Dansk-engelsk oversættelse af "tillade"

DA

"tillade" engelsk oversættelse

DA tillade
volume_up
{verbum}

tillade (også: løslade)
Man trænger ind på komitologiens område, og det kan vi bestemt ikke bare tillade.
It is entering into comitology and that is something that we certainly cannot allow.
Vi kan ikke tillade forskellige niveauer i forbindelse med ansøgerlandene.
We cannot allow any differentiation in respect of these countries.
Patentindehaverne skal tillade produktionen af generiske alternativer i fattigere lande.
Patent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
tillade (også: lade, løslade, udleje)
Jeg ved vel at Ægypterkongen ikke vil tillade eder at drage bort uden med Magt;
And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand.
Lad os tillade langt større fleksibilitet end det, der nu er forhandlet på plads.
Let us allow far greater flexibility than the negotiations have settled on.
Der bliver ødslet med energien i Europa, og det kan vi ikke længere tillade os.
Energy is being wasted in Europe, and we cannot let it continue.
tillade (også: muliggøre, tilstede)
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at vi ikke må tillade embryonforskning.
In conclusion, we must not permit any research on embryos.
Selv om det ser ud til, at amerikanerne kan tillade det, vil de ikke levere soldater.
Although the United States seems able to permit this, it will not supply a single soldier.
Det er utænkeligt og skandaløst at tillade en sådan eksport.
It was unthinkable and scandalous to permit such exports.
tillade (også: producere)
Landene kan under forberedelserne ikke tillade sig at forsømme dette område.
They cannot afford to neglect this area in their negotiations.
Vi kan ikke længere tillade os at arbejde forbi hinanden som særskilte stater.
We can no longer afford to work at cross purposes as separate states.
Den energislugende menneskehed kan dårligt tillade sig ikke at udforske denne mulighed.
Energy-guzzling humanity can ill afford not to examine this possibility.
tillade (også: indrømme, tilstede)
Kommissionen vil jo tillade støtte, for så vidt som det ikke er i strid med den fælles interesse.
After all, the Commission will grant support insofar as it does not contravene the common interest.
Men forretningsordenen giver mig desværre kun mulighed for at tillade to.
Unfortunately, however, the Rules of Procedure only allow me to grant two.
I teorien giver svaret ikke anledning til yderligere tillægsspørgsmål, men jeg vil alligevel tillade dem.
In theory, the response does not give rise to further supplementary questions, but I am going to grant them.
tillade (også: bekende, indrømme, tilstå)
Derfor må Milosevics» tilbud« om at tillade en ubevæbnet FN-styrke naturligvis afvises.
For this reason Milosevic's 'offer ' to admit an unarmed United Nations force must of course be rejected.
Jeg anmoder Dem derfor undtagelsesvis om at tillade og støtte disse mundtlige ændringsforslag, som jeg lige nævnte.
Let me therefore ask you, by way of exception, to admit these oral amendments I have just listed and to agree to them.
Jeg takker vores gruppe og vores formand for at respektere og tillade de forskellige holdninger med hensyn til Kozloduy-atomkraftværket.
I thank our group and our chairman for respecting and admitting the different stances with respect to the Kozloduj nuclear power station.
tillade (også: autoriseret)
Kun under disse omstændigheder kan vi tillade udsætning af GMO ' er i miljøet.
Only then will we be able to authorise the release of GMOs into the environment.
Skal vi tillade forskning omhandlende embryoner, hvis denne har et terapeutisk sigte?
Do we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Det vil ikke give mulighed for at tillade de stive 15 meterbusser!
This will make it impossible to authorise the rigid 15-metre buses!
tillade (også: samtykke, stemme overens)
Vi bør erkende situationen i Tyskland og Østrig og tillade en udvidet brug af nogle af disse helt nye anlæg.
Many of these installations are brand new and run according to the highest standards with typical German efficiency.
Det rigtige er at lære af hinanden, men at lade lovgivningen tillade tilpasning efter hver regions forudsætninger.
The right thing is to learn from each other but to allow the legislation to permit adjustments according to the basic conditions that prevail in each region.
Ifølge den fælles holdning kan medlemsstaterne tillade, at deres kompetente myndigheder undlader at anvende nogle af eller alle bestemmelserne i det foreslåede direktiv.
According to the common position Member States may allow their competent authorities to waive the application of some or all of the provisions of the proposed directive.
tillade
Jeg mener, at det her handler om et angreb på Grækenlands nationale suverænitet, som jeg ikke kan tillade i forbindelse med de europæiske institutioner.
I regard this as an infringement of Greek sovereignty which I find hard to countenance on the part of the European institutions.

Eksempelsætninger "tillade" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg vil bare tillade mig at protestere mod, at vi gennemfører denne forhandling.
I merely wish to take the liberty of protesting against our having this debate.
DanishEllers vil dette blive en luksus, som kun nogle af vores borgere kan tillade sig.
Otherwise this will remain an affordable luxury for only some of our citizens.
DanishVi må ikke tillade, at dette falske budskab kan udbredes fra Europa-Parlamentet.
That false message must not be allowed to be sent out from this Parliament.
DanishJeg vil tillade mig at tage tre spørgsmål op, som blev rejst af ordføreren.
I should like to consider three important questions raised by your rapporteur.
DanishVi må ikke tillade, at EU deltager i krigen i Irak og støtter besættelsen.
That is something to which we must say ‘ no’; it must not be allowed to happen.
DanishSkal vi tillade frembringelse af embryoner med andet sigte end at give liv?
Do we have the right to create embryos for any purposes other than for life itself?
DanishCookies giver dig også en bedre søgeoplevelse ved at tillade tilpassede resultater.
Cookies also help provide a better search experience by allowing personalized results.
DanishJeg vil tillade mig at sige, at Kommissionen snart får store arbejdskraftproblemer.
May I say that the Commission is running into important manpower problems.
DanishJeg vil tillade mig at sige lidt mere om Grækenland i den forbindelse.
Ladies and gentlemen, I would like to dwell in particular on the case of Greece.
DanishJeg vil tillade mig at sige, at jeg ikke er tilfreds med formandens svar.
The President-in-Office's reply, I am sorry to say, is far from satisfactory.
DanishDer er opnået væsentlige resultater, og jeg vil tillade mig at minde om nogle af dem.
The results are important and I should like to reiterate a number of them.
DanishOg alligevel bliver vi ved med at tillade, at der sker ulykker på arbejdspladsen.
Yet we still persist in allowing accidents to happen in the workplace.
DanishFru Roth-Behrendt ønsker gennem sin betænkning kun at tillade alternative metoder.
Mrs Roth-Behrendt's report wants to authorize alternative methods only.
DanishKære kolleger, før vi begynder arbejdet, vil jeg tillade mig at komme med to bemærkninger.
Ladies and gentlemen, before we start work, I should like to make two comments.
DanishVi mener også, at vi ikke længere bør tillade offentlig støtte til lufttrafikken.
We also believe that we should not continue to subsidise air traffic.
DanishVi kan ikke tillade, at husholdningsslam eller -affald anvendes til dyrefoder.
Sewage sludge and waste cannot be permitted to be used in animal feed.
DanishVil De tillade, at jeg siger, at der i salen således har været to indlæg...
May I say that in fact two speeches have just been made in the Chamber...
DanishVi burde skamme os over at tillade salg af våben til regionen omkring de store søer i Afrika.
Shame on us for allowing the sale of arms and weapons to the Great Lakes region.
DanishJeg vil endog tillade mig at nævne Kommissionen og Rådet, selvom de ikke er til stede.
I would also like, although they are absent, to mention the Commission and the Council.
DanishMan bør ikke tillade, at disse skaber monopolistiske ordninger for udbyderne af taletid.
They should not be allowed to create monopolistic arrangements for air-time providers.