Dansk-engelsk oversættelse af "kanal"

DA

"kanal" engelsk oversættelse

DA kanal
volume_up
{en}

kanal (også: farvand)
volume_up
channel {substantiv}
Hvis det på nogen måde kan trøste hende, har irerne heller ikke fået deres kanal endnu.
If it is of any comfort to her, the Irish have not got their channel yet either.
Én af disse er en nederlandsk kanal, som udsender de nederlandske nyheder morgen, middag og aften.
One of them was a Dutch channel carrying the Dutch morning, midday and evening news.
Jeg fik allerede i september tilsagn om, at der fra januar skulle være en nederlandsk tv-kanal.
I was promised back in September that there would be a Dutch channel by January.
kanal
volume_up
channel {substantiv} (TV)
Hvis det på nogen måde kan trøste hende, har irerne heller ikke fået deres kanal endnu.
If it is of any comfort to her, the Irish have not got their channel yet either.
Én af disse er en nederlandsk kanal, som udsender de nederlandske nyheder morgen, middag og aften.
One of them was a Dutch channel carrying the Dutch morning, midday and evening news.
Jeg fik allerede i september tilsagn om, at der fra januar skulle være en nederlandsk tv-kanal.
I was promised back in September that there would be a Dutch channel by January.
kanal
volume_up
canal {substantiv}
Thailand er i færd med at træffe beslutning om at grave en kanal tværs igennem landet, ligesom Suezkanalen eller Panamakanalen.
Thailand is about to decide on digging a canal right across the country, just like the Suez or Panama Canal.
Kommissæren kommer fra et land, hvor de har en meget vigtig kanal, Llangollen-kanalen, der benyttes meget af turister.
The Commissioner comes from a country where they have a very important canal, the Llangollen canal, which is very much used by tourists.
Jeg er især glad for, at Kommissionen har lovet på ny at foreslå Elben-Lübeck-kanalen i ændringen.
I am particularly pleased that the Commission has promised to include the Elbe-Lübeck Canal in its proposal at the next revision.
kanal (også: rør)
volume_up
duct {substantiv}

Eksempelsætninger "kanal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishNu har de fået to kanaler, og jeg håber, at vi finner får mindst én kanal.
They now get two channels, and I hope that we Finns will now get at least one.
DanishJeg er derimod ikke enig i, at der bør oprettes en europæisk tv-kanal for børn.
I take particular exception, however, to the establishment of a Pan-European Children's Network.
DanishDu kan spore de besøgendes bevægelser gennem en kanal, som har samme webadresse for hvert trin.
You may wish to track visitors' progress through a funnel which has the same URL for each step.
DanishDer findes en kanal, ad hvilken man kan fremsætte dette spørgsmål, samt en kanal til besvarelse af spørgsmålet.
There are channels for asking questions and channels through which you will receive your answer.
DanishNu er det februar, og der er stadig ingen kanal.
It is now February and we are still waiting.
DanishUdvalget for Andragender er uden tvivl en vigtig kanal for borgernes feedback på europæiske retsakter og politikker.
There is no doubt that the Committee on Petitions offers citizens an important conduit for their feedback on European acts and policies.
DanishJeg har noteret mig Deres spørgsmål, men jeg opfordrer alle kolleger til at benytte denne kanal, hvis de har spørgsmål eller kommentarer.
I take note of your questions but I would encourage colleagues that whatever questions, or comments they have, to feed them through that system.
DanishVed middagstid fik jeg lejlighed til at lytte til en belgisk tv-kanal, der pegede på muligheden for, at det var islamiske terrorister, der stod bag.
At midmorning, I heard a Belgian television station point out the possibility that it may have been carried out by Islamic terrorists.
DanishOg vi har i mellemtiden oplevet endnu en katastrofe med Ievoli Suns forlis i Den Engelske Kanal, hvilket har bidraget til at fremskynde førstebehandlingen af disse tekster.
It took a second maritime disaster, the wreck of the Ievoli Sun, to accelerate the first reading of these texts.
DanishDer er i øvrigt forhandlinger i gang med den offentlige kanal LRT, som vil give LRT tilladelse til at udsende EuroNews-programmerne på deres sendenet, så ofte man vil.
As far as Lithuania is concerned, at present only 49 000 households out of 1.33 million are able to receive EuroNews via cable or satellite.
DanishViste den italienske private kanal Sette ikke billeder af personer, der var klædt som Black Blockers, tale fredeligt med urobetjente og derefter gå sin vej?
After all, the private Italian network Sette broadcast scenes of people dressed like Black Blocks calmly chatting with the anti-riot police and then going away.
DanishI forbindelse hermed fortæller kommissær Nielson mig, at vi er i færd med at gøre alt, hvad der er muligt, når det gælder den direkte støtte, og at vi benytter os af enhver egnet kanal.
Commissioner Nielson has told me that we are doing everything in our power to provide direct aid and we shall use all possible channels.
DanishHvad angår bedre lovgivning, kan vi tage eksemplet med fru Reding, som vil oprette en europæisk fjernsynskanal, en Berlusconi-kanal, reklame overalt.
With regard to better regulation, let us take the example of Mrs Reding, who wants to create European television, television in the style of Mr Berlusconi, with advertising everywhere.
DanishDesuden består ca. en tredjedel af eksporten fra afrikanske lande til Europa af landbrugsprodukter, som også gør vores marked til den vigtigste kanal for afrikansk eksport.
Furthermore, around one third of exports from African countries to Europe consist of farm produce, which also makes our market the major outlet for African exports.
DanishKan De anmode de kompetente myndigheder om at sørge for, at den nederlandske kanal kommer tilbage, så vi kan modtage nyhederne fra Nederlandene igen morgen, middag og aften?
Can you please ask the authorities responsible to reinstate it so that we can once again receive the news from the Netherlands in the morning, at midday and in the evening?
DanishDe fremherskende biologiske betingelser for tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal er tilstrækkeligt alvorlige til, at genopretningsplanens bestemmelser skal gælde for denne bestand.
Notwithstanding the deletion of the kilowatt days scheme from the proposal, it will be necessary to substitute alternative effort management measures.
DanishDenne kanal sørger for omfattende støtte til lokale ngo ' er og vil blive forvaltet på lokalt plan, uden at de behøver at referere til Bruxelles, når den enkelte finansieringsbeslutning skal træffes.
This window provides for extensive support to local NGOs and is to be managed at a local level without need to refer to Brussels for each financing decision.
DanishFor tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal skal sådanne foranstaltninger bygge på de foranstaltninger, der blev indført under bilag IVc til den aktuelle TAC- og kvoteforordning.
It is entirely appropriate to remove the chapter concerning management of effort by kilowatt days, to apply control measures only to landings above 100 kg instead of 50 kg.
DanishDer er nu i mellemtiden 28 kanaler her i Parlamentet, hvoraf to græske, én portugisisk, én finsk og én belgisk, men stadig ingen nederlandsk kanal, derimod syv engelske, seks tyske og seks franske.
There are now 28 channels here in this Parliament, including two Greek, one Portuguese, one Finnish and one Belgian, but still no Dutch, and as many as seven English, six German and six French.