Dansk-engelsk oversættelse af "kunne"

DA

"kunne" engelsk oversættelse

DA kunne
volume_up
[kan|kunne] {verbum}

kunne
volume_up
could {vb.} (be able to)
På denne måde ville dyr kunne slagtes i EU, og kødet ville kunne eksporteres.
In that way the animals could be slaughtered in the EU and the meat could be exported.
Hvis vi kunne acceptere denne som mundtligt ændringsforslag, kunne vi stemme om det.
If we could accept this as an oral amendment we could vote on it.
Antallet kunne være højere, men det kunne så sandelig også være lavere.
The number could have been even larger, but clearly it could also have been smaller.
kunne
Thi I kunne alle profetere den ene efter den anden for at alle kunne lære og alle blive formanede
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
De franske myndigheder vil stadig kunne afkræves yderligere oplysninger.
The French authorities may be requested to provide further information.
I undtagelsestilfælde skal også nationalitet eller hjemsted kunne være afgørende.
In exceptional cases, nationality or place of abode may decide.
kunne (også: kan)
Hvis disse ændringsforslag omformuleres, vil Kommissionen delvist kunne overtage dem.
Pending reformulation, the Commission can partially adopt these amendments.
Det vil Kommissionen kunne leve helt fint med, og det håber jeg også, at ordføreren kan.
The Commission can easily live with that and I hope the rapporteur can, too.
Jeg kunne især ønske mig, at vi kunne nå frem til en yderligere inddeling.
I very much hope that we can achieve this further classification.
kunne (også: formå)
En ny Kommission vil heller ikke kunne styre det, som den gamle ikke kunne styre.
A new Commission will be no more able to manage what the old one could not manage.
Jeg er glad for at kunne præsentere Kommissionens holdning til betænkningen.
I am delighted to be able to be able to set out the Commission's position on the report.
Først da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
Only then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.

Eksempelsætninger "kunne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
DanishOg hvorledes skulde en Mand som jeg kunne betræde Helligdommen og blive i Live?
and who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life?
DanishDer kunne jo også komme en formand, som man ikke brød sig om at ligge på knæ for.
What is more, a President might come along to whom one preferred not to kowtow.
DanishKommissionens forslag forsøgte at indføje ændringer, der kunne forbedre systemet.
The Commission's proposal attempted to incorporate changes to improve the system.
DanishFølgelig har disse to elementer forhindret, at jeg kunne stemme for betænkningen.
In conclusion, these two elements have prevented me from supporting the report.
DanishJeg mener tværtimod, at staterne burde kræve selv at kunne udøve bedre kontrol.
I cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
DanishHan indvilligede i, at Amnesty International og Røde Kors kunne besøge fængslerne.
He agreed that Amnesty International and the Red Cross should visit the prisons.
DanishDe kunne have opnået et gran af tillid, hvis De havde udskiftet en del af det.
Secondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
DanishJeg kunne også nævne, at Stockholm-konferencen blev planlagt lang tid inden sagen.
I might also mention the Stockholm Conference was planned long before that case.
DanishJeg er også glad for at kunne sige, at vi arbejder tæt sammen med Kommissionen.
I am also pleased to say that we work in close conjunction with the Commission.
DanishFor det andet var der ingen bestemmelse om, at Parlamentet kunne meddele decharge.
Secondly, there was no provision for discharge to be granted by this Parliament.
DanishJeg håber meget snart at kunne offentliggøre en meddelelse om netop dette emne.
I hope to publish in the very near future a communication on this very subject.
DanishDet kan ikke nægtes, at moms på mel og mælk kunne mindske fødevareforsyningen.
One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
DanishHr. formand, jeg kunne jo godt fortsætte, der hvor min kollega Theorin standsede.
Mr President, I might well continue where my fellow MEP, Mrs Theorin, left off.
DanishTænk bare, hvis vi kunne lave om på århundreders historie med en lovbestemmelse.
If only a legislative decree were all it took to change centuries of history.
DanishDet kunne også være fornuftigt at integrere et sikkerhedsnet i den samlede pakke.
It might also be appropriate to incorporate a safety net into the overall package.
DanishDen løsning, man nåede frem til i Kosovo, kunne måske tjene som principiel model.
The solution arrived at in Kosovo might perhaps serve as a model in principle.
DanishDet er den strukturreform, Europa har brug for, og som vi skal kunne opbygge.
This is the structural reform that Europe needs and that we will have to devise.
DanishEn mulig løsning kunne være at udsende møderne via Europa-Parlamentets websted.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
DanishVi kunne altså i virkeligheden fortsætte i fem år uden at indgå nye forpligtelser.
By the end of 2003, the commitments amounted to five years ’ worth of payments.