Dansk-engelsk oversættelse af "spore"

DA

"spore" engelsk oversættelse

EN

DA spore
volume_up
{en}

spore
volume_up
spur {substantiv}
Tværtimod mener jeg, at denne differentierede behandling bør være en spore til, at Rådet genforhandler vor samarbejdsaftale med ASEAN.
On the contrary, I believe that this differential treatment should be a spur to the Council to renegotiate our cooperation agreement with ASEAN.

Eksempelsætninger "spore" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHændelsessporing giver dig mulighed for at spore hændelser uafhængigt af sidevisninger.
All activity on that gadget appears in the Event Tracking section of the Analytics reports.
DanishVidenskaben fortæller os i dag, at de kan spore fødevarer med et GMO-indhold på helt ned til 0,01 %.
Scientists are now telling us that they can detect food containing 0.01 % of GMOs.
DanishEt afgørende bidrag hertil er muligheden for at kunne spore kvægs og oksekøds oprindelse.
The possibility of proving the origin of cattle and beef will be a decisive step in that direction.
DanishNaturligvis må vi have klare oplysninger, der gør det klart muligt at spore kødet fra jord til bord.
Of course, we must have clear information permitting full traceability from farm to plate.
DanishKompromissystemet vil ikke gøre det muligt at spore det enkelte fårs bevægelser.
We have already been through the pain barrier and currently have an individual identification system in place.
DanishDu kan lære, hvordan du kommer i gang med at spore et nyt websted, under Hvordan tilføjer jeg en profil?
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
DanishVi kan uddanne flyselskabspersonale i at spore falske dokumenter.
We can train airline staff in the detection of false documents.
DanishVi håber, at vi også på disse områder kan spore fremskridt.
We hope we will continue to see progress in these spheres too.
DanishDBES-ordningen giver mulighed for at spore produkternes oprindelse.
The DBES scheme itself provides for traceability.
DanishHr. formand, i denne lovgivning kan man spore en bekymrende og uhyggelig udvidelse af fællesskabsmagt.
Mr President, in this legislation I detect a worrying and sinister extension of the scope of Community power.
DanishJeg forstår, at der er blevet udført et betragteligt stykke arbejde med laboratoriebaserede blodprøver for at spore tuberkulose.
I understand considerable work has been done on laboratory-based blood tests for TB.
DanishDer hersker overhovedet ikke tvivl om, at de nuværende muligheder for at spore kvægs oprindelse er utilstrækkelige.
There is no doubt at all that the present mechanisms for proving an animal's origin are inadequate.
DanishDyrekategorierne bidrager virkelig ikke til forordningens mål om at sikre muligheden for at spore kødet tilbage.
Category of animal really does not assist the regulation's objective of guaranteeing meat traceability.
DanishHvad angår de resterende, som fortsat ikke er registreret, bør vi gå nye veje for at spore og afmærke disse.
For those that have still not been recorded, it is time to invent new methods of detection and identification.
DanishJeg må ærligt sige, at jeg trods de nyligt annoncerede foranstaltninger endnu ikke har kunnet spore væsentlige forandringer.
To be honest, despite the newly announced measures I have not yet been able to detect much change.
DanishSelv om det stadig var muligt at spore ting efter 10 år, ville sådanne oplysninger ikke være af nogen praktisk værdi.
Even if traceability were still possible after ten years this information would be of no practical value.
DanishKommissionen har finansieret udviklingen og standardiseringen af metoder til at spore bestrålede levnedsmidler.
The Commission has financed the development and standardisation of methods for the detection of irradiated foods.
DanishHvis du vil spore en hændelse, skal du kalde _trackPageview() med et argument, der angiver et navn for hændelsen.
The Google Analytics for Adobe Flash component simplifies tracking your Flash content and better handles DOM access.
DanishDer er andre måder, hvorpå man kan spore honningens oprindelse og pollenindhold, som ordføreren har henvist til.
There are other ways of tracing the origins of honey, as well as the pollen content to which the rapporteur has referred.
DanishDet er vores rolle, det er Kommissionens rolle at sikre, at der indføres et system, der gør det muligt at spore flytninger af kvæg.
It is our role, it is your role, to demand that a system be introduced which will ensure traceability.