Dansk-engelsk oversættelse af "lægge til"

DA

"lægge til" engelsk oversættelse

DA lægge til
volume_up
{verbum}

lægge til (også: ankre, fortøje)
lægge til (også: lande)
Fru formand, jeg har i denne uge set et par både lægge til her i Parlamentet og har underrettet sikkerhedstjenesten.
Madam President, I saw a few boats landing at Parliament this week and notified the security service.

Lignende oversættelser "lægge til" på engelsk

lægge verbum
til præposition

Eksempelsætninger "lægge til" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishOg vi skal lægge 1,5 % til gennemsnittet af disse tre, det er referenceværdien.
And we must add 1.5 % to that average of the three: that is the reference value.
DanishDet var lidt som et uformelt motto: Vi mødes, og ingen vil lægge mærke til det.
The informal motto almost seemed to be: we will meet up, and no one will notice.
DanishOg generalsekretærerne mødes i morgen tidlig for at lægge afstemningerne til rette.
The secretaries-general will now meet tomorrow morning to organise the voting.
DanishOg bestemt ikke endnu en række indlæg, sådan som De er ved at lægge op til.
And certainly not another round of speeches which you are in danger of starting.
DanishDet er vigtigt at lægge pres på Rådet til at tage en positiv holdning i denne sag.
It is vital to insist that the Council take a positive stance in this matter.
DanishI modsat fald skal der træffes foranstaltninger til at lægge forholdet på is.
Otherwise we should have to take measures to freeze our diplomatic relations.
DanishVi har jo egentlig et solidt retsgrundlag til at lægge sag an mod løndiskriminering.
In reality, we have sound legal bases on which to act against wage discrimination.
DanishTiden er inde til at lægge vægt på de enkelte nationer, til at give folket ordet.
Now is the time for nations, now is the time to give a voice to the people.
DanishOg de spurgte ham: "Hvad skal vi gøre med dig så vi får Havet til at lægge sig?
Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us?
DanishDer er tendens til at lægge for megen vægt på Kommissionens og Rådets rolle.
It tends to over-emphasize the role played by the Commission and the Council.
DanishVi ønsker ikke at lægge navn til dette hykleri og har derfor stemt imod betænkningen.
Since we do not wish to give our approval to this farce, we voted against the report.
DanishNår vi først har støtte fra Parlamentet, håber jeg, at Rådet vil lægge mærke til det.
Once we have that backing from Parliament, I hope the Council will take note of that.
DanishKommissionen bør derfor tage initiativ til at lægge et mindsteniveau for selskabsskatten.
The Commission should therefore act to set a minimum rate for corporation tax.
DanishSå har vi med organiseret kriminalitet at gøre, og den forskel skal man lægge mærke til.
Here we are talking about organized crime, and the difference must be noted.
DanishSwoboda begår en fejl, og jeg beder Dem om at lægge nøje mærke til det.
Mr Swoboda is making a mistake and I would ask you to consider it carefully.
DanishDet er noget, som vi bør lægge mærke til og glæde os over uden at være selvtilfredse.
That is something we should note and celebrate without being complacent.
DanishDet er vigtigt at lægge de daglige problemer til side for at forberede fremtiden.
It is crucial to take time away from the topic of the day in order to prepare for the future.
DanishMåske ville offentlighedens interesse få os til at lægge mere mærke til sådanne sager.
Perhaps the glare of public opinion would force us to be more cautious.
DanishHar ankomstlandet infrastrukturen til at lægge et skib i tørdok osv.
That would have been a catastrophe of the sort that one would rather not talk about.
DanishLad være med at lægge det hele til sidst, og forhøj beløbene til disse lande i budgettet.
Stop this back-loading and increase the amounts on the budget line for these countries.