DA

optage {verbum}

volume_up
De eksterne forbindelser vil optage en vigtig plads under det tyske formandskab.
Foreign affairs will occupy a special place during the German Presidency.
Jeg vil ikke nævne andre sager, der naturligvis løbende vil optage Rådet.
I shall not refer to other matters which will obviously occupy the Council on a running basis.
Det er alt sammen spørgsmål, som vil optage os i de næste uger og måneder.
Over the coming weeks and months, we will be occupying ourselves with these questions.
Jeg kan i hvert fald forsikre Dem om, at dette ændringsforslag stadig repræsenterer Den Liberale Gruppes holdning, og måske kan De optage dette som sådant i stemmeforklaringen.
I can in any event assure you that this amendment still reflects the liberal group's position, and perhaps you could record this as such in the declaration of vote.
Hvis det cypriotiske parlament besluttede at optage alle, der har enten et id-kort eller et pas udstedt af Republikken Cypern, på valglisten, kunne 40.000 tyrkisk-cyprioter stemme.
Unfortunately, the Cypriot Parliament took a decision requiring all Cypriots to register themselves on the electoral roll.
optage
volume_up
to tape {vb.} (record)
optage (også: absorbere)
I virkeligheden kan EU-budgettet ikke optage disse midler.
The reality is the EU budget cannot absorb these funds.
Det er det modsatte, at optage embedsmænd fra mange medlemslande i en centraliseret struktur.
It is the opposite, absorbing the civil servants of many countries into one vast centralised nexus.
I dag må landbrugerne kun benytte den mængde gødskning på Europas marker, som deres afgrøder rent faktisk kan optage.
In the fields of Europe today, farmers can only use as much fertiliser as their crops will actually absorb.

Eksempelsætninger "optage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har derfor en moralsk forpligtelse til at optage balterne så hurtigt som muligt.
So we have a moral obligation to accept the Baltic states as soon as possible.
DanishVi i Den Europæiske Union ville overhovedet ikke være i stand til at optage Tyrkiet.
We, in the European Union would be in no position whatsoever to integrate Turkey.
DanishDe eksterne forbindelser vil optage en vigtig plads under det tyske formandskab.
Foreign affairs will occupy a special place during the German Presidency.
DanishDet er fortsat vores strategiske mål at optage et forenet Cypern som nyt medlemsland.
Our strategic objective is still to receive a united Cyprus as a new member.
DanishDet er alt sammen spørgsmål, som vil optage os i de næste uger og måneder.
Over the coming weeks and months, we will be occupying ourselves with these questions.
DanishDerfor skal EU være i stand til at optage de nye medlemmer på en ordentlig måde.
The Union must therefore be ready to welcome the new Member States.
DanishOgså som Parlament ønsker vi at optage kontakt med vores kolleger i det iranske parlament.
We in Parliament want to make contact with our colleagues in the Iranian parliament.
DanishHvis De virkelig ønsker det, kan jeg læse det hele op for Dem, men det vil optage mere tid.
If you really want I can read it all out but it will only take up more time.
DanishTag diskussionen med os, hr. kommissær, når det handler om at optage Rusland i WTO!
Have we really understood what China ’ s accession to the WTO means?
DanishJeg anmoder Dem om at fortsætte Deres kurs, om at optage Parlamentets idéer.
I therefore ask you to continue your policy course and to take Parliament's ideas on board.
DanishDe afviser at optage princippet om målbarhed i sporbarhedsdirektiverne.
You insist on not including detectability in the traceability directives.
DanishDet samme gælder for undladelsen af at optage en ordning for frø i denne forordning.
The same applies to the decision that this regulation should not include provisions on seed.
DanishJeg kan tilføje, at Irland lige har stemt for at optage ansøgerlandene i EU.
I would add that Ireland has just voted to allow the entry of applicant countries into the EU.
DanishAllerførst må de optage en henvisning i EU-traktatens artikel 6.
For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
DanishDet skal kun være muligt at optage lån til produktive investeringer.
We must choose between consumer spending and expenditure for the future.
DanishUanset det tyske ønske om allerede nu at optage Polen og Tjekkiet.
Despite the German wish to welcome Poland and the Czech Republic just now.
DanishDet er vores strategiske mål at optage et forenet Cypern som nyt medlem.
It is our strategic goal to take in a united Cyprus as a new member.
DanishKommissionen vil ikke optage forhandlinger om følgerne af udvidelsen.
The Commission will not enter into any negotiations about the consequences of enlargement.
DanishJeg vil ikke nævne andre sager, der naturligvis løbende vil optage Rådet.
I shall not refer to other matters which will obviously occupy the Council on a running basis.
DanishVi er ved at optage spørgsmålet om en opgradering af fredagsmøderne.
We are about to take up the matter of enhancing the status of Fridays.