EN

administration {substantiv}

volume_up
administration (også: management, direction)
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Strukturfondenes administration forekommer langsom og bureaukratisk.
Secondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency.
For det andet slår vi principperne om god administration og gennemsigtighed fast.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Forslagene omfatter et minimum af administration og dokumentation.
The administration that succeeded Clinton ’ s put a stop to all these efforts.
Den regering, der kom efter Clinton-regeringen, kappede alle disse bestræbelser.
There is therefore no need to renegotiate the action plan with that administration.
Der er således ikke noget behov for at genforhandle handlingsplanen med den regering.
The US Administration is not going to change its position before the election.
Den amerikanske regering vil ikke ændre sin holdning inden valget.
In the short-term, these obviously relate to the fiscal reforms which will improve the administration of taxes.
På kort sigt er det naturligvis via skattereformerne, at vi får mulighed for bedre at styre skatterne.
This is a serious matter because it raises the question of who runs this Parliament - the Members or the Administration?
Det er en alvorlig sag, fordi det rejser spørgsmålet om, hvem der styrer Parlamentet - medlemmerne eller administrationen.
Now, Colin Powell says that the US administration is considering a system of sanctions which will hit the Iraqi regime rather than the Iraqi people.
Nu siger Colin Powell, at den amerikanske regering overvejer et sanktionssystem, som ikke rammer befolkningen, men det irakiske styre.
administration (også: board, management, antecedent)
DA

administration {en}

volume_up
administration (også: regering, styre, styrelse)
Strukturfondenes administration forekommer langsom og bureaukratisk.
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
For det andet slår vi principperne om god administration og gennemsigtighed fast.
Secondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency.
Forslagene omfatter et minimum af administration og dokumentation.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
administration (også: direktion, forvaltning, styre, styrelse)
Internettets organisation og administration - Politiske aspekter 1998-2000
Organisation and management of the Internet - Policy issues 1998 - 2000
Jeg vil gerne sikre, at udgifterne til administration holdes nede på et minimum.
I want to ensure that the expenditure on administrative management is kept to the minimum possible.
Vi er ligeledes meget bekymrede med hensyn til den økonomiske administration af bevillingerne.
We also have a great worry regarding economic management of appropriations.
administration (også: anvisning, retning)
Det binder jo administrationen, og det kan føre til en alt for ringe fleksibilitet og manglende ansvarlighed, hvis vi går for vidt i den retning.
These tie down the administration and can lead to far too little flexibility and a lack of accountability if we go too far in that direction.
Også en decentralisering af administrationen, bl.a. ved Kommissionens tilsyn med ansøgerlandene, er en foranstaltning i den rigtige retning.
The partial decentralisation of administration to the applicant countries under the supervision of the Commission is also a step in the right direction.

Eksempelsætninger "administration" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOnly in this way can we make the administration more efficient and make savings.
Kun således kan man effektivisere administrationen og gøre den mere økonomisk.
EnglishThe administration that succeeded Clinton ’ s put a stop to all these efforts.
Den regering, der kom efter Clinton-regeringen, kappede alle disse bestræbelser.
EnglishWe will not be able simply to fall back on old models of public administration.
Her kan vi ikke bare tage gamle modeller for offentlig forvaltning op fra skuffen.
EnglishAnd Mr Prodi talked about our having an open, modern and efficient administration.
Og Prodi talte om, at vi skulle have en åben, moderne og effektiv administration.
EnglishSecondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency.
For det andet slår vi principperne om god administration og gennemsigtighed fast.
EnglishWe have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
Vi har sikret, at administrationen af EU ' s budget bliver mindre bureaukratisk.
EnglishWe need a better structure, a better administration and greater transparency.
Vi skal have en bedre struktur, en bedre administration og mere gennemskuelighed.
EnglishThe Irish Government also contributes to the administration costs of the Bureau.
Den irske regering bidrager også til kontorets administrationsomkostninger.
EnglishMr Kadirov's former provisional Chechen administration has become permanent.
Hr. Kadirovs indtil nu midlertidige ledelse af Tjetjenien er blevet permanent.
EnglishWe need long-term planning for the administration of the European Parliament.
Vi har brug for en langsigtet planlægning inden for Parlamentets forvaltning.
EnglishThey are both instruments of a parliamentary democracy to monitor administration.
De er begge det parlamentariske demokratis instrumenter til kontrol af forvaltningen.
EnglishWe have this recurring problem of administration, which we must get to grips with.
Vi har et tilbagevendende problem med forvaltning, som vi må gøre noget ved.
EnglishI am speaking about the administration of our own finances within our own structures.
Jeg taler om forvaltningen af de egne indtægter inden for vore egne strukturer.
EnglishThis Parliament will be naive if it gives discharge for your administration.
Europa-Parlamentet er naivt, hvis vi giver decharge for Deres administration.
EnglishI am delighted with the results which our administration has already achieved.
Og jeg glæder mig over de resultater, Kommissionen har nået på dette punkt.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Jeg vil gerne komme ind på selve forvaltningen af ressourcerne i Østersøen.
EnglishNaturally that goes hand in hand with a very badly developed public administration.
Det går naturligvis hånd i hånd med en meget dårligt udviklet offentlig forvaltning.
EnglishWe must not just give in on bananas simply so as not to annoy the US Administration.
Heller ikke i banansagen må vi falde til føje for ikke at irritere USA ' s regering.
EnglishWe did so with the last administration and we are doing so with this one.
Det gjorde vi over for den sidste regering, og vi gør det over for den nuværende.
EnglishThere is therefore no need to renegotiate the action plan with that administration.
Der er således ikke noget behov for at genforhandle handlingsplanen med den regering.