Dansk-engelsk oversættelse af "skærpe"

DA

"skærpe" engelsk oversættelse

DA skærpe
volume_up
{verbum}

skærpe (også: stramme)
For det andet skal vi skærpe bestemmelserne om kontrol og international tilpasning.
Secondly, we must tighten the provisions in respect of control and international coordination.
Ændringsforslag 36-39 tager sigte på at skærpe kravene til målinger.
Amendments Nos 36-39 are designed to tighten up the requirements with regard to measurements.
Derfor skal Parlamentet skærpe Rådets forslag.
Parliament must therefore tighten up the Council proposal now before us.
skærpe (også: forværre, irritere)
I betænkningen undgår man at skærpe polemikken om Nice-traktaten, men der gøres tydeligt opmærksom på denne traktats begrænsninger.
The report avoids exacerbating the argument about the Treaty of Nice, but clearly condemns its limitations.
Disse begivenheder virker destabiliserende i Nepal og er derved med til at skærpe den uro og ustabilitet, der kendetegner hele området.
These events have destabilised Nepal and thus exacerbated the unrest and instability throughout the region as a whole.
Dette vil føre til monopoler i de nordlige industrilande i forbindelse med det genetiske potentiale, hvilket i betydelig grad vil skærpe Nord-Sydkonflikten.
As a result, the northern industrialized countries will acquire monopolies over genetic potential which will greatly exacerbate the North-South conflict.
skærpe (også: eskalere, forværre, øge)
Alt, hvad vold gør, er at skærpe splittelserne og gøre problemet meget vanskeligere at løse.
All that violence does is deepen the divisions and make the problem much more difficult to resolve.

Eksempelsætninger "skærpe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishI Parlamentet har vi fokuseret på at skærpe forslagene på visse nøgleområder.
In Parliament, we have focused on tightening up the proposal in certain key areas.
DanishDet er en skingrund for at skærpe den meningsløse krig mod narkotikamisbruget.
This is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
DanishHer skal Kommissionen overvåge, og om nødvendigt må vi skærpe lovgivningen.
The Commission must be watchful, and we may have to beef up the legislation.
DanishSåfremt der gennemføres ændringer, er det imidlertid nødvendigt at skærpe bevidstgørelsen.
Whenever change is initiated, however, intensive awareness-raising is required.
DanishDet eneste, der er opnået, er at skærpe landmændenes indkomstsituation.
All that was achieved was a worsening of the situation in terms of farmers ' income.
DanishMan kan således også skærpe kvotesystemet og gøre ødelæggelsen af nye både nyttesløs.
We can thus refine the quota system and make the destruction of new vessels unnecessary.
DanishKommissionen foreslår at skærpe de eksisterende foranstaltninger til fornyelse af flåden.
The Commission is proposing to strengthen the existing mechanisms for fleet replacement.
DanishMedlemsstaterne opfordres til at skærpe deres krav til kontrollen med våbeneksport.
It challenges Member States to attain more stringent standards on the control of arms exports.
DanishDet ville blot opmuntre ekstremisterne og skærpe uoverensstemmelserne med USA.
This would merely give comfort to extremists and sharpen the differences with the United States.
DanishVed at skærpe Erika-pakken kan der pustes nyt liv i denne sektor.
Tightening up the Erika package has the potential to breathe new life into the sector.
DanishEksempelvis vil vi i modsætning til Rådet i høj grad skærpe havnestatskontrollen.
For example, in the case of port state control, we certainly want tighter rules, unlike the Council.
DanishSå er der en mulighed for yderligere at skærpe synspunkterne i det fælles standpunkt noget.
Then there will be an opportunity to further strengthen the opinions in the common position.
DanishJeg har anmodet medlemsstaterne om at skærpe deres kontrol og styrke deres indbyrdes samarbejde.
I have asked Member States to strengthen their controls and reinforce their cooperation.
DanishEt af disse handler om at skærpe systemet med handelspræferencer.
One of these concerns tightening up the system of trading preferences.
DanishSchengen er et middel til på én gang at etablere Fort Europa og skærpe den interne kontrol.
It is a way of establishing a fortress Europe at the same time as tightening internal controls.
DanishAt skærpe reglerne for forbrændingsanlæg er i høj grad ønskværdigt.
More stringent rules for incineration plants are highly desirable.
DanishEr det i bekræftende fald ikke nødvendigt at skærpe adfærdskodeksen?
If so, is there not a case for tightening up the code of conduct?
DanishNetop på disse punkter vil jeg gerne skærpe betænkningen lidt.
It is on these issues that I would like to see the report sharpened up.
DanishEt sådant initiativ vil ligeledes bidrage til at skærpe bevidstheden i hele Europa.
I am sure that an initiative of that kind will also help to create greater public awareness throughout Europe.
DanishDet ville yderligere skærpe den krise, der faktisk råder mellem Sverige og EU af mange årsager.
That would further intensify the crisis which exists, for many reasons, between Sweden and the EU.