Dansk-engelsk oversættelse af "indskrænket"

DA

"indskrænket" engelsk oversættelse

DA indskrænket
volume_up
{adjektiv}

indskrænket (også: restriktiv)

Eksempelsætninger "indskrænket" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishMen denne ret var altid i fare for at blive ændret, indskrænket eller afskaffet.
But this right was always in danger of being changed, restricted or abolished.
DanishVores gruppe beklager dybt, at varigheden er indskrænket fra fem til fire år.
Our group very much regrets that its duration has been reduced from five years to four.
DanishMan har - endnu en gang - indskrænket Europa-Parlamentets kompetenceområde.
Once again, the powers of the European Parliament have been whittled away.
DanishI dette tilfælde vil demokratiet i Europa blive indskrænket, og ikke udvidet.
In that case, democracy in Europe would diminish rather than increasing.
DanishFor det første mener jeg, at det er et for stramt og for forenklet direktiv, indskrænket.
Firstly, I believe that this directive is excessively tough, simplistic and reductionist.
DanishSom regionalist må jeg sige, at betydningen af regionen sågar er blevet indskrænket.
As a regionalist, I feel bound to say that the importance of the region has actually declined.
DanishMen at stille sig tilfreds med at konstatere dette, er ikke desto mindre en smule indskrænket.
However, a failure to take this analysis further would be rather simplistic.
DanishDet er - om jeg så må sige - en meget indskrænket demokratiopfattelse.
If I may say so, that is a very restricted understanding of democracy.
DanishPå dette grundlag protesterer jeg over, at mine demokratiske rettigheder er blevet indskrænket.
It is in this sense that I protest because my democratic rights have been undermined.
DanishVi har indskrænket os til ét emne, som ligger os meget på hjerte, nemlig agenturerne.
We limited ourselves to just one subject about which we feel very strongly, namely the agencies.
DanishMenings- og pressefriheden er kraftigt indskrænket.
Freedom of expression and the freedom of the press have been severely curtailed.
DanishMener Kommissionen, at det er blevet bedre med uafhængigheden, eller er den snarere blevet indskrænket?
Quite apart from this, the Commission has been informed that the bill has not come into force.
DanishPå samme måde vil udtalelser fra andre udvalg blive indskrænket til fremsættelse af konkrete ændringsforslag.
Similarly, opinions from other committees would be confined to tabling specific amendments.
DanishUndtagelsesbestemmelserne for indfødte befolkninger er også blevet klarlagt og deres dækningsområde indskrænket.
Derogations for indigenous populations have also been clarified and their scope further limited.
DanishDenne beslutning gav til at begynde med anledning til en del frygt for, at støtten til sektordialogen ville blive indskrænket.
This decision caused some initial fears of a reduction in support for the sectoral dialogue.
DanishJeg finder det mildt sagt beklageligt, at programmets anvendelsesområde og varighed er blevet indskrænket.
The curtailment of the scope and the duration of the programme is particularly regrettable to me, to say the least.
DanishTrods en indskrænket undersøgelsesudvalgsbeføjelse findes der nu en lang række fakta og bevismidler, der viser to ting.
Despite our limited right of inquiry, there is now a wealth of facts and evidence which make two things clear.
DanishDeres medvirken har indskrænket sig til, at de har kunnet bekræfte beslutninger, som allerede var truffet af de store.
Their influence has been confined to that of being able to confirm decisions already taken by the large countries.
DanishGanske vist bliver en del indskrænket yderligere, og der kræves kun databeskyttelse for økonomiske og sundhedsrelevante data.
However, it is partly restricted by calling for protection for data with financial or health implications alone.
DanishPolitiets forsamlingsfrihed er aldrig blevet indskrænket eller draget i tvivl, hvilket det planlagte møde næste lørdag er et bevis på.
The assembly right of the police has never been curtailed or questioned, as proven by the rally scheduled for next Saturday.