Dansk-engelsk oversættelse af "identisk"

DA

"identisk" engelsk oversættelse

DA identisk
volume_up
{adjektiv}

identisk (også: enslydende)
Det forekommer tit, at identisk eller lignende indhold findes på flere sider.
It’s fairly common for identical or similar content to appear on multiple pages.
Den foreslåede definition er identisk i Göteborg-protokollen.
The proposed definition is identical in the Gothenburg Protocol.
Europa-Parlamentet forkastede et identisk forslag fra Kommissionen for knapt et år siden.
The European Parliament rejected an identical proposal by the Commission barely a year ago.

Eksempelsætninger "identisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHowitts beskrivelse er således ikke identisk med beskrivelsen fra de samme ngo ' er.
So what Mr Howitt has presented here is not what I have heard from the same NGOs.
DanishOffentligheden opfatter meget ofte sult som værende identisk med tv-versionen hungersnød.
The public's perception of hunger is very often the televisual one of famine.
DanishMere eller mindre identiske betegnelser er ikke nødvendigvis ensbetydende med identisk behandling i toldtarifferne.
Although the designations are fairly similar, there may be very different tariff items.
DanishDet er identisk med de stikord, jeg har skrevet ned: Man skal eliminere terrornetværkene.
They tie in precisely with the keywords which I have written in my notes: we must dismantle the terrorist networks.
DanishNu er den historiske tid identisk med den politiske tid.
History and politics are marching hand in hand.
DanishVi gør denne reform til et knudepunkt, som er identisk med udvidelsen, men det er identisk med det næste årtusind.
This review is taking place at a turning point which we identify with enlargement and with the next millennium.
DanishNår vi har været hele processen igennem, vil vi sandsynligvis stå tilbage med en mere eller mindre identisk forfatning.
Ultimately, the odds are that at the end of the ride, we will end up with more or less the same Constitution.
DanishProdi, fremsætte en næsten identisk anmodning.
Today, you are asking almost the same thing.
DanishEU-hæren er nu om dage identisk med en kommandostruktur og tropper og isenkram, der deployeres til forskellige aktioner.
The EU army is the same, in having a command structure of troops and hardware to be deployed on a variety of tasks.
DanishHvad angår det formelle er den tekst, der foreligges for Parlamentet, ikke identisk med den tekst, der er vedtaget i udvalget.
On the level of procedure, the text proposed to the House is not in keeping with the text adopted in committee.
DanishMan kan så naturligvis rejse spørgsmålet, om fattigdomsbegrebet i Europa er identisk med fattigdomsbegrebet i den tredje verden.
Then there is, of course, the question whether poverty in Europe is the same as poverty in the developing world.
DanishDet står ikke i vores magt at udrydde den udbredte - fejlagtige - opfattelse i opinionen, at afskrækkelse er identisk med kernevåben.
It is not within our power to dispel the common but incorrect notion that deterrence means nuclear deterrence.
DanishDenne status tillader Tyrkiet at placere sig på et niveau, der er fuldstændig identisk med et hvilket som helst andet ansøgerlands.
This status places Turkey in absolutely the same position as any other candidate country in terms of both obligations and benefits.
DanishFormandskabet har for ikke længe siden udsendt en erklæring, hvis tendens stort set er identisk med, hvad jeg kan sige på dette tidspunkt.
The presidency issued a declaration not long ago, the thrust of which roughly coincides with what I am able to say at this juncture.
DanishFor eksempel i Finland er kvinders pensionsalder allerede blevet hævet til 65 år i alle pensionsordninger, dvs. at den er identisk med mændenes.
For example, the retirement age for women has already been raised to 65 - i. e. the same as for men - in all the pension schemes in Finland.
DanishDet ændringsforslag, der er vedtaget af Landbrugsudvalget og anført i betænkningen, er imidlertid i sit indhold identisk med gældende ret og i overensstemmelse med GATT-aftalerne.
The amendment as adopted in the report reflects the very same current legislation that was consolidated in the GATT.
DanishUdvidelse af kapacitet har jo en næsten identisk virkning på transportstrømmene, mens udgifterne vil være lavere end ved oprettelsen af en ny tjeneste.
Indeed, extending capacity has virtually the same effect on transport flows, while the costs are down compared to when a new service is launched.
DanishFor det andet vil jeg i dag bekræfte, at det forslag, De har gennemgået, er helt identisk med det forslag, som medlemsstaterne i Rådet gennemgik.
Secondly, I wish to confirm to you today that the proposal you have examined is exactly the same proposal examined by the Member States within the Council.
DanishForslaget er i store træk identisk med Spadare-planen, som blev iværksat i Italien i 1997, og som omfattede foranstaltninger rettet mod såvel fiskere som redere.
This proposal follows the broad outlines of the Spadare plan created for Italy in 1997, which provided measures for seafarers and shipowners.
DanishHr. formand, er den tekst, der er forelagt Europa-Parlamentets medlemmer som kompromistekst, identisk med den tekst, de politiske grupper har underskrevet?
Mr President, is the text which has been presented as the compromise text to the Members of this House the same as that signed by the political groups, yes or no?