Dansk-engelsk oversættelse af "sætte"

DA

"sætte" engelsk oversættelse

DA sætte
volume_up
[sætter|satte] {verbum}

sætte (også: lægge, stille)
Jeg vil sætte spørgsmålet vedrørende forslaget til beslutning under afstemning.
I shall put to the vote the question concerning the motion for a resolution.
Forbrugerne må sætte deres lid til Europa-Parlamentet og Kommissionen.
Consumers must put their trust in the European Parliament and the Commission.
Det svenske formandskab har altid kunnet sætte spørgsmålet på dagsordenen.
It was always possible for the Swedish Presidency itself to put the item on the agenda.
sætte (også: gå ned, indfatte, indstille, løse)
Det vigtige er imidlertid at sætte udvidelsens hjul i bevægelse.
What is important, however, is to set the wheels of accession in motion.
Hvem skal sætte grænserne, hvor og hvordan skal grænserne for Echelon sættes?
How are the limits for Echelon to be set, and who is going to take responsibility?
Parlamentet kan suverænt sætte sine egne tidsfrister og tidsplaner.
The House is free to set the deadlines and timetables as it wishes.
Det vil tilskynde dem til at sætte større lid til denne transportform.
It will encourage them to place greater reliance on this mode of transport.
At I intet foretager jer for virkelig at sætte Tjetjenien-problemet på den politiske dagsorden.
That you do nothing to actually place the Chechen issue on the political agenda.
Derfor påhviler det os at sætte denne sag øverst på dagsordenen.
It is therefore incumbent on us to place this matter at the top of our agenda.
Vi bør i samarbejde med medlemsstaterne sætte resolut ind over for denne svøbe.
We have to stand firm in fighting against this scourge, in collaboration with the Member States.
Det er endnu en begrundelse for, at man må sætte sig imod ham.
This is yet another reason why we need to stand up to him.
Det kunne give dem rygrad til at sætte sig op imod hr.
That might give them some backbone to stand up to Mr Blair.
sætte (også: lægge, stille)
Jesus svarer: "Vil du sætte dit Liv til for mig?
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake?
I will lay down my life for thy sake.
Derpå kende vi Kærligheden at han har sat sit Liv til for os; også vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.
Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.
sætte (også: lægge, stille)
Jeg vil sætte pris på, at De tager skiltene ned, så vi kan gå videre med forhandlingen.
I would appreciate it if you would put down your placards so that we can proceed with the debate.
Derfor er denne forhandling så vigtig - for at sætte fokus på det, der sker i Europa i dag med integrationen af ekstremer.
That is why this debate is important - to put down a marker that when you mainstream extremism, something profound is happening in Europe today.

Eksempelsætninger "sætte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet område, hvor der er mest brug for at sætte ind, er de private husholdninger.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
DanishJeg vil sætte pris på en konsekvent opfølgning på hr. de Roos ændringsforslag.
I would appreciate persistence in pursuing the issue of Mr de Roo's amendments.
DanishLissabon-strategien giver os mulighed for at sætte fokus på disse vigtige områder.
The Lisbon Strategy is an opportunity for us to focus on these important areas.
DanishDet ville gøre Europa ære at sætte alle kræfter ind på at nå at redde dette ene håb.
It would be to Europe's credit if it made every effort to save this unique hope.
DanishJeg er meget lille, men jeg ville sætte pris på, at De indimellem kigger denne vej!
I am very short but would appreciate it if you would look over here occasionally!
DanishMin gruppe går ærlig talt ikke ind for at sætte det på dagsordenen i denne uge.
Frankly, my group is not in favour of placing it on the agenda for this week.
DanishNederlandene vil sætte alle kræfter ind på at gøre dette projekt til en succes.
The Netherlands will devote maximum efforts to making this project a success.
DanishDet er i dag vanskeligt at sætte tal på, hvor hårdt ramt fiskeprodukternes image er.
The effect upon the brand image of seafood products is hard to calculate today.
DanishFor at sætte gang i forberedelserne har man også indledt tekniske ekspertmøder.
To speed up the preparations, meetings of technical experts have also begun.
DanishFaktisk vil jeg gerne takke lufthavnspersonalet for at sætte sikkerheden først.
Indeed, I want to congratulate and thank the airport staff for putting safety first.
DanishHer skal vi sætte ind, og det skal ske uafhængigt af politisk grundholdning.
That needs to be our starting point, regardless of the basic political direction.
DanishJeg mener, det er vigtigt også at sætte små havne ind i den internationale ramme.
I think it is also important to see small ports in an international context.
DanishDerfor vil jeg også bede mine kolleger og Kommissionen om at sætte tempoet lidt op.
That is why I call on my fellow Members and the Commission to up the ante now.
DanishFor at sætte trumf på denne holdning er Rådet i aften ikke engang til stede.
To add insult to injury, the Council is not even represented here this evening.
DanishVi kan ikke gøre andet end fortsat at tro på Oslo, at sætte vores lid til Oslo.
We have no alternative but to keep on believing in Oslo - putting our trust in Oslo.
DanishJeg ville sætte pris på, hvis kommissæren ville sige noget om disse spændinger.
I would appreciate hearing what the Commissioner has to say on this area of tension.
DanishVi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
DanishDet kan vi gøre ved at sætte Europa og borgerne i stand til at opnå fuld ydedygtighed.
We can do that by enabling Europe and its peoples to achieve our full potential.
DanishDe franske bestemmelser på området er fremragende, lad os ikke sætte dem på spil.
French standards are excellent in this respect, and must not be undermined.
DanishHvor skal vi sætte grænsen mellem privatøkonomi og planøkonomisk tilpasning?
Where do we draw the line between private enterprise and planned economy measures?