Dansk-engelsk oversættelse af "overskue"

DA

"overskue" engelsk oversættelse

DA overskue
volume_up
{verbum}

overskue (også: kortlægge, undersøge)

Eksempelsætninger "overskue" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishAlt for mange koncentriske cirkler fører til et system, der er vanskeligt at overskue.
Too many parallel concentric circles create a system which is difficult to supervise.
DanishVi kan endnu ikke overskue, hvor langt denne konflikt kan brede sig, og hvad der kan ske der.
We cannot at the present time predict how far this conflict may spread and what may happen.
DanishDet er endnu for tidligt til helt at kunne overskue den nye sikkerhedsramme og den nye trussel.
It is too early to gain a complete overview of the new security framework and the new threat.
DanishGrænseoverskridelser skal forhindres, selvom terrænet er 700 km langt og vanskeligt at overskue.
Border crossings have to be prevented along a 700 km stretch of country which is hard to monitor.
DanishHvis genopretningsplanen ikke lever op til forventningerne, er skaden ikke til at overskue for både torsk, kulmule og for fiskerne.
If the recovery plan fails, the damage to cod, hake and to fishermen will be incalculable.
DanishProblemerne er allerede nu ikke til at overskue.
The problems are already incalculable as it is.
DanishJeg kan kun håbe, at situationen bliver lettere at overskue, inden der træffes en endelig afgørelse vedrørende programmet.
I can only hope that the situation will become clearer before a final decision is taken on the programme.
DanishDet er umuligt at overskue konsekvenserne af de økonomiske, sociale og politiske forandringer, som landet står over for.
The consequences of the economic, social and political transformations faced by the country are unforeseeable.
DanishDen er også et skræmmebillede på en» udvikling«, som vi i dag ingenlunde kan overskue følgerne af og farerne ved.
It is also a cautionary example of a 'development ', the consequences and risks of which we today have no way of knowing.
DanishDet er ikke nemt at overskue Serbiens fremtid.
It is not easy to gauge Serbia's future.
DanishVi bør virkelig sikre, at vi får en bæredygtig vækst, så vi også kan overskue fremtiden.
Our common task now is to prevent tax competition, which would mean among other things the erosion of the foundation of these European welfare states.
DanishDet er svært at overskue sammenhængen mellem den bureaukratiske beslutningstagen i Bruxelles og menneskers hverdag.
It is hard to discern any connection between Brussels and its bureaucratic decision making machine and normal, everyday life.
DanishMen det kræver også en stor portion kølighed og objektivitet, fornuft og klogskab, som formanden har sagt, at overskue dette komplekse problem.
But it also requires a very cool head and considerable objectivity, prudence and wisdom to grasp the complex problem it raises.
DanishDet er endnu ikke til at overskue, hvordan erhvervslivet vil reagere på de nye muligheder inden for direkte markedsføring via e-mail.
It is quite impossible to predict how the commercial sector will respond to the new opportunities afforded by direct advertising by e-mail.
DanishNår disse alligevel kun er delvis gennemført, skyldes det, at medlemsstaterne ikke kunne overskue konsekvenserne ved vedtagelsen.
The fact is, if the directives are only partially implemented, it is because the Member States had not weighed the consequences when adopting them.
DanishVi befinder og i en mødesal, som ingen formænd som følge af øjnenes normale placering i den menneskelige anatomi kan overskue med blikket.
We are seated in a semicircle and no President, given the normal arrangement of the eyes in the human anatomy, can scan the whole of our Assembly.
DanishMen de kynisk teknologiske rapporter fra NATO tilslører, at vi er kommet i klemme i en udvikling, hvis følger vi ikke til fulde kan overskue.
But the cynically technological NATO briefings hide the fact that we have become locked into a process whose consequences we cannot fully predict.
DanishDen acquis communautaire, som skal overtages og gennemføres af hvert land, tårner sig op til et papirbjerg på over 80.000 sider, som embedsmændene næppe kan overskue.
The acquis communautaire, which every country is to adopt and transpose, constitutes a paper mountain of over 80 000 pages.
DanishTrods utallige klagemål er det fortsat sådan, at fiskerne har vanskeligt ved at overskue og forstå den fælles fiskeripolitik.
In spite of the numerous calls that have been made, fishermen continue to have difficulty in terms of their awareness and understanding of the Common Fisheries Policy.
DanishMængden af EU-regler gør regelsystemet svært at overskue og er en grund til problemerne med at omsætte og anvende reglerne i medlemslandene.
The amount of EU rules makes the regulatory system difficult to comprehend and is a cause of problems with implementing and applying the rules in the Member States.