Dansk-engelsk oversættelse af "tilhørsforhold"

DA

"tilhørsforhold" engelsk oversættelse

DA tilhørsforhold
volume_up
{et}

tilhørsforhold (også: filial)
volume_up
affiliation {substantiv}
Det siger jeg uafhængigt af partipolitisk tilhørsforhold.
I say that quite independent of any party-political affiliation.
Det, der skiller os, er vort politiske tilhørsforhold.
The thing that separates us is our political affiliation.
Den generelle opfattelse er faktisk, at etnisk tilhørsforhold omfatter nationalitet.
The general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.
tilhørsforhold
Det, som når frem til borgerne, er afgørende for deres følelse af at have et tilhørsforhold.
What is decisive for the public's sense of belonging is what goes down well with them.
Kulturarven styrker følelsen af et tilhørsforhold til Den Europæiske Union, idet den påviser vores fælles rødder.
It strengthens the sense of belonging to the European Union by identifying the roots we all share.
Det er om nogen disse betingelser, der skal udvikle borgernes tilhørsforhold til et projekt, de ofte ikke forstår.
These are the necessary conditions for developing a sense of belonging to a project which often seems remote.

Eksempelsætninger "tilhørsforhold" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet, som når frem til borgerne, er afgørende for deres følelse af at have et tilhørsforhold.
What is decisive for the public's sense of belonging is what goes down well with them.
DanishJeg vender nu tilbage til krænkelserne, der drejer sig om religiøst tilhørsforhold.
Let me return to the subject of the exemption for religion.
DanishEt Europa, som vækker tillid på baggrund af sin enhed og fremkalder tilhørsforhold gennem mangfoldighed.
A Europe inspiring confidence by its unity and drawing allegiance through diversity.
DanishDette skal gøre toldembedsmændenes EF-tilhørsforhold synligt for alle.
The idea is to make it clear to everyone involved that the customs officials belong to the Community.
DanishI henhold til forretningsordenen bliver man medlem af en politisk gruppe efter politisk tilhørsforhold.
Under our Rules of Procedure, you join a political group on the basis of political affinity.
DanishEuroen vil for borgene blive et klart symbol på deres tilhørsforhold til et forenet Europa.
For our fellow citizens, the euro will be a clear symbol of the fact that they belong to a united Europe.
DanishDe har udtalt - og det støtter vi Dem i - at De vil styrke borgernes tilhørsforhold til EU.
You said - and we support you - let us seek to promote the accession of our citizens to the European fold.
DanishDer blev i vores udvalg ikke stemt efter politisk tilhørsforhold.
The vote in our committee was not along political lines.
DanishDet spiller her desværre overhovedet ingen rolle, hvorledes flertalsforholdene er i Rådet efter politisk tilhørsforhold.
Unfortunately, the political majorities in the Council play no part at all here.
DanishLad os arbejde på tværs af partier og nationale tilhørsforhold.
Let us cut across party lines and national allegiances.
Danishfor det andet afskaffelse af kriteriet om rederens nationale tilhørsforhold i forbindelse med registrering;
Second, the abolition of the criterion of the shipowner's nationality as a condition of registration.
DanishDe gør ret i at minde om, at nationale tilhørsforhold er fuldt ud forenelige med europæiske tilhørsforhold.
You are right to remind us that a national identity is perfectly compatible with a European identity.
DanishKulturarven styrker følelsen af et tilhørsforhold til Den Europæiske Union, idet den påviser vores fælles rødder.
It strengthens the sense of belonging to the European Union by identifying the roots we all share.
DanishJeg føler mig ikke kaldet til at definere mit europæiske tilhørsforhold i forhold til min holdning til USA.
I feel under no compunction to define my Europeanness in terms of my attitude to the United States of America.
DanishHr. formand, en af følgerne af globaliseringen er, at der opstår en følelse af tilhørsforhold til verden.
Mr President, one of the consequences of globalisation is the emergence of the feeling of belonging to the world.
DanishVi for vores vedkommende må uanset vores politiske tilhørsforhold have en fornuftig og fremskridtsvenlig reform.
As far as we are concerned, whatever our political positions, we need to have sensible and progressive reform.
DanishDet er om nogen disse betingelser, der skal udvikle borgernes tilhørsforhold til et projekt, de ofte ikke forstår.
These are the necessary conditions for developing a sense of belonging to a project which often seems remote.
DanishDe europæiske befolkninger har et dybtfølt, følelsesmæssigt, moralsk og praktisk tilhørsforhold til deres valuta.
The people of Europe have a deep emotional, psychological and practical attachment to their national currencies.
DanishKampen mod den globale fattigdom kan siges at være en målestok for vores humanitet og vores europæiske tilhørsforhold.
Fourthly, we must provide them with resources by levying VAT on the services provided by geostationary satellites.
DanishHér har skinhellige nationalister succes på trods af, at de udstiller deres tilhørsforhold til en kræmmeragtig kristendom...
Even here, nationalist hypocrites are thriving, wrapped up in their sense of belonging to a bogus Christianity.