Dansk-engelsk oversættelse af "henvendelse"

DA

"henvendelse" engelsk oversættelse

EN

DA henvendelse
volume_up
{en}

henvendelse (også: bøn, opfordring)
volume_up
request {substantiv}
Det er ikke sædvane at foretage nye henvendelser til et lands regeringsmyndigheder, når de ikke svarer os.
It is not common practice to send a second request to a government of a country if there is no reply.
Derudover kan der rettes direkte henvendelse fra den ene kompetente myndighed til den anden, uden at det er nødvendigt at gå via de centrale myndigheder.
Furthermore, requests can be made directly between the competent authorities without any need to go via central authorities.
Fru Oomen-Ruijten, spørgsmålet er registreret, og henvendelsen vil blive skrevet, men vi kan ikke gå hurtigere frem, end vi allerede gør.
The request has been recorded, Mrs Oomen-Ruijten, and the letter will be written, but we cannot go any faster than we are already going.

Eksempelsætninger "henvendelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHvis jeg fik en sådan henvendelse, så ville spørgsmålet blive overvejet.
If I did receive that approach then the matter would be given consideration.
DanishJeg har ikke modtaget nogen henvendelse fra den britiske regering i denne henseende.
I have not had any approach from the British government on this matter.
DanishFor nylig rettede trojkaen en diplomatisk henvendelse til Nigeria om brugen af dødsstraf.
The Troika recently made a demarche on the application of the death penalty in Nigeria.
DanishDet er ikke Kommissionen, der besvarer amerikanernes henvendelse.
It is not for the Commission to respond to the United States ' representations.
DanishSå vidt jeg ved, har Kommissionen modtaget en sådan henvendelse.
My understanding is that the Commission has received such a representation.
DanishEndelig bør man rette henvendelse til en central aktør i regionen.
Finally, we must turn towards a central actor in this part of the world.
DanishJeg har rettet henvendelse desangående til formanden for Rådet.
These require clear explanations which I would ask the President-in-Office to provide.
DanishDet er også en henvendelse til amerikanerne om, at en nation ikke kan bygges på en dag.
I am also addressing this statement to the Americans: nation building does not happen overnight.
DanishDeres henvendelse til den franske regering var fantastisk.
I think that your intervention with regard to the French Government was fantastic.
DanishFor det andet siger han, at ingen medlemsstat har rettet henvendelse.
Secondly, he says that no Member State has made any representation.
DanishDe sagde, at overholdelsen af forretningsordenen betyder henvendelse til det kompetente udvalg.
You said that respecting the Rules of Procedure meant referral to the committee responsible.
DanishPapayannakis, vil vi rette henvendelse til de græske myndigheder for at bede dem undersøge sagen.
Papayannakis, we will contact the Greek authorities to ask them to investigate the matter.
DanishJeg vil derfor rette henvendelse til Kommissionen for at spørge, om den virkelig mener det alvorligt.
I would therefore address the Commission and ask if they are really serious about this.
DanishJeg anmoder Dem om at rette henvendelse til formanden for Makedoniens parlament.
Would you address the president of that parliament?
DanishVi deltog i Unionens henvendelse til de nigerianske myndigheder vedrørende dette spørgsmål i februar.
We were involved in Union representations to the Nigerian authorities on this issue in February.
DanishNærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Generaldirektoratet for Personale og Administration.
If Members want, on application, to gain access to that information DG Admin. will happily respond.
DanishSå blev der rettet telefonisk henvendelse, hvorvidt dette brev og dokumenterne skulle foreligge på engelsk.
The company then telephoned to ask if this letter and the document were available in English.
DanishIndtil videre har vi ikke fået noget svar på vores henvendelse.
So far, our approach has not had any effect.
DanishVi skal især sikre, at oplysningskampagner er reaktive og proaktive i deres henvendelse til unge mennesker.
In particular, we should ensure that information campaigns are reactive and proactive towards young people.
DanishOm: Det spanske formandskabs henvendelse til myndighederne i Kairo til fordel for Kostas Kastanias
Subject: Representations by the Spanish Presidency to the authorities in Cairo concerning the fate of Kostas Kastanias