Dansk-engelsk oversættelse af "trække"

DA

"trække" engelsk oversættelse

DA trække
volume_up
[trækker|trak] {verbum}

1. generel

trække (også: tegne)
Vi vil trække på vor egen nationale erfaring på det lokale beskæftigelsesområde.
We will draw on our own national experience in the local employment area.
Jeg tror på, at vi fremover vil bestræbe os på at trække på positive erfaringer.
I trust that in the course of future work we shall endeavour to draw on positive experiences.
I deres udtalelse forventes eksperterne at trække på alt tilgængeligt videnskabeligt bevismateriale.
In their opinion the experts will be expected to draw upon all available scientific evidence.
trække (også: hive)
Først da vil vi være i stand til at trække fiskerisektoren ud af dens krise.
Only then will we be able to pull the fishing sector out of its state of crisis.
Globaliseringen og ICT vil trække i to forskellige retninger.
Globalisation and ICT will pull in two different directions.
Jeg ville være meget taknemmelig, hvis vi kunne trække på samme hammel i denne sammenhæng.
I would be grateful if we could all pull together on this one.
trække (også: slæbe)
Der er fare for, at hele spørgsmålet kan trække ud indtil mødet i Cancun.
The danger is that this whole issue could drag on until Cancun.
Vi vil ikke lade ham trække os tilbage til middelalderens barbari.
We will not let him drag us back to the barbarity of the Middle Ages.
Sådan en rapport er ude på at trække det politiske primat gennem pløret.
It merely serves to drag politics through the mire.
trække (også: slæbe)
Og nu viser det sig, at nogle medlemsstater stadigvæk ikke har fået det på plads, så måske De burde overveje at trække dem i retten.
Now, though, it turns out that some Member States have still not got this organised, so perhaps you might consider hauling them before the courts.
trække (også: hive)
trække (også: rykke)

2. "skak"

trække
volume_up
to move [moved|moved] {vb.} (chess)
Men man kan håbe på og regne med, at den fælles valuta vil trække i den retning, hvilket vil være en fordel.
We can expect, or hope, that the operation of the single currency will move in this direction, and that will be a good thing.
Konrad, for at have gjort et godt arbejde og for at have forsøgt at trække i den rigtige retning.
I should nonetheless like to thank the rapporteur, Mr Konrad, for the sound work he has done and for having tried to move things in the right direction.
Jeg tror, at vi efter afstemningen i morgen også hurtigt kan gå over til en forligsprocedure og ikke bliver nødt til at trække det ud indtil de sidste seks uger.
I hope that after tomorrow's vote we will be able to move promptly on to the conciliation procedure and not drag things out for the full six weeks.

Eksempelsætninger "trække" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHvis freden skal opnås med politiske midler, skal militæret trække sig tilbage.
If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
DanishDer er ikke nogen grund til netop at trække Tjekkiet frem og slet ikke Temelin.
There is no reason to pick on the Czech Republic, and certainly not on Temelin.
DanishEuropa bør trække i førertrøjen på dette område for at sikre god kystplanlægning.
Europe should provide specific leadership to ensure good management of the coast.
DanishVi er overbevist om, at Kommissionen skal trække forslaget tilbage og revidere det.
We are convinced that the Commission should withdraw this proposal and revise it.
DanishKun én ting er klar, og det er, at vi ikke må trække os ud af vores engagement.
Only one thing is clear, and that is that we must not back off from our commitment.
DanishDet er forudsætningen for, at Den Europæiske Union kan trække i den retning.
It is only on this condition that the European Union will work in this direction.
DanishJeg vil trække et punkt frem, som også er blevet behandlet af de forrige talere.
I should like to take up one point which previous speakers have also made.
DanishHan sagde videre, at han ikke ønsker at trække sig tilbage på et bestemt tidspunkt.
Furthermore he stated he did not intend to stand down at a specific moment in time.
DanishDen britiske regering har faktisk opfordret Premier Oil til at trække sig ud af Burma.
The British government has actually called on Premier Oil to withdraw from Burma.
DanishPå baggrund af Deres tale er der mindst to spørgsmål, som jeg gerne vil trække frem.
There are at least two questions that I wish to ask you with regard to your speech.
DanishDe burde trække i samme retning, og det gør det bestemt ikke for øjeblikket.
They should be pulling in the same direction, and they certainly do not at present.
DanishHr. formand, vi er enige i fru Breyers forslag om at trække ændringsforslag 42 tilbage.
Mr President, we can agree to Mrs Breyer's proposal to withdraw Amendment No 42.
DanishPå grund af Parlamentets enighed vil Rådet imidlertid trække det korteste strå.
However, because of the EP's unanimity, the Council is bound to lose out.
DanishJeg beder Dem trække beskyldningen om, at et medlem vildleder Parlamentet, tilbage.
I ask you to withdraw the imputation that a Member is misleading the House.
DanishDer er stadig kræfter, som søger at trække udviklingen i Afghanistan ud af kurs.
There are still forces that are seeking to knock developments in Afghanistan off course.
DanishPå den måde vil vi fortsat kunne trække på EBRD ' s erfaringer efter udvidelsen.
This will enable us to continue to benefit from the EBRD's experience after enlargement.
DanishJeg vil også gerne trække en institution frem, der bringer Parlamentet i miskredit.
I would also wish to expose an institution that is bringing Parliament into disrepute.
DanishI øvrigt kan vi ikke trække spørgsmålet ud af den aktuelle kontekst for hele regionen.
Furthermore, we cannot ignore the matter of the current context of the whole region.
DanishKommissionen har derfor ikke til hensigt at trække det foreliggende forslag tilbage.
The Commission therefore does not intend to withdraw the current proposal.
DanishJeg vil gerne indtrængende opfordre fru Read til at trække sit ændringsforslag nr.
I would strongly urge my colleague Mrs Read to withdraw Amendment No 1.