Dansk-engelsk oversættelse af "udarbejde"

DA

"udarbejde" engelsk oversættelse

DA udarbejde
volume_up
{verbum}

udarbejde (også: afstedkomme, producere)
Forslaget om at udarbejde én liste over tilladte ingredienser støtter vi fuldt ud.
We readily support the proposal to produce a list of permitted ingredients.
Det er op til Kommissionen af beslutte, hvorvidt den vil udarbejde en rapport.
It is up to the Commission whether it decides to produce a report.
Det blev bedt om at udarbejde en betænkning til Parlamentet inden april måned.
It was asked to produce a report to Parliament by April.
udarbejde (også: fuldføre, udfylde)
Seks måneder i Bruxelles har tilsyneladende ikke været nok til at udarbejde et kompromis.
Apparently in Brussels six months has not been enough time to complete a compromise.
Hvorfor ikke udarbejde et program, der hjælper dem til at gøre deres skolegang eller studier færdige?
Why not provide them with a programme that will help them to complete their studies?
Den vil udarbejde en strategisk meddelelse om bioteknologi inden udgangen af 2001.
It is preparing a strategic communication on biotechnology to be completed by the end of 2001.
udarbejde
Medlemslandene opfordres til at udarbejde deres egne nationale strategier for en bæredygtig udvikling.
The Member States are called upon to devise their own national strategies for sustainable development.
Efter min mening bør Kommissionen og Rådet udarbejde en fælles evalueringsproces for alle medlemsstater.
In my view, the Commission and the Council should devise an assessment process applicable to all Member States equally.
EU skal udarbejde retningslinjer for kvaliteten af de arbejdspladser, som skabes, hvad det så end betyder.
The EU should devise guidelines governing the quality of the job opportunities which are to be created, whatever that may mean.
udarbejde (også: forfatte)
Juryen, der skal bestå af syv eksperter inden for den kulturelle sektor, skal udarbejde en rapport om ansøgningerne.
It is composed of seven experts on the cultural sector, and it must issue a report on the nominations.

Eksempelsætninger "udarbejde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDer er således masser af gode grunde til at udarbejde denne initiativbetænkning.
There are therefore sufficient reasons for drawing up this own-initiative report.
DanishFor ikke bevidst at forstyrre naturen må vi udarbejde en effektiv klimapolitik.
To avoid deliberately upsetting nature, we must draft effective climate policy.
DanishVi havde som bekendt også bedt Europol om at udarbejde en rapport om spørgsmålet.
As you will know, we had also asked Europol to draw up a report on this issue.
DanishJeg håber, at De kan udarbejde dette kapitel og svare os på ovennævnte spørgsmål.
I hope that chapter can be written, so that we can have an answer to this question.
DanishVi er allerede i gang med at udarbejde et fælles uddannelsesprogram for grænsevagter.
We are already engaged in drawing up a common core curriculum for border guards.
DanishI stedet for skal vi udarbejde et klart forslag for at overholde de næste frister.
We must instead draw up a clear proposal in order to meet the next deadlines.
DanishKommissionen vil naturligvis ikke på noget tidspunkt udarbejde et sådant dokument.
Obviously, the Commission will not be producing such a document at any stage.
DanishRevisionsretten glæder sig over Kommissionens initiativ til at udarbejde en køreplan.
The Court welcomes this initiative on the part of the Commission for a roadmap.
DanishDet er vores opgave at udarbejde en lovgivning og at se, om den overholdes.
Our task is to draft legislation and to monitor to ensure that it is observed.
DanishI Köln tilstræber vi i første omgang at få det hverv at udarbejde et sådant charter.
Our initial aim for Cologne is to be asked to draw up a charter of this kind.
DanishJeg kan forsikre Dem for, at vi arbejder energisk på at udarbejde dette forslag.
I can assure you that we are working on the preparation of the proposal with all speed.
DanishEr kommissæren enig med udvalget i, at det er umuligt at udarbejde en sådan liste?
Does the Commissioner share the Committee's opinion that it is impossible to do this?
DanishDe bør gå sammen om at udarbejde procedurer til bekæmpelse af dette fænomen.
These bodies should jointly develop procedures for fighting this phenomenon.
DanishKommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde udkast til forhandlingsdirektiver herom.
The Commission is currently preparing draft negotiating directives to that effect.
DanishHer gælder det om at udarbejde præcise regler og konkrete europæiske mindstestandarder.
What is needed here are precise rules and practical European minimum standards.
DanishDet Europæiske Råd har derfor bedt Kommissionen om at udarbejde en ny handlingsplan.
The European Council has therefore asked the Commission to prepare a new action plan.
DanishKommissionen er i færd med at udarbejde en samarbejdsstrategi for de næste fem år.
The Commission is currently preparing its cooperation strategy for the next five years.
DanishDet er stadig Kommissionens målsætning at udarbejde et fælles momssystem.
The Commission's ambition remains that of a single point-of-origin VAT system.
DanishPahor, for det enorme arbejde, de har udført med at udarbejde denne betænkning.
These tasks may seem simple, but are in fact complex and require very careful attention.
DanishDerfor er det vigtigt, at Parlamentet bliver ved med at udarbejde sin egen beretning.
That is why it is crucial that Parliament continues to draft its own report.