Dansk-engelsk oversættelse af "pågaeldende tidspunkt"

DA

"pågaeldende tidspunkt" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "pågaeldende tidspunkt" i kontekst.

Lignende oversættelser "pågaeldende tidspunkt" på engelsk

pågældende adjektiv
tidspunkt substantiv

Eksempelsætninger "pågaeldende tidspunkt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDer var ikke et flertal for forslaget på det pågældende tidspunkt.
There was not a majority in support of the proposal at that particular time.
DanishPå det pågældende tidspunkt og i nogen tid derefter udviste Kommissionen en utrolig svaghed.
At that point, and for some time afterwards, the Commission displayed tremendous weakness.
DanishMåske blev de øvrige lande ikke anset for at være lige så meget i farezonen på det pågældende tidspunkt?
Perhaps they were not at the same level of threat as the UK on that occasion.
DanishDette svarer til 1 % af den samlede værdi af handel mellem medlemsstaterne på det pågældende tidspunkt.
That is equivalent to 1 % of the total value of trade between Member States at the time.
DanishDette skete til trods for voksende vidnesbyrd om skjoldbruskkirtelkræft hos børn på det pågældende tidspunkt.
This was in spite of mounting evidence of thyroid cancers in children at the time.
DanishDer var en grundlæggende afstand mellem Parlamentets og Rådets holdning på det pågældende tidspunkt.
At that time, the gap between Parliament's position and that of the Council was fundamental.
DanishDenne beslutning kan kun forstås på baggrund af den meget dårlige økonomiske situation på det pågældende tidspunkt.
This decision was only taken because of the poor economic situation at the time.
DanishDet ville være mere præcist at vurdere disse omstændigheder i forbindelse med det pågældende tidspunkt.
It would be more accurate to evaluate these circumstances in the context of the particular time.
DanishCampos var på det pågældende tidspunkt medlem af det portugisiske parlament, men kun som medlem af oppositionen.
At that time Mr Campos was a Member of the Portuguese Parliament but only a member of the opposition.
DanishDet skal være meget enkelt og effektivt og frem for alt gratis for dem, der har både på det pågældende tidspunkt.
It needs to be very simple and effective and, above all, free of charge to those who have boats at the moment.
DanishVi kan ikke bilde os ind, at det altid kun er de lande, der er berørt på det pågældende tidspunkt, der kan løse problemerne.
We cannot pretend that such problems can only always be solved by the countries which are currently affected.
DanishUdtrykket " formand " dækker den, der har forsædet på det pågældende tidspunkt, det vil sige formanden eller en næstformand.
The term 'President ' applies to the individual who is in the Chair at that time, so it is 'President ' or 'Vice-President '.
DanishVi vil absolut vende tilbage til disse spørgsmål, men Kommissionen kan ikke acceptere de pågældende ændringsforslag på nuværende tidspunkt.
We shall definitely return to these matters but the Commission cannot accept the relevant amendments at this juncture.
DanishParlamentet forstod på trods af de konsekvenser, De beskriver, at det var det rigtige politiske valg på det pågældende tidspunkt.
The House appreciated, notwithstanding the consequences you describe, that this was the appropriate political choice at the time.
DanishDen var meget beklagelig, men blev på det pågældende tidspunkt anset for at være den mest effektive foranstaltning til at gøre en ende på udbruddet.
Whilst very regrettable, the cull was perceived at the time as the most effective measure to end the outbreak.
DanishProceduren øger de korresponderende udvalgs ansvar for det lovgivningsforslag, der er til forhandling på det pågældende tidspunkt.
The procedure increases the responsibility of the committees responsible for the legislative proposal being debated at the time.
DanishMan kan trods alt ikke bare stemple ethvert offer som uskyldig og alle, som klarer sig godt, som skyldige på det pågældende tidspunkt.
After all, you cannot just simply label every victim as innocent and anyone who is on top as guilty at that particular moment.
DanishNår vi nu hører, at andre nationale sammenslutninger udtrykte bekymring, spørger jeg: Fik de alle oplysninger på det pågældende tidspunkt?
If we hear now that other national associations are expressing concern, I ask: were they given the full facts at the time?
DanishPå det pågældende tidspunkt lovede Aserbajdsjan at garantere, at der var ytringsfrihed, uafhængighed for medierne og journalisternes arbejde.
These principles include the freedom of association and the freedom of speech, both for government and opposition candidates.
DanishPompidou, det er ikke normalt, at der er afstemningstid om torsdagen på det pågældende tidspunkt, undtagen når det gælder afstemninger vedrørende budgettet.
Normally there are no votes at that time on Thursday, Mr Pompidou, except in the case of those on the budget.

Andre ord i vores ordbog

Danish
  • pågaeldende tidspunkt

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.