Dansk-engelsk oversættelse af "organisering"

DA

"organisering" engelsk oversættelse

EN

"organiser" dansk oversættelse

volume_up
organiser {substantiv}
DA

organisering {en}

volume_up
organisering
Vi har derfor anmodet om gennemsigtighed og bedre organisering af hele systemet.
We have therefore requested clarity and better organisation of the system as a whole.
Jeg tænker især på en bedre organisering af lufttransporten.
I am thinking, primarily, of improvements in air transport organisation.
Det er nødvendigt med organisering og statistisk overvågning.
We need organisation and statistical monitoring.
Der er heller ikke noget, der taler for, at en placering inden for rammen af Fællesskabets virksomhed med ensartede kulturprogrammer, fælles finansiering osv. skulle være en bedre organisering.
Nor is there anything to support the idea that placing it within the framework of the Community's work on integrated cultural programmes, common financing and so on would be a better arrangement.
EN

organiser {substantiv}

volume_up
1. "people"
They are becoming especially important as expert organisers of data obtained off the net.
Bibliotekernes kundskaber vil udgøre en særlig vigtig del som arrangør af netdata.
I am sure you are familiar with the news that the second-in-command of the Turkish army himself was named as the organiser of a criminal gang which aims to eliminate Kurdish separatists.
De ved, at den næstkommanderende i den tyrkiske hær i sidste uge endog blev udpeget som organisator af en kriminel bande, som har til formål at fjerne kurdiske separatister.

Eksempelsætninger "organisering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har derfor anmodet om gennemsigtighed og bedre organisering af hele systemet.
We have therefore requested clarity and better organisation of the system as a whole.
DanishAt øge kontrollen er kun tegn på, at forvaltningens organisering er mislykket.
Increased control is only a reflection of the fact that the organisation has failed.
DanishDet samme gælder sandelig også for organisering af arbejdet og arbejdstidsnedsættelse.
And the same applies to reorganization of work and the reduction of working time.
DanishHvornår kommer der en tilfredsstillende organisering af de ydre grænser i Unionen.
Where is a proper strategy of the external border of the European Union?
DanishDet betyder fælles kontrolmetoder og teknisk og administrativ organisering og bistand.
This means common control methods and technical and administrative organisation and support.
DanishDet fortæller noget om effektiviteten af den nye organisering af Kommissionens aktiviteter.
This brings to light the inefficiency of the new organisation of the Commission's functions.
DanishAlt står og falder med vores evne til at sikre en bedre organisering og følgelig større effektivitet.
Everything hinges on whether we can improve our organisation and our effectiveness.
DanishBetingelserne for organisering og gennemførelse af observatørmissionen er endnu ikke fastlagt.
The conditions for organising and conducting the observer mission have yet to be established.
DanishJeg tænker især på en bedre organisering af lufttransporten.
I am thinking, primarily, of improvements in air transport organisation.
DanishDerudover har man gennemgået et program, der skal støtte en organisering af strafferetssystemet i Cameroun.
It has also examined a support programme in the area of the criminal justice system.
DanishDet er endvidere muligt at indlede en undersøgelse af en ny organisering af arbejdsmarkedet.
On the other hand, there is also the possibility of beginning discussions on a new organisation of work.
DanishDe dårlige nyheder er, at vi har brug for midler til organisering.
The bad news is that we need the funding to be organised.
DanishFor at miljøkriser skal kunne forebygges, skal der være infrastruktur, organisering og større ressourcer.
Prevention of environmental crises requires infrastructure, organisation and increased resources.
DanishKommissionen er bekendt med manglerne ved den nuværende organisering af flykontrolordningen.
The Commission is aware of the shortcomings in the current organisation of the inspection system for aircraft.
DanishOg der er givet behov for en effektiv organisering af udbredelsen af denne form for oplysninger.
And there is a certainly a need for the dissemination of this type of information to be properly organized.
DanishDet er nødvendigt med organisering og statistisk overvågning.
We need organisation and statistical monitoring.
DanishSamtidig er den faglige organisering i landet meget dårlig, og lønmodtagerne er ofte pressede.
At the same time, very few people are organised in trade unions, and employees often struggle to make their voices heard.
DanishDerfor kan man ikke bare tale om produkter og om organisering af markeder og ikke tænke på borgerne.
Therefore, we cannot just talk about products and the organisation of markets without thinking about those citizens.
DanishSchengen er organiseret, og hvilken organisering!
Schengen is structured, and what a structure it is!
DanishInden for disse rammer vil vi søge at hjælpe de marokkanske myndigheder til en bedre organisering af den lovlige indvandring.
Within this framework we will aim to help the Moroccan authorities to better organise legal migration.