EN

abuse {kun ental}

volume_up
Abuse of religious freedom is symptomatic of the abuse of human rights.
Misbrug af religionsfrihed er et symptom på misbrug af menneskerettighederne.
The possibility of irregularities and abuse is therefore potentially very high.
Mulighederne for uregelmæssigheder og misbrug er derfor meget store.
That would be an unacceptable abuse of the principle of subsidiarity.
Det ville være et uacceptabelt misbrug af subsidiaritetsprincippet.
Naturally, the EU does not tolerate torture and abuse of prisoners.
Unionen tolererer naturligvis ikke tortur og mishandling af fanger.
The torture and abuse of suspects are also common practice.
Tortur og mishandling af mistænkte er ligeledes almindeligt.
Thousands of women suffer oppression, abuse or other forms of maltreatment.
Tusinder af kvinder lider under undertrykkelse, mishandling eller andre utilfredsstillende tilstande.
Their shouting and abuse is designed to obscure that fact.
Deres råben og skrigen og fornærmelser har til formål at dække over denne kendsgerning.
We must persevere in this struggle and not permit ourselves to be dismayed by the abuse at which he has become so adept.
Vi må stå fast i denne kamp og ikke lade os påvirke af de fornærmelser, som er blevet hans speciale.
I have received a letter from her this morning indicating, amongst the usual torrent of abuse, that she does not intend to sue the magazine, as I suggested.
Jeg har i dag modtaget et brev fra hende, hvor hun ud over den vanlige regn af fornærmelser siger, at hun ikke har til hensigt at sagsøge bladet, således som jeg foreslog.

Eksempelsætninger "abuse" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe must not confuse tobacco abuse caused by tobacco consumption with production.
Man skal ikke forveksle rygningen, der skyldes tobaksforbruget, og produktionen.
EnglishThese are the gateway to hard drugs, which lead to abuse and social destitution.
Den er indgangen til den tunge narko, som fører til misbrug og social elendighed.
EnglishI believe the scandal of abuse of safety at Sellafield is a European question.
Efter min mening er sikkerhedsskandalen på Sellafield et europæisk spørgsmål.
EnglishWe have already mentioned one of the cruellest forms of child abuse: child soldiers.
Der er allerede talt om en af de værste former for børnemisbrug, børnesoldaterne.
EnglishSome are from families in which there is physical violence and sexual abuse.
Mange kommer fra familier, hvor der forekommer fysisk vold og seksuelt misbrug.
EnglishDrug abuse and its tragic social consequences can never be seen as a human right.
Narkotikamisbrug og de tragiske følger heraf kan aldrig betragtes som en menneskeret.
EnglishIt is inhuman for us to send people back to face torture, physical abuse and death.
Det er umenneskeligt at sende folk tilbage til tortur, fysisk misbrug og død.
EnglishThis is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
Det er en skingrund for at skærpe den meningsløse krig mod narkotikamisbruget.
EnglishIf we wish to prevent power abuse and corruption, openness is a good means of doing so.
Vil man forhindre magtmisbrug og korruption, så er åbenhed et godt hjælpemiddel.
EnglishSubject: Victim of sex abuse banned from leaving the United Arab Emirates
Om: Udrejseforbud til offer for seksuelt misbrug i De Forenede Arabiske Emirater
EnglishIt is therefore important that, in this area too, we should actively combat drug abuse.
Derfor er det vigtigt, at vi også på dette område arbejder aktivt imod misbrug.
EnglishMr President, I am the European Parliament's rapporteur on the market abuse directive.
Hr. formand, jeg er Europa-Parlamentets ordfører for direktivet om markedsmisbrug.
EnglishTherefore, we want to curtail the abuse of the use of gill nets, not their proper use.
Derfor ønsker vi at indskrænke misbrug af bundtrawl, men ikke korrekt brug af dem.
EnglishAnything that goes beyond this constitutes an arbitrary act and an abuse of the system.
Alt, hvad der går ud over dette, er en egenrådig handling og misbrug af systemet.
EnglishIf the girl does not work enough, she suffers a torrent of physical abuse.
Alfonsen lægger konstant pres på hende for at tilskynde hende til at arbejde.
EnglishIt is the fertile ground on which sex tourism and child abuse flourishes.
Det er den grobund, sexturismen og den seksuelle udnyttelse af børn vokser på.
EnglishIn recent times a number of people have died as a result of abuse in Turkish prisons.
Flere personer er for nylig blevet mishandlet til døde i tyrkiske fængsler.
EnglishThese commandments have been misinterpreted by the mullahs, an abuse that is unpardonable.
Disse bud blev fortolket forkert af mullaherne, et misbrug, der er utilgiveligt.
EnglishSome parts of this document are dubious, unclear and manifestly open to possible abuse.
Visse dele af betænkningen er problematiske, uklare og uden tvivl åbne for misbrug.
EnglishLastly, the greatest safeguard against abuse of arms exports is transparency.
Sluttelig er den bedste garanti mod ulovlig våbeneksport gennemsigtighed.