Dansk-engelsk oversættelse af "tilstede"

DA

"tilstede" engelsk oversættelse

DA tilstede
volume_up
{verbum}

1. gammeldags

tilstede (også: indrømme, tillade)
tilstede (også: muliggøre, tillade)
Thi nu vil jeg ikke se eder på Gennemrejse; jeg håber nemlig at forblive nogen Tid hos eder om Herren vil tilstede det.
For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.

Eksempelsætninger "tilstede" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHele grundlaget for den faktiske effektuering af acquis communautaire er ikke tilstede.
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
DanishVi er også meget glade for, at kommissær Bonino vil være tilstede i Ottawa.
We are delighted that Commissioner Bonino will be present in Ottawa.
DanishJeg takker Dem, fordi jeg har fået lov at være tilstede her i dag.
I would like to thank you for the opportunity of being here with you today.
DanishThi han siger også i en anden Salme: "Du skal ikke tilstede din hellige at se Forrådnelse.
Wherefore he saith also in another psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption.
DanishDet vil være meget vanskeligt, men muligheden for en " win-win-situation " er absolut tilstede.
Very difficult though it may be to bring about a win-win situation, such a thing is possible.
DanishBetingelserne er således tilstede for at gå videre med aftalen.
The conditions are thus in place for taking the agreement further.
Danishthi du skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget ikke heller tilstede din hellige at se Forrådnelse
Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
DanishDesværre er der heller ikke i aften nogen tilstede fra Rådet til at fortælle, hvorledes man vil afhjælpe dette onde.
Unfortunately there is nobody from the Council here this evening to say how we are to remedy this shortcoming.
DanishHr. formand, alle de faktorer, der i Bosnien har ført til krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkemord er tilstede i Kosovo.
Mr President, all aspects which in Bosnia led to war crimes, crimes against humanity and genocide are present in Kosovo.
Danishmen der var sammesteds en stor Hjord Svin som græssede på Bjerget; og de bade ham om at han vilde tilstede dem at fare i dem; og han tilstedte dem det.
And there was there an herd of many swine feeding on the mountain: and they besought him that he would suffer them to enter into them.
DanishOg Mennesker af alle Folk og Stammer og Tungemål og Folkeslag skulle se på deres Lig i tre og en halv Dag og ikke tilstede at deres Lig lægges i Grav.
And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.
DanishFor det andet er de forhold, som gav anledning til indførelsen af Lamfalussy-proceduren for værdipapirsektoren, også tilstede i bank- og forsikringssektorerne.
Secondly, the circumstances which gave rise to the introduction of the Lamfalussy procedure in the securities sector are also present in the banking and insurance sectors.