Engelsk-dansk oversættelse af "adventitious"

EN

"adventitious" dansk oversættelse

EN

adventitious {adjektiv}

volume_up
A tolerance threshold of 1 % for the adventitious presence of GMOs in non-GM products is realistic.
En toleranceværdi på 1 % for tilfældig forekomst af GMO ' er i ikke-GMO-produkter er realistisk.
The threshold values for the adventitious presence of GMOs need to be coordinated in the two texts.
Grænseværdierne for tilfældig forekomst af GMO ' er i de to tekster bør være afstemt efter hinanden.
At first, the centre's core task will be to deal with communicable diseases from whatever source – deliberate or adventitious.
I starten vil det være centrets hovedopgave at tackle overførbare sygdomme fra en hvilken som helst kilde - forsætligt eller tilfældigt tilkommende.

Eksempelsætninger "adventitious" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIf GMOs are present, whether adventitious or not, that fact should be stated.
Tilstedeværelse af GMO ' er bør angives, uanset om den er tilsigtet eller ej.
EnglishThis is provided that the GM presence is adventitious or technically unavoidable.
Dette på betingelse af, at tilstedeværelsen af GMO ' er er uforsætlig eller teknisk uundgåelig.
EnglishThirdly, the claim of adventitious contamination due to GM materials must be carefully defined.
For det tredje må man nøje definere kravet om utilsigtet forurening med GMO-materiale.
EnglishA tolerance threshold of 1 % for the adventitious presence of GMOs in non-GM products is realistic.
En toleranceværdi på 1 % for tilfældig forekomst af GMO ' er i ikke-GMO-produkter er realistisk.
EnglishWe are regulating limit values, threshold values for technically unavoidable, adventitious contamination.
Man regulerer grænseværdierne, grænseværdierne for teknisk uundgåelig, utilsigtet forurening.
EnglishThe threshold values for the adventitious presence of GMOs need to be coordinated in the two texts.
Grænseværdierne for tilfældig forekomst af GMO ' er i de to tekster bør være afstemt efter hinanden.
EnglishThis adventitious contamination can occur during cultivation, harvest, transport, storage and processing.
Denne adventive kontaminering kan finde sted under dyrkning, høst, transport, oplagring og forædling.
EnglishThe last few years have shown that the adventitious presence of traces of GMOs in conventional products has become inevitable.
Det har de seneste år vist sig, at utilsigtet tilstedeværelse af spor af GMO ' er i konventionelle produkter er uundgåelig.
EnglishHence, conventional products containing adventitious traces of such GM seeds below this threshold would not have to be labelled.
Følgelig vil konventionelle produkter, som utilsigtet indeholder spor af GMO ' er under denne tærskelværdi, ikke skulle mærkes.
EnglishIn relation to the labelling exemption threshold for adventitious release of GMOs authorised in Europe, we support the 0.5 % threshold.
Hvad angår fritagelse for mærkning i tilfælde af utilsigtet spredning af GMO ' er, som er tilladt i Europa, støtter vi 0,5 % -tærsklen.
EnglishSecondly, I understand that the Commission chooses the quantitative detectability techniques in order to define the adventitious presence of GMOs.
Desuden forstår jeg, at Kommissionen vælger kvantitative måleteknikker til at påvise utilsigtet tilstedeværelse af GMO ' er.
EnglishAt first, the centre's core task will be to deal with communicable diseases from whatever source – deliberate or adventitious.
I starten vil det være centrets hovedopgave at tackle overførbare sygdomme fra en hvilken som helst kilde - forsætligt eller tilfældigt tilkommende.
EnglishThis proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Forslaget omfatter supplerende betingelser og krav vedrørende utilsigtet tilstedeværelse af GM-plantefrø i partier af almindelige plantefrø.
EnglishHowever, the thresholds apply only to adventitious traces of authorised GMOs that have undergone extensive environmental and health-risk assessment.
Vi vil i den forbindelse støtte os til videnskabelig rådgivning baseret på det forberedende arbejde, der er udført i de sidste to år.
EnglishThen everyone will be forced to come to terms with the real world, where there will always be the possibility of some adventitious GM content.
Så ville alle være nødt til at se realiteterne i øjnene og erkende, at der altid vil være mulighed for utilsigtet tilstedeværelse af GMO ' er.
EnglishMoreover, during the vote we took in July to set a threshold of 0.5 % or 1 % for the adventitious contamination of GMOs, did we show impartiality?
Udviste vi i øvrigt nogen uafhængighed ved afstemningen i juli om fastsættelsen af grænsen for uforsætlig smitte med GMO ' er til 0,5 eller 1 %?
EnglishThe presence of genetically modified organisms in seed, at least in the lower batches, is generally adventitious and often technically unavoidable.
Tilstedeværelsen af genetisk modificerede organismer i frø, i det mindste i partier af lavere kvalitet, er generelt tilfældig og ofte teknisk uundgåelig.
EnglishI wish to begin with a short description of the problem we are faced with when dealing with the adventitious presence of GM seeds in conventional products.
Jeg vil indledningsvis kort beskrive de problemer, vi står over for ved behandlingen af utilsigtet tilstedeværelse af GM-frø i konventionelle produkter.
EnglishAllow me now to turn to the important issue of the adventitious and technically unavoidable presence of GMOs in seeds of conventional plant varieties.
Tillad mig nu at gå over til det vigtige spørgsmål om tilfældigt tilkommende og teknisk uundgåelig tilstedeværelse af GMO ' er i frø af konventionelle plantearter.
EnglishThe fact is that labels do not have to show any adventitious or technically unavoidable contamination that might be present, at any rate not below a certain threshold value.
For ved tilfældige eller teknisk uundgåelige forureninger, som kan forekomme, skal der ikke mærkes, i det mindste ikke under en vis grænseværdi.