Engelsk-dansk oversættelse af "affluent"

EN

"affluent" dansk oversættelse

DA
EN

affluent {adjektiv}

volume_up
affluent (også: rich, wealthy, well-off)
These TENs were designed to prevent the drifting apart, or the risk of a drift apart, between poor and affluent regions.
Opsplitningen eller faren for opsplitning mellem fattig og rig skulle de overvinde.

Eksempelsætninger "affluent" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWhere this is not the case, as affluent countries it is only right that we should make a contribution.
Hvor dette ikke er tilfældet, bør vi yde et bidrag ud fra vores velfærd.
EnglishWe must get rid of it all; we no longer need it in an affluent society like ours, that is obvious.
Alt skal væk, vi har ikke længere brug for det i et overflodssamfund som vores, det er helt klart!
EnglishMr President, Zimbabwe was once one of the most affluent countries in Africa.
Parlamentet har nu i mange år anmodet Rådet om at rejse dette spørgsmål, men Rådet har overhovedet ikke reageret.
EnglishIt is disgraceful that the affluent West has now added trade in human flesh to its consumer excesses.
Det er skandaløst, at det velhavende Vesten nu har føjet handel med menneskekød til sit overforbrug.
EnglishThese TENs were designed to prevent the drifting apart, or the risk of a drift apart, between poor and affluent regions.
Opsplitningen eller faren for opsplitning mellem fattig og rig skulle de overvinde.
EnglishThe same goal applies in the relatively affluent Member States with regard to their less-favoured regions.
Dette mål gælder også for de relativt velhavende medlemsstater og deres ugunstigt stillede regioner.
EnglishThey already have the least power, in the less affluent areas which are even at risk of having no services at all.
De er allerede ofte de mest hjælpeløse i de ugunstige områder, som endda risikerer ikke at blive betjent længere.
EnglishAs affluent western countries, we must not start talking in a high-handed manner about what we consider to be the best approach.
Som rige vestlige lande må vi ikke begynde hovmodigt at fortælle, hvordan vi mener, at det bedst kan gribes an.
EnglishThey are not sufficient in themselves to promote real convergence between the less affluent and the more affluent societies of Europe.
De er ikke i sig selv tilstrækkelige til at fremme en virkelig konvergens mellem de mere eller mindre rige europæiske samfund.
EnglishThe Third World is too poor to consider matters of this kind, and in affluent America, company profits are more important than any other considerations.
Den tredje verden er for fattig til at være opmærksom på sådanne anliggender, og i det rige USA er virksomhedsfortjenester vigtigere end alt andet.
EnglishBy modernising its economy, Europe has a duty to maintain efficient public services for its citizens, particularly the least affluent.
Samtidig med at Europa moderniserer sin økonomi, skylder det sig selv at bevare nogle effektive offentlige tjenester for borgerne og især for de mindst bemidlede borgere.
EnglishThe costly investment involved, which is almost entirely to be borne privately, readily becomes concentrated in densely populated areas and, even there, among the affluent.
Disse store, næsten udelukkende private investeringer koncentreres let i områder med stor befolkningstæthed og derfor også i rige områder.
EnglishIn the meantime, we are fortunate in having many affluent people who do not know what to do with their money when they reach a certain age, and who make donations.
Heldigvis har vi mange formuende mennesker, som ikke ved, hvad de skal stille op med deres penge, når de har nået en vis alder, og som også giver gaver.
EnglishWhat, then, motivates the consortium of affluent countries constituted by the EU is, first of all, widening the scope for profit offered to their industrial and financial trusts.
Således er det, der motiverer det konsortium af velhavende stater, som hedder EU, først og fremmest udvidelsen af profitmulighederne for deres industri- og finanskoncerner.
EnglishIn such places, postmen perform what I might even describe as a socio-cultural function, a function that I sincerely hope we can afford to maintain in our affluent society.
Postbuddene spiller nu en gang særligt i disse områder en rolle, som jeg endda vil betegne som sociokulturel, og som vi forhåbentlig stadig kan få råd til i vores velfærdssamfund.
EnglishJobs will only be created by competitive framework conditions and, as a result, optimistic investors who are willing to take a risk, and not by the whingeing of affluent citizens.
Det er kun konkurrencedygtige rammebetingelser og deraf følgende optimistiske, risikovillige virksomhedsejere og ikke klynkende velfærdsborgere, der skaber disse arbejdspladser.
EnglishIt is important that we do not tolerate in its place a velvet curtain which separates the affluent nations of Western Europe from poorer countries on its borders in central and eastern Europe.
Det er vigtigt, at vi ikke tolererer et fløjlstæppe i stedet for, som adskiller de rige nationer i Vesteuropa fra de fattigere lande ved dets grænser i Central- og Østeuropa.
EnglishAt the same time, I expect the Commission to reconsider carefully whether the intended lowering of the support rates for major investments in the least affluent areas is necessary and warranted.
Samtidig forventer jeg, at Kommissionen endnu en gang gennemtænker, om den planlagte nedsættelse af støttesatserne for store investeringer i samhørighedsområderne er nødvendig og rigtig.

Synonymer (engelsk) for "affluent":

affluent