Dansk-engelsk oversættelse af "indhold"

DA

"indhold" engelsk oversættelse

DA indhold
volume_up
{et}

indhold (også: volumen)
volume_up
content {substantiv}
Vedrørende betænkningens indhold: Forslaget indeholder to beslutninger.
As for the content of this report, the proposal contains two decisions.
Der findes mange misforståelser om dets materielle indhold og dets konsekvenser.
There are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
Betænkningens indhold og udvalgets indsats er betryggende.
The content of the report and the efforts of the Commission are reassuring.
indhold (også: belæg, formue, hovedindhold, masse)
volume_up
substance {substantiv}
Kommissionens forslag om et socialsikringskort mangler essentielt indhold.
The Commission proposal for a social security card is lacking in substance.
Deres " tvivlsomme " borgerskabsbegreb savner således enhver form for indhold.
Your artificial citizenship has no substance whatsoever.
Kommissionen acceptere dem i deres helhed eller hvad angår deres saglige indhold.
The Commission approves them in their entirety or substance.
indhold
Er det korrekt, at alle dele af forslaget vil blive godkendt i hele sit indhold?
Is it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
På mange områder er der slet ikke nogen uenighed om det politiske indhold.
In many areas there is no disagreement on the political contents.
Som følge af deres fortrolige art kan jeg naturligvis ikke afsløre deres indhold.
As they are confidential, I cannot of course reveal their contents.

Eksempelsætninger "indhold" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishAndre rapporter af lignende indhold kritiserer situationen i Pakistan og Kina.
Other reports of a similar kind denounce the situation in Pakistan and China.
DanishVi ville derfor stemme for en beslutning med dette indhold efter denne debat.
We would therefore agree to the resolution resulting from these debates saying so.
DanishDer findes ingen oplysninger om affald med stort pvc-indhold på deponeringsanlæg.
No data are available on the state of landfill waste containing large amounts of PVC.
DanishAlle de andre eksisterende udvalg med et tilsvarende indhold skal afskaffes.
All other existing committees dealing with related matters will be disbanded.
DanishJeg mener dog, at dette er det praktiske indhold, vi skal rette os efter.
In any case, I believe we must be guided by the nature of the task ahead of us.
DanishJeg håber i det mindste, at dette formandskab giver dette et godt indhold.
I hope that this Presidency will interpret that in the right way in any case.
DanishForslaget opstiller målværdier og langsigtede målsætninger for luftens indhold af ozon.
The proposal sets target values and long-term objectives for ozone in ambient air.
DanishDe skal leve op til det, de har lovet, og sikre, at de tomme bilag får et indhold.
Some of them have been dealt with, but I would like to re-emphasise them.
DanishSelvfølgelig er vi meget spændt på den nye forfatnings præcise indhold.
We are naturally very curious about the precise details of the new Constitution.
DanishNu skal aftalens indhold hurtigst muligt realiseres i dens fulde omfang af begge parter.
We must now implement this agreement completely and swiftly, and on both sides.
DanishInternettets primære formål er ikke at udbrede ulovligt og skadeligt indhold.
The primary purpose of the Internet is not to disseminate illegal and harmful material.
DanishVi er nødt til massivt at støtte transformeringen fra analogt til digitalt indhold.
We must lend unstinting support to the transfer from analogue to digital.
DanishVi skal nu give disse øgede handlemuligheder et konkret og fornuftigt indhold.
These increased opportunities must now be backed up by something tangible and meaningful.
DanishDet er et væsentligt skridt i den rigtige retning, og vi bør nu give det konkret indhold.
This is a major step forward, to which we must now give concrete expression.
DanishForslaget bidrager dermed til at give begrebet integration nyt indhold.
In recognising this, the text helps to give real meaning to the term 'integration '.
DanishDermed giver vi konkret indhold til princippet om, at forureneren betaler.
This is our concrete endorsement of the principle that the polluter pays.
DanishI sidste instans er der ikke så meget galt med forordningens indhold.
In the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
DanishStrejkeretten er en reguleret ret, hvad angår indhold og virkninger.
The right to strike is subject to certain limitations as to its scope and effects.
DanishVi er imod størstedelen af betænkningens indhold, herunder opfordringerne til øgede budgetter.
We are opposed to most of the report, including the calls for increased budgets.
DanishEndelig vil jeg rette en henstilling af samme indhold til mine kolleger her i Parlamentet.
Finally, I would make a similar appeal to my colleagues here in Parliament.