Engelsk-dansk oversættelse af "a number of"

EN

"a number of" dansk oversættelse

DA
EN

a number of [eksempel]

volume_up
a number of
Both initiatives suffer, however, from a number of limitations and shortcomings.
Begge initiativer lider imidlertid af en del begrænsninger og mangler.
However, there are a number of amendments which substantially weaken the report's intentions.
Der findes en del ændringsforslag, der kraftigt svækker betænkningens ambitioner.
There are, of course, a number of shortcomings in the Protocol and the decision.
Der er ganske vist en del minusser i protokollen og beslutningen.

Eksempelsætninger "a number of" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFinally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
Endelig må vi, som en række talere har sagt, hjælpe med til at fjerne årsagerne.
EnglishThe number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.
Antallet af medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg må ikke overstige 350.
EnglishOnly, the number of people affected by these programmes has not really dropped.
Blot er antallet af personer, som berøres af disse programmer, ikke formindsket.
EnglishThe same remarks apply to a restriction on the number of Community initiatives.
Det gælder ikke mindst begrænsning af antallet af mål og fællesskabsinitiativer.
EnglishLet me finally speak about the question of the number of posts at the Commission.
Lad mig til sidst behandle spørgsmålet om antallet af stillinger i Kommissionen.
EnglishIt is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights.
Den kan bl.a. stadfæste en række referenceværdier og grundlæggende rettigheder.
EnglishOver the last decade, the number of women living in absolute poverty has risen.
I de sidste 10 år er antallet af kvinder, der lever i absolut fattigdom, steget.
EnglishYou can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
Du kan se antallet af faktiske klik på din fortegnelse ved at vælge 'Visninger'.
EnglishIs this not the root of a great number of current social and cultural problems?
Er det ikke grunden til mange aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemer?
EnglishThat contained a number of reforms which could have been put into place even then.
Den indeholdt en række reformer, der kunne have været bragt i stand allerede da.
EnglishIt aims to reduce the number of controls, but to improve them at the same time.
Det sigter mod at nedskære antallet af kontroller, men samtidig forbedre disse.
EnglishA large number of NGOs, as has been mentioned here, were happy the meeting failed.
Som det har været nævnt her, var en lang række ngo ' er glade for sammenbruddet.
EnglishI certainly think that a number of the arguments sound like just a lot of excuses.
For det tredje skader de store forskelle mellem medlemslandene det indre marked.
EnglishMr President, I shall try to respond to a number of issues as quickly as I can.
Hr. formand, jeg vil forsøge at kommentere en række indlæg så hurtigt som muligt.
EnglishThe compromise resolution before us deals with a number of fundamental questions.
Den foreliggende kompromisbeslutning behandler en række principielle spørgsmål.
EnglishWe discuss these, as we do with a number of representatives in the area of trade.
Det samme sker i forhold til en række samtalepartnere på det kommercielle område.
EnglishI am more doubtful, however, where a number of the other projects are concerned.
Jeg forholder mig dog mere tvivlende, hvad angår nogle af de andre projekter.
EnglishMr President, I can think of a number of basic requirements in relation to GMOs.
Hr. formand, jeg vil nævne en række grundlæggende krav i forbindelse med GMO.
EnglishIt is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
Det er forkert at behandle en sådan mængde detaljerede bestemmelser i betænkningen.
EnglishThere are a number of key points that I would like to address before concluding.
Der er en række nøglepunkter, som jeg gerne vil komme ind på, inden jeg slutter af.

Lignende oversættelser "a number of" på dansk

of præposition
Danish
of adverbium
Danish
number substantiv
a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish
a group of substantiv
a lot of adverbium
Danish
a couple of