Dansk-engelsk oversættelse af "stramme"

DA

"stramme" engelsk oversættelse

DA stramme
volume_up
{verbum}

stramme (også: skærpe)
Ændringsforslagene vil stramme kravene i henstillingen.
The amendments will tighten up the requirements in the recommendation.
Der er intet krav til Parlamentet om at stramme lovgivningen her og nu.
There is no requirement on Parliament to tighten up this legislation now.
Det er også vigtigt at stramme op på definitionen af " selvstændig ".
It is also important to tighten up the definition of " self-employed ".
stramme (også: stivhale)
stramme
Ændringsforslagene vil stramme kravene i henstillingen.
The amendments will tighten up the requirements in the recommendation.
Der er intet krav til Parlamentet om at stramme lovgivningen her og nu.
There is no requirement on Parliament to tighten up this legislation now.
Det er også vigtigt at stramme op på definitionen af " selvstændig ".
It is also important to tighten up the definition of " self-employed ".

Eksempelsætninger "stramme" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet stilles derfor også over for den meget stramme tidsfrist 1. januar 2000.
It therefore is also confronted with the very pressing deadline of 1 January 2000.
DanishSamtidig er der inden for de samme stramme rammer blevet fastsat klarere prioriteter.
At the same time, within the rigorous framework, clearer priorities have been set.
DanishDet samme gælder kemikaliepolitikken, hvor vi vil have nogle stramme formuleringer.
The same applies to chemicals policy, where we want to see strict wordings.
DanishDet er vigtigt at stramme forpligtelsen til at vise europæiske produktioner.
It is indeed important to strengthen obligations to broadcast European work.
DanishDerfor er der nogle fordele ved at stramme emissionsgrænseværdierne for nitrogenoxider.
Hence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
DanishDenne pagt bør ikke omfatte stramme regler, men tilskynde til stabilitet.
This pact should not have rigid rules but should at least encourage stability.
DanishHr. formand, vi har meget stramme tidsrammer til at behandle alt dette.
Mr President, we are stuck in a very tight time frame to deal with all of this.
DanishDen gang kunne kriterierne ikke blive stramme nok og sættes højt nok.
At that time the criteria could not be tough enough, and were aimed very high.
DanishKommissionen, Rådet og Parlamentet har haft stramme budgetter de seneste år.
The Commission, the Council and ourselves have had rigorous budgets for the last few years.
DanishVi skal stramme kontrollen og forhindre, at vores miljø bliver ødelagt.
We must increase control and prevent our environment from being destroyed.
DanishDet er og bliver et yderligere problem for skolerne, som har meget stramme budgetter.
This has been, and will be, an added problem for schools working within very tight budgets.
DanishDet må derfor være vores opgave nu at stramme op og konkretisere kravene i direktivet.
Therefore, our task is to make the requirements in the directive tighter and more concrete.
DanishDen første begrundelse for at bevare den stramme budgetorientering er den samme som sidste år.
The first reason to maintain a rigorous orientation is the same as last year.
DanishDet er et resultat af Kommissionens stramme politik vedrørende kontrol af støtten.
This is the result of the Commission's tough aid control policy.
DanishDerfor støtter vi forslaget om at stramme op på anvendelsen af allergifremkaldende stoffer.
That is why we are in favour of tightening up on the use of allergy-causing substances.
DanishUdgifterne på budgetterne, som jo i forvejen er stramme, er enorme.
The costs to their national budgets, which are meagre anyway, are enormous.
DanishHvad der også fortsat vil være der, er en serie stramme fællesskabsbudgetter.
What will also remain is a string of rigorous Community budgets.
DanishVi er til sidst bestemt tilhængere af stramme og klare retsregler.
Finally, we most certainly support strict and clear rules of jurisprudence.
DanishHvis der er behov for at stramme den lovgivning, er det en anden snak.
If there is a need to strengthen the law, that is a different story.
DanishDerfor vil PPE-gruppen forkaste de ændringsforslag, som foreskriver for stramme rammer.
That is why the PPE group will reject those amendments that prescribe an overly rigid framework.