Engelsk-dansk oversættelse af "after all"

EN

"after all" dansk oversættelse

EN

after all {adverbium}

volume_up
It was possible after all to further improve the text of the recommendation.
Teksten i henstillingen kunne hermed alligevel forbedres.
That is why I hope this amendment will be accepted after all.
Derfor håber jer, at dette ændringsforslag alligevel bliver vedtaget.
Might that not after all be a possibility, legally and practically?
Juridisk og praktisk kunne dette vel alligevel være en mulighed?
after all
Violence against women and children is after all a men's problem, not a women's problem.
Vold mod kvinder og børn er egentlig et problem for mænd og ikke for kvinder.
After all, what do we find in those WTO agreements other what has just been said today?
Hvad findes der egentlig i WTO-aftalerne ud over det, der i dag er blevet sagt?
That is a new departure, but then again it comes as no surprise, for this was a special case after all.
Det er noget nyt, men det er egentlig ikke overraskende, for dette var jo et særtilfælde.
after all
volume_up
immervæk {adv.} [gl.stav.]
This is unworthy of Europe, which is, after all, the continent of the Holocaust.
Det er uværdigt for Europa, hvor holocaust immervæk fandt sted!
After all, these events shaped the twentieth century as we know it.
De har immervæk ført til dette 20. århundrede med dets voldsomme krigshandlinger.
After all, they account for two thirds of employees in Europe and pay 80 % of taxes.
De beskæftiger immervæk to tredjedele af de ansatte i Europa og betaler 80 % af skatterne.
After all, there is the patent in its entirety, a summary and the claims.
Når alt kommer til alt, er der patentet i sin helhed, et sammendrag og kravene.
After all, as Galbraith said: 'Money is not superior to democracy '.
Når alt kommer til alt, havde Galbraith ret:» Penge er ikke vigtigere end demokrati«.
After all, the European agricultural model is supposed to be about their survival.
Når alt kommer til alt, skulle den europæiske landbrugsmodel handle om deres overlevelse.
after all
After all, linguistic expertise could never be an additional election criterion.
Sprogfærdigheder bør trods alt aldrig blive et yderligere valgbarhedskrav.
That is, after all, the nature of intelligence and military information work.
Det er trods alt ånden i efterretningsvæsen og militært informationsarbejde.
These citizens are after all the ones for whom these institutions are working.
Det er trods alt borgerne, som disse institutioner arbejder for.

Eksempelsætninger "after all" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
I dyreverdenen findes jo fænomener, der indeholder såkaldt naturlig kannibalisme.
EnglishAnd after all this the LORD smote him in his bowels with an incurable disease.
Og efter alt dette slog HERREN ham med en uhelbredelig Sygdom i hans Indvolde.
EnglishAfter all, justice requires policy as well as the useful instrument of free trade.
Retfærdighed kræver jo en politik, der supplerer det nyttige instrument frihandel.
EnglishAfter all, every European taxpayer contributes to the solution of the crisis.
Enhver europæisk skatteyder betaler til syvende og sidst til løsningen af krisen.
EnglishAfter all, it does not concern the Customs ' own money but that of the tax-payers.
Det drejer sig jo rent faktisk ikke om toldvæsenernes penge, men om skatteydernes.
EnglishAfter all it really is outrageous for us to debate a totally obsolete report.
Men det er da virkelig hårrejsende, at vi her drøfter en sag, som er forældet.
EnglishThat, after all, is the reason for this report and for the Lamfalussy report too.
Derfor har vi jo denne betænkning, og derfor har vi jo Lamfalussy-rapporten.
EnglishAfter all, we want to move towards a transparent form of European decision-making.
Vi vil jo nå frem til en gennemskuelig form for europæisk beslutningstagning.
EnglishI bet that, when all is said and done, we will end up as steaks after all
Tror du ikke, at vi ender med at blive til bøffer, ligesom vi gjorde tidligere? "
EnglishWe are after all discussing the events of 1995 and it is now the beginning of 1997.
Vi drøfter jo begivenheder i 1995, og nu befinder vi os i begyndelsen af 1997.
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
Vi kan trods alt ikke vække de døde - børnene og de øvrige borgere - til live igen.
EnglishAfter all, the German car industry does n't pull the German government's strings.
Den tyske regering er trods alt ikke den tyske automobilindustris marionet.
EnglishAfter all, linguistic expertise could never be an additional election criterion.
Sprogfærdigheder bør trods alt aldrig blive et yderligere valgbarhedskrav.
EnglishAfter all, what use would research be if we did not make that our common aim?
Hvilket formål tjener vel forskningen, om vi ikke alle holder os dette mål for øje?
EnglishThat is, after all, the nature of intelligence and military information work.
Det er trods alt ånden i efterretningsvæsen og militært informationsarbejde.
EnglishAny other interpretation would, after all, lead to constitutional difficulties.
Enhver anden fortolkning ville nemlig føre til konstitutionelle problemer.
EnglishThis is part of the Kyoto Protocol, which, after all, almost all of us wish to ratify.
Det er en del af Kyoto-protokollen, som vi jo næsten enstemmigt vil ratificere.
EnglishAfter all, that is what this is all about and we are standing up for our rights.
For det er det, det drejer sig om her, og vi holder på vores rettigheder.
EnglishAfter all, this is about protecting the lives and health of humans and animals.
Det drejer sig trods alt om at beskytte menneskers og dyrs liv og helbred.
EnglishAfter all, young farmers hold the key to the future of all our rural communities.
De unge landmænd er jo nøglen til fremtiden for alle vores landdistrikter.

Lignende oversættelser "after all" på dansk

after adverbium
after præposition
all adverbium
all pronomen
all adjektiv
Danish
after that adverbium
Danish
in all adverbium
Danish
not at all adverbium
above all adverbium
at all adverbium
Danish
at all
all in all
Danish