Dansk-engelsk oversættelse af "skulle"

DA

"skulle" engelsk oversættelse

EN

"skull" dansk oversættelse

volume_up
skull {substantiv}
DA

skulle [skal|skulle] {verbum}

volume_up
skulle (også: burde, måtte)
Ministrene besluttede, at dette skulle formidles til de belarussiske myndigheder.
Ministers decided that these concerns should be conveyed to the Belarus authorities.
Ifølge dette skulle Det Forenede Kongerige ikke offentliggøre forskningsresultaterne.
It suggested that the United Kingdom should not publish the results of research.
Kommissæren sagde, at mainstreaming skulle gælde handicapspørgsmål.
The Commissioner said that mainstreaming should apply to disability issues.
skulle (også: vil)
Sagen vil derfor skulle diskuteres indgående i den kommende tid.
The matter will therefore have to be further discussed in depth in the future.
Vælgerne får ingen steder mere at skulle have sagt med udkastet til forfatning.
Nowhere will the electorate now have had their say in drafting the Constitution.
Forvaltningsudgifterne vil skulle tilpasses til de nye krav.
Administrative expenditure will have to be adapted to the new requirements.
skulle (også: , have, modtage)
Desuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
Ifølge de seneste oplysninger skulle spildevandsrensningen kunne påbegyndes i 2006.
According to the latest information we have received, it should be ready by 2006.
Europa skulle naturligvis have organiseret det indre jernbanemarked meget før.
Europe should naturally have organised this internal rail market much earlier.
De skulle forgå men du bliver; og de skulle til Hobe ældes som et Klædebon
They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;
Mange skulle på mit Navn komme og sige: Det er mig; og de skulle forføre mange.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
og Stjernerne skulle falde ned fra Himmelen og de Kræfter som ere i Himlene skulle rystes.
And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.
skulle (også: måtte)
Desuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
Ifølge de seneste oplysninger skulle spildevandsrensningen kunne påbegyndes i 2006.
According to the latest information we have received, it should be ready by 2006.
Skulle dette retsgrundlag ikke blive vedtaget, vil vi skulle behandle ændringsforslagene.
If this article is not adopted as the legal basis, then we shall have to discuss the amendments.
Men på eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige er kommet nær.
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
Jeg har gjort opmærksom på, at disse betænkninger skulle behandles i alle udvalg.
I have pointed out that these reports should go to all the committees.
Og disse skulle gå bort til evig Straf men de retfærdige til evigt Liv.
And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.
skulle (også: , måtte, skal)
Dette forslag skulle således være stillet tidligere.
We must give our full support to the Commission proposal examined in the report.
For i vandbassinet skulle der jo også være andre isotoper end cobalt og caesium.
Because the water basin must contain isotopes other than cobalt and caesium.
Kommissionen har ganske rigtigt indledt foranstaltninger, det skulle den også.
The Commission has quite rightly taken action, and so it must.
skulle (også: måtte)
Hvad angår forvekslingen, skulle der ikke være nogen problemer med også at rette dette.
As far as the confusion is concerned, there ought to be no problem in changing that too.
Man skulle straks have slukket nationalismens ulmende ild i Slovakiet.
This smouldering fire of nationalism ought to have been put out in Slovakia immediately.
Dette spørgsmål skulle have været stillet, da den nye Kommission blev indsat.
This question ought to have been asked when the new Commission was appointed.
EN

skull {substantiv}

volume_up
1. anatomi
2. andre
There is a case that material from bones other than the skull and vertebral column or from bones of young animals is safe.
Materiale fra ben, ud over kranium og rygsøjle, eller fra ben fra unge dyr kan være sikkert.

Eksempelsætninger "skulle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis det altså var så forfærdeligt, skulle De Grønne jo have været imod dengang.
If that was such a terrible thing, the Greens should have opposed it at the time.
DanishHr. formand, jeg forstod ikke, hvad der skulle ske med fru Sörensens betænkning.
Mr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen's report.
DanishMåske skulle man prøve med homoseksuelle, det ville måske være bedre for børnene.
Maybe we should give homosexuals a chance - it might be better for the children.
DanishVælgerne får ingen steder mere at skulle have sagt med udkastet til forfatning.
Nowhere will the electorate now have had their say in drafting the Constitution.
DanishDesuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
DanishHvis du bruger metode nr. 1, vil du skulle udregne totalen for hvert mål manuelt.
If you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
DanishDer er nogle, der har ment, at borgerne skulle have været inddraget i højere grad.
There are some who thought that the people should have been more fully involved.
DanishJeg mener ikke - også selv om nogle skulle tro det - at den ikke kan klare det.
I do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
DanishSelvfølgelig vil der skulle gennemføres reformer, der bliver smertelige for nogle.
Of course, there are reforms that are needed, and they will be painful for some.
DanishDen Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham skulle vi også leve med ham;
It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
DanishMen dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed hvad skulle vi da sige?
But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say?
DanishDet er, som fru Mann så rigtigt har sagt, ironisk, at dette skulle være tilfældet.
It is, indeed, as Mrs Mann has rightly said, ironic that this should be the case.
DanishOg Prodi talte om, at vi skulle have en åben, moderne og effektiv administration.
And Mr Prodi talked about our having an open, modern and efficient administration.
DanishBegge disse koder skulle gøre pengeoverførslerne enklere, hurtigere og billigere.
Both of these codes should make the transfer of money simpler, faster and cheaper.
DanishIrland skulle have optimale betingelser for at konkretisere et sådant perspektiv.
Ireland would be in an excellent position to put such a perspective into practice.
DanishHvis det ikke skulle være tilfældet, er det sandsynligvis det eneste, man kan gøre.
If there is not, then introducing it is probably the only step that we can take.
DanishOg også omkring den irske whisky, hvis der skulle være en irer tilbage i salen.
And I must not forget Irish whiskey in case there are any Irishmen among us today.
DanishOrdføreren var af den mening, at også originalen skulle sættes under afstemning.
The rapporteur was of the opinion that the original should also be put to the vote.
DanishPå det grundlag var vi parate til at acceptere, at immuniteten skulle bevares.
On that basis, we were prepared to accept that the immunity should be maintained.
DanishDet var aftalt med ordføreren, at han skulle erstatte ordet " og " med " eller ".
It was agreed with the rapporteur that the word 'and ' would be replaced by 'or '.