Dansk-engelsk oversættelse af "rette"

DA

"rette" engelsk oversættelse

DA rette
volume_up
[retter|rettet] {verbum}

Heller ikke i denne forbindelse har man anvendt den rette indgangsvinkel, og der findes alternativer.
The approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
Man har haft mere end 12 timer til at rette de pågældende ændringsforslag.
They have had more than 12 hours in which to correct the amendments concerned.
Jeg er nødt til at rette Kommissionen på et enkelt punkt, nemlig biodiversitet.
I am bound to correct the Commission on one point, namely biodiversity.
Det er op til hver enkelt medlemsstat at rette op på og imødegå disse konsekvenser.
Each Member State will face up to these repercussions and rectify the situation.
Denne særlige bestemmelse har til formål at rette op på denne situation.
This particular provision is designed to rectify that situation.
Fru Lulling, jeg kan ikke rette dette, fordi De ikke er omfattet af denne betænkning.
Mrs Lulling, I cannot rectify this because this report does not affect you.
rette (også: glatte)
For det andet skal vi stadig rette det, der er skævt, ud.
Secondly, we have to straighten out the things that are crooked.
For at rette op på tingene fremlægger udvalget derfor i bred enighed 50 forslag i et forsøg på at forbedre situationen.
In order to straighten out these matters, therefore, the committee has broadly agreed on 50 amendments in an attempt to improve the situation.

Eksempelsætninger "rette" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHvis det sker, siger befolkningen med rette, at vi pumper penge rundt i systemet.
If that happens, the people will rightly say that we are just dishing out money.
DanishDet er med rette, at Parlamentet fortsat insisterer på en korrekt proces for hr.
Parliament is right to continue to call for Mr Öcalan to be given a fair trial.
DanishBorgerne i EU forventer med rette, at EU er et retfærdigt og sikkert sted at bo.
European Citizens rightly expect Europe to be a fair and safe place to live in.
DanishMed rette beder ordføreren herom i sin betænkning, som jeg i høj grad påskønner.
The rapporteur rightly asks for this in her report, of which I greatly approve.
DanishBorgmestrene fra Hadep blev anholdt, og vi kritiserede med rette dette tiltag.
The mayors belonging to HADEP were arrested and we rightly criticised this move.
DanishDe fandt de rette ord til lejligheden, hr. kommissær, og det takker jeg Dem for.
You found the right tone for the occasion, Commissioner, and for that I thank you.
DanishJeg vil gerne rette en stor tak til Kommissionen for et udtømmende og godt svar.
I would thank the Commission very much for its exhaustive and constructive answer.
DanishVi er ganske vist bestemt ikke ved målet endnu, men i det mindste på rette vej.
We have certainly not reached our goal, but at least we are on the right road.
DanishOrdføreren kan med rette være stolt af sit arbejde, og han fortjener ros for det.
The rapporteur can be truly proud of his work and he is to be congratulated on it.
DanishFor det andet, vedrørende bøder for ikke at rette sig efter Domstolens afgørelser.
Secondly, on the issue of penalties for failure to comply with Court judgments.
DanishDet er dog ikke tilstrækkeligt at vælge en god metode og det rette tidspunkt.
Nevertheless, it is not enough to use a good method and choose the right moment.
DanishMed rette har man straffet uansvarlige for ikke at sige kriminelle handlinger.
It is right that irresponsible, indeed criminal behaviour, should be punished.
DanishJeg ønsker at rette en særlig tak til ordføreren fru Morgantini for hendes arbejde.
In particular, I would like to thank the rapporteur, Mrs Morgantini for her work.
DanishKommissionen siger med rette, at denne runde skal være en development round.
The Commission rightly says that the present round is to be a development round.
DanishMedlemsstaterne ønsker med rette de penge tilbage, som ikke blev brugt sidste år.
The Member States, quite rightly, want the money back that was not spent last year.
DanishDe siger enstemmigt, at man er på rette vej med afgørelsen fra Johannesburg.
They say unanimously that Johannesburg is on the right track with this decision.
DanishOrdføreren anbefaler med rette direkte inddragelse af SMV ' erne i den forbindelse.
The rapporteur rightly argues for the direct involvement of SMEs in this context.
DanishDet regionale samarbejde bør give dem kræfter til at rette op på denne situation.
Regional cooperation should give them the strength to improve this situation.
DanishOgså i dag vil jeg gerne understrege, at vi må træffe de rette foranstaltninger.
Today, however, I should like to re-emphasise that we must adopt the right measures.
Danish- Hr. formand, Afrika har optrådt en hel del i dagens forhandling, og med rette.
Mr President, Africa has featured a lot today in the debate, and rightly so.