Dansk-engelsk oversættelse af "lande"

DA

"lande" engelsk oversættelse

EN
EN

"land" dansk oversættelse

volume_up
land {substantiv}

DA lande
volume_up
{flertal}

lande
Udbyttet af investeringerne i disse lande vender tilbage til de rigeste lande.
The profits from investments in these countries flow back to the richest countries.
De store lande havde jo i givet fald kunnet nedstemme de små lande.
The larger countries will be able to vote down the smaller countries.
De hårdest ramte lande, Honduras og Nicaragua, er regionens fattigste lande.
The countries most affected, Honduras and Nicaragua, are the poorest in the region.

Eksempelsætninger "lande" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishCentraleuropa kan sommetider uddrage en lære af pragmatikken i de nordlige lande.
Continental Europe could from time to time take a lesson from Nordic pragmatism.
DanishRammeafgørelsen om terrorisme gør terrorisme til en lovovertrædelse i alle lande.
The framework decision on terrorism makes terrorism an offence in every country.
DanishDesuden er vi ved at opbygge stadig tættere forbindelser med andre lande i Asien.
On top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
DanishMener De, disse lande glæder sig over dette, eller er de måske bange for det?
Do you find that they welcome the prospect or are they perhaps frightened of it?
DanishDet er sandt HERRE at Assyrerkongerne har tilintetgjort de Folk og deres Lande
Of a truth, LORD, the kings of Assyria have destroyed the nations and their lands,
DanishLad de enkelte lande og idrætsbevægelsen selv beskæftige sig med disse spørgsmål.
Let these issues be handled at national level and by the sporting community itself.
DanishVidste vi ikke, at Slovakiet og de baltiske lande ville tage konkrete skridt?
Were we not aware that Slovakia and the Baltic States had made specific progress?
DanishVi må nu håbe, at forfatningsudkastet sendes til folkeafstemning i alle EU-lande.
If the three methods are combined, almost all issues may fall within EU competence.
DanishDet er ambitionen, at EU også skal tale for de europæiske lande i NATO og FN.
It is also fair to say, however, that the US has achieved this on its own merits.
DanishSå ville de afrikanske lande kunne konkurrere og skabe sig en bedre fremtid.
Subsidies are not the best way of doing so, as they are mere drops in the ocean.
DanishSå længe begge lande ikke har opfyldt dette kriterium, har vi et problem her.
Until such time as they fulfil this requirement we have a problem on our hands.
DanishI disse lande er der flere områder med en klart svagere produktivitet og udbytte.
Agriculture there is significantly less productive and viable than elsewhere.
DanishI punkt 15, hvor der står " OAU ", skal der i stedet stå " de afrikanske lande ".
In paragraph 15, instead of saying " the OAU " it should say " the African States ".
DanishMedlemmerne af ECAC omfatter 38 europæiske stater, herunder samtlige EU-lande.
ECAC membership extends to 38 European States including all EU Member States.
DanishDet er ikke ensbetydende med, at andre lande ikke er berørt af dette spørgsmål.
That does not mean that there is no other country concerned with this issue.
DanishHvis vi ikke længere eksporterer til disse lande, vil andre gøre det i vores sted.
If we no longer export to these destinations, others will do it in our place.
DanishNogle lande støttes næsten betingelsesløst af Den Europæiske Union, IMF og andre.
Some are supported almost unconditionally by the European Union, the IMF and others.
DanishDet Zimbabwe har brug for, er netop udefra kommende investeringer fra andre lande.
What Zimbabwe needs is much more inward investment from outside the country.
DanishHan nævnte, at man ikke skulle give politiske indrømmelser til især de store lande.
He mentioned not making political concessions, particularly to large Member States.
DanishFor at opnå dette må Egypten foregå med et eksempel til efterfølgelse for andre lande.
In order to achieve this, she must set an example that other states can emulate.