Dansk-engelsk oversættelse af "vidne om"

DA

"vidne om" engelsk oversættelse

DA vidne om
volume_up
{verbum}

vidne om (også: tyde på, vise)

Lignende oversættelser "vidne om" på engelsk

vidne substantiv
English
vidne verbum
English
om adverbium
English
om præposition
om konjunktion
English
om
English
øm adjektiv

Eksempelsætninger "vidne om" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishThi du skal være ham et Vidne for alle Mennesker om de Ting som du har set og hørt.
For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard.
DanishDenne kom til et Vidnesbyrd for at han skulde vidne om Lyset for at alle skulde tro ved ham.
The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
DanishJeg er dertil født og dertil kommen til Verden at jeg skal vidne om Sandheden.
To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth.
DanishI ransage Skrifterne fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem som vidne om mig.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
Danishog fordi han ikke havde nødig at nogen skulde vidne om Mennesket; thi han vidste selv hvad der var i Mennesket.
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.
Danishmin Mund skal vidne om din Retfærd om din Frelse Dagen lang; thi jeg kender ej Ende derpå.
My mouth shall shew forth thy righteousness and thy salvation all the day; for I know not the numbers thereof.
DanishHan var ikke Lyset men han skulde vidne om Lyset.
He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
DanishSom parlamentsmedlem valgt i det nordlige Frankrig, der er en gammel industriregion, kan jeg vidne om det.
As a Member from northern France, a traditional industrial area, I speak from first-hand experience.
DanishDe nyeste tal synes at vidne om en fejlslagen indsats.
The current figures are proof of our resounding failure.
DanishDet ville vidne om mere realitetssans, hvis vi respekterer de kulturelle skikke, der ofte har dybe rødder.
It would indicate more of a sense of reality if we respected the often deeply-rooted cultural traditions.
DanishMen at leve Gud nær er min Lykke min Lid har jeg sat til den Herre HERREN at jeg kan vidne om alle dine Gerninger.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
DanishDet må ikke have været sjovt for ansøgerne at være vidne til premierministrenes kamp om magt og status.
The candidates cannot have been pleased at the sight of the scramble for national power and status among the prime ministers.
DanishVi må aldrig mere gå igennem det, som vi netop har været vidne til, uanset om det drejer sig om svinepest eller mund- og klovsyge.
We must never again go through what we have just witnessed, be it with swine fever or with foot-and-mouth.
DanishForsætlig forhaling af godkendelsen af disse forordninger ville vidne om et ringe ægte engagement i Sydafrika.
The deliberate delay in approving these regulations would seem to suggest that there is little real involvement with South Africa.
DanishDet ville vidne om en hovmodig og faktisk arrogant holdning, og derfor også være en stor fejl, hvis det ignoreres.
It would be to display a supercilious, indeed arrogant, attitude and would therefore be a great mistake simply to ignore this.
DanishDet ville vidne om mod, hvis vi som lovgivende instans nu løber denne risiko for at undgå risikoen for miljøskade.
It would show real guts if we, as the legislative organ, were to take this risk now in order to avoid the risk of environmental damage.
DanishDet ville også vidne om klogskab.
DanishDerudover er der tale om Chea Poch og Sam Rainsy selv, som begge er flygtet fra Cambodja for at kunne vidne mere effektivt om situationen i landet.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the situation in Cambodia is indeed a source of concern.
Danishlige fra Johannes's Dåb indtil den Dag da han blev optagen fra os blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse.
Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.
DanishVi har originale holdninger, og vores bidrag vil vidne om, at vores idéer er tydelige, og at vi tager hensyn til aktuelle situationer.
We hold original views and our input will bear witness to the fact that our ideas are clear and that we act on current situations.