EN

accord {substantiv}

volume_up
one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic,
en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik
It is regrettable that the accord does not look beyond the regional context.
Det er beklageligt, at aftalen ikke nævner den brede regionale kontekst.
We cannot support Mr Pimenta's motion to reject the proposed accord with the USA.
Vi kan ikke støtte Pimentas forslag om at forkaste forslaget til aftalen med USA.

Eksempelsætninger "accord" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe cannot support Mr Pimenta's motion to reject the proposed accord with the USA.
Vi kan ikke støtte Pimentas forslag om at forkaste forslaget til aftalen med USA.
EnglishThe only question is whether they accord with the basic law principle of relativity.
Spørgsmålet er blot, om de er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.
EnglishOnce the key is turned, we will accord the best treatment within our power.
Når først der er åbnet mulighed for det, skal vi yde den bedst muligt behandling.
EnglishThe purpose of his visit was to reach an accord on how to stop cigarette smuggling.
Formålet med besøget var at nå til enighed om, hvordan cigaretsmuglingen kan forhindres.
EnglishIt is regrettable that the accord does not look beyond the regional context.
Det er beklageligt, at aftalen ikke nævner den brede regionale kontekst.
EnglishWhat can we do to comply with the Kyoto Accord and solve the problem of climatic change?
Hvad kan man gøre for at overholde Kyoto-protokollen og løse klimaændringsproblemet?
EnglishThis was shown by recent developments in the reworking of the Oslo Accord at Sharm el­Sheikh.
Det viser den nye udvikling i Oslo-aftalerne ved omarbejdelsen i Sharm el Sheikh.
EnglishFifteen Member States reached common accord and a common position, along with the Commission.
15 medlemsstater nåede til enighed om en fælles holdning sammen med Kommissionen.
EnglishSuch discrimination is not in accord with the relevant rules or the Copenhagen criteria.
Rådet føler sig også forpligtet til at overholde disse strengere regler og standarder.
EnglishIf the Americans and Europeans reach an accord, we shall have made a significant step forward.
Hvis amerikanerne og europæerne bliver enige, har vi taget et væsentligt skridt.
EnglishBut where is the real welcome for the Helsinki decision to accord Turkey candidate status?
Men hvor bifaldes egentlig Helsinki-beslutningen om at tildele Tyrkiet ansøgerstatus?
EnglishBut optimum efficiency does not necessarily come about of its own accord.
En optimal effektivitet skabes imidlertid ikke automatisk af sig selv.
EnglishIt is therefore necessary to consider the position which we want to, and must, accord aviation.
Det er derfor nødvendigt at overveje, hvilken plads vi vil og skal give luftfarten.
EnglishParliament would have dismissed the whole Commission if they had not resigned of their own accord.
I Parlamentet ville vi have afsat hele Kommissionen, hvis de ikke selv var gået.
EnglishWe should not raise expectations that bear no accord with reality.
Vi bør ikke skabe forventninger, som ikke stemmer overens med virkeligheden.
EnglishThat is why the Foundation in Turin will have to accord it due significance.
Derfor skal det også indrømme instituttet i Turin en vigtig plads.
EnglishIn the area of sport, the Treaty does not accord any direct powers to EU institutions.
Traktaten giver ikke Den Europæiske Unions institutioner direkte beføjelser på sportsområdet.
EnglishThen they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord,
Men de råbte med høj Røst og holdt for deres Øren og stormede endrægtigt ind på ham.
EnglishUnfortunately, the fighting has not stopped and some parties have refused to sign the peace accord.
Desværre ophører kampene ikke, og nogle parter nægter at underskrive fredsaftalen.
EnglishIt is entirely in accord with our own experiences and priorities.
Den er helt i overensstemmelse med vore egne erfaringer og prioriteringer.