Dansk-engelsk oversættelse af "registrere"

DA

"registrere" engelsk oversættelse

DA registrere
volume_up
{verbum}

registrere (også: bogføre, optage)
I direktivforslaget indføres retten til at registrere en brugsmodel.
This proposed directive introduces the right to register a utility model.
Det er klart, at et respektabelt selskab ikke lader sine skibe registrere i Cambodja.
It is obvious that a bonafide company does not register its ships in Cambodia.
Ifølge Kommissionens forslag skal kvægavlerne registrere, at de bruger sådanne produkter.
The Commission's proposal requires stock farmers to register if they use such products.
registrere (også: bogføre, indspille, indtale, optage)
Man kan registrere meget følsomme personoplysninger.
It is possible to record a great deal of sensitive personal data.
Det vil følgelig være muligt for medlemsstaterne at registrere beliggenheden af de resulterende afgrøder.
It will therefore be possible for Member States to record the locations of the resultant crops.
Hun har sagt, at det er vigtigt at indsamle og registrere viden.
She has said that it is important to gather and to record knowledge.

Eksempelsætninger "registrere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHr. formand, først kan jeg registrere en interessant udvikling her i Parlamentet.
Mr President, I will begin by noting an interesting development in this House.
DanishFormålet med disse øvelser er at registrere fejl og svagheder og få dem rettet.
The purpose of the exercises is to detect mistakes and weaknesses and correct them.
DanishFirefox har dog en indbygget funktion i browseren, som kan registrere din placering.
However, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
DanishMedlemsstaterne følger ikke opfordringerne til at registrere meldinger om landinger.
Member States do not comply with requirements concerning registration of landings.
DanishDer er kolleger, der siger, at man ikke må registrere 14-18-årige.
Some members are saying we should not fingerprint fourteen- to eighteen-year-olds.
DanishTredjepartsværktøjer til sporing af klik kan dog registrere vores besøg som brugerbesøg.
However, third-party click trackers may log our visits as user visits.
DanishSommetider undlader vi at vise en placering, hvis vi ikke kan registrere din placering nøjagtigt.
Sometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.
DanishHvis det er dig, der ejer virksomheden, kan du gå til og registrere den.
If you are the owner of this business, you can verify your business.
DanishTyskland, Frankrig, Italien og Portugal måtte endnu en gang registrere relativt store underskud.
Germany, France, Italy and Portugal again recorded relatively high deficits.
DanishFor os er det i den sammenhæng blot vigtigt at registrere fiskerierne separat efter målarter.
Our only concern in this context is to have fishery records subdivided by target species.
DanishDet overvældende flertal lod sig registrere, og 98,6 % deltog i afstemningen.
They registered in droves and 98.6 % turned out to vote.
DanishMan kan udmærket registrere det analytisk: Op til 6 % af arbejdet vil gå til dette område alene.
The statistics capture this very well: in this field alone, up to 6 % of jobs will disappear.
DanishGoogle Underretninger er også god til at registrere hackede sider.
Google Alerts is also a great tool to help detect hacked pages.
DanishOgså her, hos dyrene, kan vi registrere resistenser på det profylaktiske område.
We are observing the development of resistance here as well, in the case of animals, in the prophylactic field.
DanishJeg kan heller ikke udelukke, at jeg har glemt at lade mig registrere.
I cannot rule out that I might have forgotten to sign in.
DanishDe skal kunne registrere deres produkter via en enkel og omkostningseffektiv vurdering.
The people who have the greatest need of our protection now are the small producers and we should help them.
DanishI mellemtiden har 10 partifamilier ladet sig registrere, og de får støtte gennem budgetposten.
In the meantime, 10 party families have registered; they also receive support from the relevant budget line.
DanishHvis man har en smule retsbevidsthed i behold, må man stille følgende spørgsmål: Hvem må registrere hvad?
It pains me to say it, Commissioner and Mr Coelho, but this is a legal and juridico-political farce.
DanishDet gør det lettere at registrere bivirkningerne og gør det muligt at handle hurtigt i krisesituationer.
This makes it easier to ascertain side effects and makes it possible to act quickly in the event of a crisis.
DanishGoogle forsøger at registrere denne type problemer og løse dem, så de forsvinder fra Fejl ved gennemgang.
Google strives to detect these types of issues and resolve them so that they will disappear from Crawl Errors.