Engelsk-dansk oversættelse af "to a great extent"

EN

"to a great extent" dansk oversættelse

EN

to a great extent {adverbium}

volume_up
to a great extent (også: greatly, to a high degree, in spades)
Our economic problems were, to a great extent, exacerbated by 11 September.
Den 11. september forstærkede i høj grad vores økonomiske problemer.
Tourism remains a sleeping giant to a great extent in the Member States.
Turismen er stadig i høj grad en sovende kæmpe i medlemsstaterne.
To a great extent, the single market has become a reality.
Det indre marked er i høj grad blevet en realitet.

Eksempelsætninger "to a great extent" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWomen are, to a very great extent, the victims and those who suffer in wars now.
Det er i meget stort omfang kvinder, der er ofre og lidende i moderne krig.
EnglishThis requires to a great extent a rapid reaction and good management of the change.
Det kræver i stort omfang hurtig reaktion og god styring af ændringsprocessen.
EnglishThe confrontations are about political and economic power to a great extent.
Konflikten handler i vid udstrækning om politisk og økonomisk magt.
EnglishOur economic problems were, to a great extent, exacerbated by 11 September.
Den 11. september forstærkede i høj grad vores økonomiske problemer.
EnglishI am pleased that your report to a great extent supports the approach taken by the Commission.
Det glæder mig, at Deres betænkning i vid udstrækning støtter Kommissionens tilgang.
EnglishI believe that, to a great extent, they are capable of deciding for themselves what they want.
Dvs. jeg mener, at de selv kan afgøre, hvad de ønsker, til en vis grad.
EnglishTourism remains a sleeping giant to a great extent in the Member States.
Turismen er stadig i høj grad en sovende kæmpe i medlemsstaterne.
EnglishIt goes without saying that a strict liability scheme can to a great extent contribute to this.
En streng ansvarsordning kan selvfølgelig i høj grad bidrage til det.
EnglishMy confusion has been caused to a great extent by the acumen of some of the speeches that came before.
Min forvirring skyldes ligeledes skarpheden i nogle af talerne før min.
EnglishHere too, we make concrete proposals which accord with the ideas in the Green Paper to a great extent.
Også her fremsætter vi konkrete forslag, der i vid udstrækning svarer til grønbogens idéer.
EnglishNot even the proposals from the European Parliament's first reading remain to any great extent.
Ikke engang forslagene fra Europa-Parlamentets førstebehandling er bevaret i nogen større udstrækning.
EnglishI take note of what you have said about the environmental issue and I share your views to a great extent.
Jeg noterer mig Deres kommentarer til miljøspørgsmålet og er i det store og hele enig med Dem.
EnglishAll this hinges to a great extent on the European Union today.
Alt dette er i dag i høj grad op til Den Europæiske Union.
EnglishThe world market will thus rely to a great extent on the products resulting from this technology.
Verdensmarkedet vil derfor i høj grad være præget af produkter frembragt ved hjælp af den nye teknologi.
EnglishThe Council is, of course, not represented here to any great extent.
Rådet er jo ikke til stede her i nævneværdig grad.
EnglishThe problems in Zimbabwe are, to a great extent, man-made.
Problemerne i Zimbabwe er i vid udstrækning menneskeskabte.
EnglishThey are, to a great extent, similar to those laid down for the framework programme and are therefore acceptable.
De ligner stort set de regler, som er defineret for rammeprogrammet, og er derfor acceptable.
EnglishYes, the problems are man-made to a great extent.
Ja, problemerne er for en stor dels vedkommende selvforskyldt.
EnglishTo a great extent, the single market has become a reality.
Det indre marked er i høj grad blevet en realitet.
EnglishThere is no dispute about the great extent to which we are dependent on imports of crude oil; that much is obvious.
Der hersker ingen tvivl om, at vi i høj grad er afhængige af import af råolie, så meget er klart.

Synonymer (engelsk) for "to a great extent":

to a great extent
English

Lignende oversættelser "to a great extent" på dansk

extent substantiv
great adjektiv
a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish