begge parter skal bekræfte deres hengivenhed over for principperne om god regeringsførelse, og anbringer dette koncept i sammenhæng med det væsentlige element.
The Agreement does, however, state that both parties reaffirm their attachment to the principles of good governance and sets this concept in the context of the essential element.